Det gjeld gnr. 2, bnr. 2 i Gjerdsvika, der planområdet syner eit område på 5 dekar som i kommuneplanen er lagt ut for byggjeområde for fritidshus.

Selskapet BT Utbygging har inngått avtale med grunneigar Stig Gjerde om kjøp og utvikling av hytteområdet.

No vert det bede om oppstartsmøte og avklaringar om vegen vidare. Teknisk eining har stilt seg positive til at det kan startast planarbeid med sikte på ei regulering av området. Det planlagde hyttefeltet ligg sør for fylkesveg 10, og det er planlagt tilkomstveg fram til det vesle feltet.