Håkonsholm stiller seg undrande til at det skal vere gitt dispensasjon for å etablere ei slik gangbru, og spør mellom anna om kommunen kan gi dispensasjon innpå, eller inntil andre sine eigedomar, utan nærare avklaring.

Fosnavåg Rør kan for sin del ikkje gi løyve til faste installasjonar som vil vere til hinder for deira eller leigetakarar si daglege drift, understrekar Håkonsholm.

Hindringar fryktar han det vil bli, og viser til at Fosnavåg Rør har daglege leveransar med inn- og utkøyring i området der gangbrua skal kome. Her er lite rom for annan trafikk, også for mjuke trafikantar, meiner han.