Statens vegvesen melder at fartsgrensa på Frøystadtoppen skal tilbakejusterast til slik den var frå det mellombelse krysssingspunktet blei etablert i 2009. Fotgjengarundergangen blei teken i bruk i desember i fjor. Sidan det har blitt signal om at fartsgrensa skal tilbakejusterast, finn vegvesene ikkje grunn til å sende justeringa ut på høyring.