Jeg skriver til deg som bruker av Mork rehabiliteringssenter. Jeg har i løpet av det siste året hatt bruk for norsk helsevesen, da jeg i slutten av april i fjor opplevde det traumatiske å forstå hva hjerneslag er. Jeg gikk fra å være et aktivt menneske, som dagen før hadde avslutta et rehabiliteringsoppdrag på driftsbygning, til å bli en hjerneslagpasient. I løpet av noen timer, går jeg fra å være en person i full aktivitet, til en som ikke er i stand til å sitte uten støtte, og ikke kunne spise p.g.a lammelse i svelget.

Fra jeg kom på Volda sjukehus søndag, ble jeg på torsdag innlagt på Mork Rehabiliteringssenter. Der blir min situasjon umiddelbart tatt tak i av et personell som er på 24/7. Mork har et personale sammensatt av fantastiske mennesker med spesialkompetanse på hver sine felt, en utrolig ressurs. Etter nesten tre måneder med intensiv trening, kom jeg hjem, i stand til å gå med stav, i stand til å spise og klare meg sjøl, så langt som jeg var kommet da.

Etter det ble mitt tilbud fra det offentlige to timer med fysioterapi per uke. Jeg er per dags dato i opptrening og har nylig kommet hjem fra mitt andre oppfølgingsopphold på Mork, som har boosta viljen og mot til å trene og komme videre. Målet er selvfølgelig å komme tilbake til arbeidslivet.

Jeg vil på det sterkeste oppmode og be om at helseministeren griper inn og stopper dette som Helseforetaket nå foreslår, å gå ned fra 52 til 19 spesialiserte rehabiliteringsplasser i Møre og Romsdal. Dette vil gi en svært stram utvelgelse av hvem som skal få rehabilitering og ikke. Den som ikke får, er prisgitt tilbudet som finnes i kommunen de bor i. Jeg hadde IKKE vært der jeg er i dag uten det tilbudet og den kompetansen som finnes på Mork.

Jeg vil tillate meg å sitere fra Stina Jakobsen som sjøl har jobbet på Mork: «Jeg har selv jobbet på Mork og bidratt til at mennesker som var avhengige av rullestol og heldøgnspleie har kommet seg opp og gå igjen, hjem til familien sin og noen til og med tilbake i jobb. Dette sparer samfunnet for mange millioner og betyr selvsagt alt når det gjelder livskvalitet.

Nå har jeg jobbet innen kommunal rehabilitering i noen år og vet at vi ikke får til det samme spesialiserte tilbudet der som på Mork. På korttidsavdeling er det pasienter til rehabilitering, det er etterbehandling etter sykehusopphold, det er pasienter på øyeblikkelig hjelp-opphold, det er døende og eldre som står i kø for å få langtidsplasser ved sykehjemmet. Tid, ressurser og kompetanse strekker ikke til for å gi gode nok tilbud for mennesker med sammensatte rehabiliteringsbehov med både komplekse fysiske og kognitive utfall. Kommunene gjør mye bra og har sine ansvarsområder, men kan ikke forventes å kunne gi døgnrehabilitering av en viss varighet til pasientene det her er snakk om.

Rehabiliteringen som Mork gir kan heller ikke gis i private institusjoner fordi der får du bare komme om du er selvhjulpet. På Mork kommer du inn på båre direkte fra sykehuset om nødvendig.

Ifølge NHO service, rehabiliteres årlig rundt 60.000 personer i spesialisthelsetjenesten i Norge. Vi vet det er mange medbehov for rehabilitering som ikke får tilbud, dette støttes av organisasjonene vi har vært i kontakt med. Vi konkluderer med at det er et akkumulert rehabiliteringsbehov i spesialisthelsetjenesten på ca. 256.000 personer. Det betyr at rett under 200.000 kunne hatt behov for rehabilitering, og ikke fikk tilbud. Dette er personer med amputasjoner, diabetes, hjerneskader/slag, hjertesykdom, lungesykdom, per- soner som har hatt kreft de siste tre årene, personer med muskel- og skjelettsykdommer, nevrologiske sykdommer, revmatologi, sanseforstyrrelser, sykelig overvekt, psykiske sykdommer og funksjonshemninger».

Vi trenger altså de rehabiliteringsinstitusjonene vi har.

Et dårligere rehabiliteringstilbud går utover menneskene og familiene til pasienter som blir rammet av alvorlig sykdom/skade, kommunene og, ja, kanskje deg personlig. Selv om man sparer penger i et budsjett, øker kostnadene til kommunene som konsekvens.

Da jeg har fått forståelse for at ministeren vil at rehabilitering etter hjerneslag skal styrkes, ber jeg om at Mork og lignende rehabiliteringssentre må bestå, og styrkes i stedet for å trues med nedleggelse.