Det er i kjølvatnet av eit forvaltingsrevisjonsprosjekt at kommunen styrkjer innsatsen mot dei minste. Konkret gjeld det fem handlingspunkt:

1) Skal vurdere å opprette faste møtepunkt mellom barnehagane og PPT ute i einingane. Må vurderast i høve til PPT sin kapasitet.

2) Iverksetting av tiltak for å få implementert «prosedyre for å ivareta det einskilde barn under skulealder».

3) Innføring av skriftlege rutinar for å fange opp førskulebarn som ikkje går i barnehage.

4) Sterkare involvering av kontaktlærar i overgangsarbeid og -aktivitetar mellom barnehage og skule.

5) Vurdere om tilbakemelding frå skule til barnehage ved avslutta 1. klasse bør inngå som ein del av overgangsplanen.

Rådmannen får jobben med å rapportere om status for gjennomføringar, tilrådingar og framdrift. Rapporteringa skal skje til kontrollutvalet.