Ikkje er berre er det bra at ungdomen satsar breidt, det er også viktig for det lokale næringslivet. Det er ungdomen som skal ta over. Det er òg avgjerande viktig at vi har ei yrkesretta utdanning lokalt, og at denne vert vidareutvikla i tråd med dei stadige skifta i næringslivet.

Akvakultur er til dømes eit felt der endå fleire av oss kjem til å hente levebrødet i framtida, anten frå merdkanten, i slakteriet/pakkeriet eller om bord i ein brønnbåt eller servicebåt tilknytt den stadig veksande næringa.

Yrkesretta utdanning til dømes innan tømrarfaget eller i reiselivsnæringa er døme på to andre to felt der det trengst meir folk, - og i helse/omsorg og transportbransjen. Lokalt vil det også vere viktig at vi rekrutterer folk til mekanisk arbeid og elektro, der det stadig vekk trengst nytilsette. Det er viktig at vi klarer å få norsk ungdom inn i desse næringane, slik at vi her på berget er med og fyller opp etter kvart som det er nye generasjonsskifte på arbeidsplassane.

Det er dessutan gledeleg å registrere at omdømet mellom både ungdomen og dei vaksne kan sjå ut til å vere på veg opp når det gjeld primær– og sekundærnæringane. Lenge var det nærast slik at det var om å gjere at ungdomen kom seg vekk frå bygdene, og – sett litt på spissen – inn i eit varmt kontor i hovudstaden. Sterkt backa opp av foreldra.

Vi heiar på ungdomen, der mange syner eit pågangsmot og ein arbeidsiver som er heilt fenomenal. Det gir grunn til optimisme, i ei tid som treng nettopp slike signal.