Smittesporinga held fram i Sande - 5 nye smitta

foto