Det var sist veke utvalet troppa opp og såg med eigne auge på situasjonen i Gotefeltet i Gjerdsvika. Deretter gjorde politikarane samrøystes vedtak i tråd med tilrådinga.

Vedtaket inneber at Ivar Lødemel får løyve til oppføring av hytte, anneks og garasje, med vegtilkomst og parkeringsplass på eigedomane 2/14 og 2/26.

Når det gjeld merknaden frå Ove Louis Kirkholm, syner utvalet til at byggjesaka tidlegare er vurdert både i samband med tidlegare byggjesøknad og som dispensasjon frå kommuneplan. Det vert synt til at det ikkje har kome fram nye moment i saka. Merknaden vert avvist.