Pensjonsoverskot styrkar kommuneøkonomien i Møre og Romsdal, skriv KLP i ei pressemelding.

Det viser seg at kommunane og fylkeskommunen i år får utbetalt over 230 mill. kroner av KLP sitt overskot for 2017. Det er meir enn det som er venta og lagt inn i kommunane sine økonomiske disposisjonar.

Sande kommune får tett på tre millionar kroner, som ifylgje økonomileiar Elin Rekdal Skogstad er om lag tre gonger meir enn det som låg i prognosane for fjoråret.

Herøy sin endelege sum er 7 millionar kroner, mot 5,3 mill. kroner året før.

– Overskotet kan brukast til å betale framtidig pensjonspremie, slik at kommunane må betale mindre frå eiga lomme. Over tid gir det meir pengar til velferdstenester, som til dømes fleire lærarar og sjukeheimsplassar i mange kommunar, seier konsernsjef Sverre Thornes i pressemeldinga.

Den verdijusterte avkastinga blei på 6,7 prosent i 2017. Med så god avkasting kan KLP sende over fem milliardar kroner til bedriftene, kommunane, fylka og helseføretaka med offentleg tenestepensjon, eller om lag tre gonger meir enn tidlegare prognosar.