Søre Sunnmøre matmanifest er ikkje tilrådd støtte frå fylket sine rekrutterings- og kompetansehevingsmidlar.

Matmanifestet, som alle ordførarane på Søre Sunnmøre har skrive under på, har sett seg som mål å skape minst femti nye matprodusentar i distriktet. Avslaget blir grunngjeve med manglande dokumentasjon på at organisasjonane har den kompetansen som skal til for å gjennomføre prosjektet.

Organisasjonen legg heller ikkje eigenkapital eller innsats inn i prosjektet, men har søkt om fullfinansiering frå fylkeskommunen. Dette er i strid med vilkåra for ordninga.

Regional- og næringsutvalet har knapt 1,5 mill. kroner å dele ut innanfor ordninga på fyrstkomande møte.