Det blir ein merkedag når Tine Storøy kan ta plass i ordførarstolen, som den fremste lokale folkevalde. Altfor lenge har det nemleg vore tradisjon at berre menn har rolla. Tine Storøy burde ha føresetnader til å gjere jobben på ein god måte, mellom anna teke i betraktning hennar årelange politiske engasjement.

Høgre får ordførarmakta sjølv etter å ha gått litt tilbake i årets val. Partiet fekk 23,9 prosent av stemmene, og er størst i Herøy. Blått fleirtal vart sikra etter at Frp gjorde eit svært godt val i Herøy. Nykomaren INP imponerte også stort, og fekk inn fleire i kommunestyret. Saman signerte desse tre partia ein intensjonsavtale ikkje mange timane etter at valresultatet vart klart.

I Herøy er det Ap som naturleg nok er mest skuffa, etter ein sterk nedgang. Mykje av årsaka kan skrive seg frå deira standopunkt om at kommunen ikkje kan ungå eigedomsskatt. Ein ting er uansett klart: Det vert alt anna enn enkelt for den nye, blå konstellasjonen å få endane til å møtast i det nye budsjettet. Lovnadene ligg på bordet, men det gjer også dei økonomiske realitetane.

Medan Høgre og Frp etter våre signal skal ha flørta openlyst før valet i Herøy, har det på langt nær vore ei liknande stemning mellom dei same to blå partia i Sande. Valet i Sande gav eit kjemperesultat med 41,5 prosent av stemmene for Høgre, medan Ap, Sp og Frp hamna eit godt stykke bak.

Det litt spesielle i Sande er at Høgre er større dess lenger unna ein kjem kommunesenteret Larsnes. I nokre bygder gjorde dei nesten reint bord. Bygdemotsetnadene speglar seg att på fleire vis; kven bygdene valde, korleis stemmene systematisk var brukte, gjennom oppfinnsame aksjonar og oppmodingar både her og der, og vanskelege forhandlingar som framleis ikkje var over då papiravisa gjekk i trykken. Uavhengig av kven som finn tonen, er vi likevel rimeleg trygge på at Sande får ein ordførar som vil representere kommunen på ein god måte.