Mørenett har starta planlegging og konsesjonssøking for den nye høgspentlinja som skal byggast frå Djupvik til Sandvikskaret. Den knapt fem kilometer lange linja skal gå parallelt med den gamle linja som blei bygd i 1961 og vil sikre kraftforsyninga til Ytre Herøy.

I tida framover vil Mørenett arbeide med å sikre frivillige avtalar med grunneigarane som blir råka av utbygginga. Mørenett vil tilby erstatning etter tidlegare rettsskjøn på tilsvarande linjer. Med tanke på dei mange grunneigarane vil det truleg likevel bli søkt om oreigning og førehandstiltreding samtidig med søknaden om konsesjon på linja.