Hjelp til å hjelpe sårbare barn og unge

Ei ekstraordinær tilskotsordning er oppretta for at sårbare barn og unge skal kunne ta igjen tapt progresjon i samband med koronastenginga av skulane.

Illustrasjonsfoto  Foto: Gustavo Fring frå Pexels

Nyhende

Til saman er det løyvd 170 millionar kroner til ordninga, og basert på elevtal har Herøy kommune fått eit tilskot på 208.650 kroner.

Tilskotsordninga skal bidra til at det blir oppretta nye tilbod, eller at allereie eksisterande tilbod blir utvida, til dømes med intensiv opplæring, leksehjelp eller sommarskule.

- Alle elevar bør vurderast, også dei som før smittetiltaka ikkje blei vurderte som sårbare. I vurderingane bør både elevane og foreldra sine meiningar takast med, heiter det i tilskotsbrevet frå Utdanningsdirektoratet.