Auken i sosialhjelpsutbetalingar engasjerer formannskapet:

Vil ha retningsliner

Den kraftige auken i sosialhjelpsutbetalingar har blitt ei viktig sak for Herøy-politikarane. Dei meiner det viktigaste er at ein legg seg på line med dei andre kommunane i nærleiken.

HER­ØY FOR­MANN­SKAP: Herøy formannskap er bekym­ra over au­ken i so­si­al­hjelps­ut­be­ta­lin­gar, og bru­kar der­for mykje tid på å drøf­te kva ein skal gje­re. Her er (f.v.): Råd­mann Ola­us-Jon Kop­per­stad og Ap-po­li­ti­ka­ra­ne Svein Gjel­seth, Per Kris­ti­an Furø og Jens Ter­je Johnsen. 

Nyhende

Den sterke auken i sosialhjelpsutbetalingar frå 2017 til 2018, der Herøy har dobla utbetalingane, og ligg an til å betale ut heile 12 millionar kroner i 2018, har bekymra Herøy-politikarane heile hausten. NAV blei difor bede om å sjå på grunnane til denne auken, og vurdere om det ikkje kunne vere mogleg å innføre vegleiande satsar for utmåling av økonomisk sosialhjelp. NAV har kome til at det vil vere fornuftig å innføre retningsliner for slike utbetalingar, basert på statens satsar. Kommunalsjef Renathe Rossi-Kaldhol og rådmann Olaus-Jon Kopperstad tilrår å innføre slike retningsliner.