Forhistorisk åker på Leine

Hausten 2016 gjennomførte Universitetsmuseet i Bergen ei arkeologisk undersøking på Leine. Funna vitnar om ein aktivitet som strekkjer seg over lengre tid.
Nyhende

Undersøkinga vart gjort i forbinding med ei frigivingsgransking knytt til regulering av bustadtomter. Planen vart lagt ut til offentleg høyring i 2002. Av diverse årsaker vart arkeologisk registrering utført i 2005. Då vart det påvist ti automatisk freda kulturminne i planområdet.