Vårkontrollene av moped/lett MC og ATV er i gang

De første forebyggende vårkontrollene viser at for mange mopeder og lettsykler er i for dårlig teknisk stand.
New Articles

Tirsdag 27. mai ble 44 kjøretøy kontrollert ved tre videregående skoler i Ålesund av politi og Statens vegvesen. Av de kontrollerte ble to avskilta, hele femten fikk skriftlige pålegg og to fikk gebyr inkludert kjøreforbud.

– Lignende kontroller vil nå rulles ut over hele politidistriktet de neste ukene. Femten mangellapper og to avskiltinger på 44 kontrollerte kjøretøy, betyr at både sjåfører og foresatte bør gjøre seg opp noen tanker om sikkerhet. Spesielt bør konsekvensene av trimming tas opp til diskusjon. sier trafikkoordinator Steven Blindheim i Møre og Romsdal politidistrikt.

Hjelmbruken var god, men det er ikke bra at vi finner så mange feil. Gjengangeren er feil med speil, lys og endret yteevne og/eller bruk av uoriginale eksospotter – det vil si trimming av kjøretøyene, sier Blindheim. Han oppsummerer tilbakemeldingene fra dem som kontrollerte rundt tre av skolene i Ålesund slik:

• Borgund videregående skole: 19 mopeder lett-MC ble kontrollert.

4 fikk skriftlige pålegg på grunn av uoriginale eksospotter.

2 hadde dårlige dekk og fikk gebyr og kjøreforbud.

• Ålesund videregående skole, Volsdalsberga: 10 mopeder/lett MC kontrollert.

3 skriftlige pålegg for mangler.

1 MC-sykkel ble avskilta på grunn av gjentakende feil på eksosanlegg.

• Fagerlia videregående skole: 15 mopeder/lett MC kontrollert.

8 fikk skriftlige pålegg.

1 avskilting med forenkla forelegg på grunn av trimming.

– Trimming kan øke farten fra 45 km/t til mer enn over 100 km/t. Da øker også risikoen for å skade seg selv og andre. Det som i utgangspunktet ser ufarlig ut, fordi «alle andre gjør dette», kan medføre store konsekvenser. I trafikken har vi alle et stort ansvar for både egen og andres sikkerhet. Skjer det en skade kan de som trimmer kjøretøyene sine ulovlig, risikere redusert erstatning, blir sagt opp som forsikringskunde og også bli meldt til politiet. Skjer det en ulykke kan en i verste fall ende opp med å måtte ta hele regningen selv, sier Blindheim.

Ta grep og gjennomfør en grundig sikkerhetssjekk!

Eier plikter å forvisse seg om at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand og ofte er det foreldrene som er den som er registrert i vognkortet. Politiet oppmoder både sjåfører og foreldre om å se til at kjøretøyene er i teknisk god stand og at de blir benyttet som gode fremkomstmiddel.

Mopedene skal ha en motor på maksimum 50 kubikkcentimeter. Den skal ikke kunne kjøres fortere enn 45 km/t på flat vei. Reglene er slik ut fra et EØS-direktiv som pålegger Norge å følge europeiske standarder. Trimming av moped gir minst tre prikker på førerkortet og et forenkla forelegg på kroner 5500. En moped eller lettsykkelen som blir avskilta i kontroll må settes tilbake i opprinnelig stand og vises fram på en trafikkstasjon. Det tas et gebyr for denne tjenesten på 500 kroner.

– Fremover vil politiet ha flere slike kontroller i samarbeid med Statens vegvesen. Dette er viktig i det forebyggende trafikkarbeidet vårt.

Lov om vegtrafikk (vegtrafikklova)

§ 13.Krav til kjørety og bruk av køyrety

Køyrety skal vere bygd, innretta, utstyrt og vedlikehalde slik at det kan brukast utan å forårsake unødig fare eller ulempe og utan å skade veg. Endringar som aukar den maksimale farta eller ytinga på motorsykkel (her under moped) utover grenser fastsett for vedkomande gruppe av motorsyklar i medhald av andre ledd, må ikkje utførast.

§ 23.Ansvar for køyretyets stand m.m.

Før køyringa startar, skal føraren forvisse seg om at køyretyet er i forsvarleg og forskriftsmessig stand og at det er forsvarleg og forskriftsmessig lasta. Han/ho skal sørge for at køyretyet også under bruken er i forsvarleg stand og forsvarleg lasta. Eigar av køyrety eller den som på eigaren sinevegne rår over det, pliktar å sørge for at køyretyet ikkje vert brukt dersom det ikkje er i forsvarleg stand.

Forskift om forenkla forelegg

§ 1 - 8 Forskrift om forenkla forelegg i vegtrafikksaker

Køyring med motorsykkel (her under moped) der det er gjort endring som aukar den maksimale hastigheita eller ytinga som motorsykkel er registrert for, vegtrafikklova § 23 jf. § 13. Bøtelegging på kroner 5 500.

Forskrift om prikkbelastning

§2 og § 3 Grunnlag for prikkbelastning og om registrering av prikkar

Køyring med trimma motorsykkel, her under moped, jf. vegtrafikklova § 13 femte ledd og § 23.Førar med prøveperiode (for førarrett i klasse B), skal registrerast med dobbelt tall på prikkar for kvart brot på reglane.