Skrive av Jan Thormodsæter, dagleg leiar MAFOSS

Dei leverer transporttenester til industri, landbruk, butikkar og vareproduksjon over store delar av Norge, og er bekymra for korleis dette skal kunne fungere når mellom 20 og 25 % av den totale driftskostnaden no er knytte til diesel åleine.

– Slik den dramatiske auken har slått ut, er det ikkje til å unngå at våre kundar og sluttbrukarar må ta ein større del av rekninga, seier dei to. Begge har hatt grundig dialog med sine største kundar, og fram til no er det forståing for at det blir ein auke. Dei er likevel bekymra for kva som skjer når prisane held fram med å auke.

– For våre medlemmer vil dette gi umiddelbare utslag, seier Jan Thormodsæter i MAFOSS. Trass i at næringa er maritim, er transport langs landevegen heilt naudsynt i det daglege.

– Det er frakt av delar inn og ferdige produkt ut, og dette er ofte på kontraktar som er tøffe å reforhandle, seier Thormodsæter. Han er difor bekymra for ein maritim bransje som alt har vesentlege etterslep på inntekter å handtere etter ein langvarig pandemi.

VEØY leverer transporttenester frå grensa til Nordland og i heile Sør-Norge, og har totalt oppunder 500 bilar i sving.

– Vi fryktar denne ekstreme prisauken for eigen del, men den auka kostnaden kjem til å ramme hardt både for industri med små marginar, og for private hushaldningar som no vil få endå dyrare matvarer som ein følgje av dette, seier Bjåstad i VEØY.

Tenden leverer mellom anna mjøl til gardsbruk på begge sider av Strynefjellet, og dei store sentrale aktørane dei leverer til må ta inn meirkostnaden frå bøndene.

– Dette er svært alvorleg og lite gunstig for alle, for prisane er alt pressa i alle ledd, seier Rolf Olav Tenden.

– No må Regjeringa ta grep og ta opp att dei gode slagorda frå valkampen, seier transportørane.

– Det er ikkje «no er det vanlege folk sin tur til å ta rekninga» dei gjekk til val på vel?