For temmeleg nøyaktig to år sidan sende Statsforvaltaren eit brev til Herøy kommune der det vart informert at Borga-delen av Bergsøy kunne driftast mellombels fram til årsskiftet 2021/2022, altså eit halvt år seinare.

Bakgrunnen var rapportar om helseskadeleg inneklima på den gamle skulen, og eit påfølgjande varsel frå kommuneoverlegen om stenging.

Herøy kommune trengde tid på å førebu seg og setje opp ein høgst mellombels modulskule, altså ein skule samansett av brakker, men utan spesialrom av noko slag. Det høyrer med til saka at Herøy kommune allereie i 2009 fekk dispensasjon i ti år til, men då med ståande ordre til administrasjon og politisk leiing om utarbeide nye og betre løysingar.

I 2016 vart det vedteke byggeprogram for ein ny Bergsøy skule. Dette vedtaket ser i etterid ut til å ha fått minimal oppfølging eller framdrift.

Som kjent skriv vi no juni 2023, og framleis er ein ny skule heilt i det blå. Herøy kommune har kome i ein endå meir vanskeleg økonomisk situasjon, og ny skule er skubba lenger fram i økonomiplanen.

Skuleleiinga slår alarm, og peikar særskilt på forholda for elevar med nedsett funksjonsevne. Elevane i modulbygget vert sende hit og dit for ulike former for undervising som dagens lokale ikkje kan by på.

– Modulbygga var så nedstrippa som dei kunne vere, for å fåplass til ei løysing raskt, då Borga vart stengd. No ser vi at utfordringane veks seg større og større, seier rektor ved Bergsøy skule avdeling 5. - 7. klasse, Marit Lillestøl, til Vestlandsnytt.

Dette er sjølvsagt ikkje ei enkel sak for det ansvarlege organet, nemleg kommunestyret. Det er langt verre for dei som opplever vanskane i kvardagen og truleg heller ikkje får den undervising og den tilrettelegging som dei har krav på, nemleg elevane. Men denne kritikken bør dei ansvarlege ta på største alvor.