Ko­ro­na­pan­de­m­ien og ferjetakster

Til sam­ferd­sels­mi­nis­ter Knut Arild Hareide fra ak­sjons­grup­pa «Pro­test mot økte fergetakster Møre og Roms­dal»:
Fritt Ord

De sis­te ukene har vært pre­get av uforutsigbarhet, be­kym­ring og fortvilelse. Ko­ro­na­pan­de­m­ien set­ter sam­fun­net på prø­ve. Regjeringen har kommet med man­ge gode virkemidler i til­taks­pak­ke­ne som til nå har blitt iverksatt.

Et av tiltakene er å re­du­se­re takster på riksveiferjer for en avgrenset pe­ri­o­de. Fylkesveiferjer er ikke nevnt med ett ord. De al­ler fles­te av fer­je­ne i Norge er fylkesveiferjer. I Møre og Roms­dal er det fire riksvei- og 20 fylkesveiferjer. Å set­te ned ferjetakstene på riksveg er po­si­tivt, men hjel­per bare et mindretall. Møre og Roms­dal fyl­kes­kom­mu­ne har beregnet at de vil tape 60 millioner i bil­lett­inn­tek­ter i måneden, og har nå meldt at de vil kut­te i rutetilbudet for ferje og kol­lek­tiv­trans­port. Det­te går ut­over passasjerene. Fer­je­ne er livs­ner­ven til man­ge sam­funn langs kys­ten uav­hen­gig om det er sta­ten el­ler fyl­ket som drif­ter dem.

Familier, pendlere, be­drif­ter og andre langs kys­ten har, med de sis­te åre­nes takstøkninger, fått en urimelig høy be­last­ning for å leve sine liv og drif­te sine be­drif­ter. Økte fergetakster svek­ker næ­rings­li­vet sin kon­kur­ran­se­kraft og svek­ker muligheten til å kun­ne ska­pe nye arbeidsplasser, og Ko­ro­na­pan­de­m­ien har forsterket den­ne si­tua­sjo­nen.

Sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren fortjener ros for at han satt ferje­si­tua­sjo­nen høgere på dags­or­den tidligere i vin­ter. Mi­nis­te­ren sa han forsto protestene mot ferjetakster som nå blir 30 til 70 % høgere enn i 2017, og bebudet at han vil­le kom­me til­ba­ke til mulige til­tak. Så langt har tiltakene kun omfattet riksveiferjene.

Ak­sjons­grup­pa «Pro­test mot økte fergetakster Møre og Roms­dal» krever umid­del­bart at:

• Riks- og fylkesveiferjer likebehandles.

• Regjeringen set­ter fylkeskommunene i stand til å set­te ned takstene på fylkesveiferjene tilsvarende som på riksveiferjene.

Der­et­ter må Regjeringen;

• gjøre en to­tal gjen­nom­gang av ferje-re­gi­me ink­lu­dert fi­nan­si­e­ring av det grøn­ne skif­te i ferje­sek­to­ren, au­to­pass, pris­sys­tem og sam­funns­øko­no­mis­ke konsekvenser av høye fergetakster for næringsliv, pendlere og sam­funns­liv ellers.

• ta de øko­no­mis­ke konsekvensene av ved­tak i Stor­tin­get om å «stil­le krav om lavutslipp- el­ler utslippsfrie-løsninger i offentlige ferje- og hurtigbåtanbud der det ligger til ret­te for det.»

• føl­ge opp egen Hand­lings­plan for Grønn Skips­fart fra 2019 om å ta hensyn til fylkenes kostnadsøkninger som føl­ger av krav om lav- og nullutslippsløsninger i ferje- og hur­tig­båt­sam­band.


På veg­ne av Ak­sjons­grup­pa Pro­test mot økte fergetakster Møre og Roms­dal

Joa­chim Or­vik, Lars j. Hag­seth, Arn­finn Ing­jerd m. flere