Sandsøya og Voksa i Utvikling, prosjektgruppa:

"Merknad til budsjettet frå Sandsøy og Voksa"

Innlegg av Sandsøya og Voksa i Utvikling, prosjektgruppa.
Fritt Ord

I hele 2019 har vi, folka som bor på Voksa og Sandsøya, jobbet hardt og målbevisst for å få til en utviklingsplan og en oppdrift for øysamfunnet. Rådmann og ordfører har begge vist interesse og vært positivet til arbeidet skissert, og har vært enige om at kommunen burde støtte et slikt arbeid. Til tross for dette har det tatt lang tid å få en mini-økonomisk modell på beina.

Hovedårsakene til etableringen av Sandsøya og Voksa i Utvikling er fraflytting, nedgang i barn i skolen og ønsket om flere arbeidsplasser og mer turisme og kulturaktivitet, som vil føre til mer besøk og interesse for bosetting i øysamfunnet, og bolyst som stopper fraflytting. Arbeidet ble satt i gang våren 2019. I folkemøte på Sandsøya 2. juli bekreftet både rådmannen og ordfører at de støttet prosjektet, og vi fikk en uforbeholden forståelse av at skolestrukturen ikke skulle ramme øysamfunnet i den kommende perioden.

Vi ba om 4 år til å vise hva kan få til, og vi har konkret sagt at vi vil jobbe spesielt målretta for å få tilflyttere med barn, til øysamfunnet. Når vi nå leser budsjettforslag for neste år, forstår vi at forsinkelsen med støtte til SViUT prosjektet kanskje skyldes at man ikke klarer å stille seg bak løftene man har gitt om å vente med å se på skolestruktur, til arbeidet med SViUT har båret frukter. Med kommunens økonomiske forskuttering av revidert skolestruktur (Saka om evaluering av skolestruktur er utsatt til 2020) går budsjettet opp, og skolen på Sandsøya er salderingsposten.

«Rådmannen har ikkje klart å leggje fram eit budsjett for 2020 som er i balanse og samtidig realistisk, slik lova krev, utan å forskotere forventa innsparingar innan skule og oppvekstsektoren, som fylje av strukturendringar» (Budsjettframlegget fra rådmannen i Sande november 2019). Vi ser investeringsprosjekter og boligfeltsutvikling andre steder i kommunen, samt oppgradering av skoler for ny skolestruktur, som alternative salde-

ringsposter. Legger kommunen ned skole i et øysamfunn, og forventer at små barn skal reise med båt til og fra skole, sier man egentlig at vi ikke ønsker barnefamilier på disse øyene. Uten barnefamilier, og arbeidstagere i den alder som gjør seg klar for familieliv, tilrettelegger du for et samfunn uten unge og unge voksne. Det gir døende samfunn.

«Utviklinga i demografien, med jamn nedgang i folketalet, færre barn og unge, og fleire eldre, påverkar ikkje berre driftsrammene våre, men utfordrar oss i korleis vi skal fordele ressursane til behovet for tenester» sier rådmannen i sitt fremlegg til budsjett. Dessverre er det ikke et sted i budsjettet lagt fram forslag til tiltak som kan gjøre de små bygdene mer motstandsdyktige. I 2019 har debatten i Norge nettopp gått på å opprettholde småsamfunna og se hele Norge som verdig for utvikling og vekst. Her på Sandsøya og Voksa har vi gjort oss klar for den jobben. Allerede har 2 nye små familier flyttet til. NÅ må kommunen forstå at de må følge på med vedtak og budsjettinitiativ som gir oss muligheten til å vise at vi kan. Vi vet det er mulig, mange små øysamfunn har vokst på kort og lang sikt, fordi de har gjort fokusert arbeid. Vi forventer å ha kommunen i ryggen i vårt arbeid.

Sandsøya og Voksa i Utvikling

prosjektgruppa