Naturvernforbundet på Ytre Søre Sunnmøre om den planlagde turstien på Leikongsætra:

"Ja til urørt natur"

Lesarinnlegg frå Kersti Hasund for Naturvernforbundet på Ytre Søre Sunnmøre.

FRÅRÅR: Na­tur­vern­for­bun­det frårår den plan­lag­de tur­st­ien opp til Skar­det på Lei­kong­sæt­ra.  Foto: Endre Vorren

Fritt Ord

Naturvernforbundet på Ytre Søre Sunnmøre er informert om at Gurskøy idrettslag planlegger utbygging av turveier på nordsida av fylkesveg 61 ved Leikongsetra. Veiprosjektet er todelt. Den delen av turveiprosjektet som skal følge fylkesveien fra toppen av Leikong- bakken og fram til start for lysløypene, er uproblematisk. Den vil kunne gi tryggere ferdsel for skolebarn og andre myke trafikanter som ferdes langs fylkesveien. Men det andre delprosjektet, som går ut på å bygge en grusa turvei fra Leikongsetra til Skaret, vil vi på det sterkeste fraråde.

En turvei i dette området vil innebære et inngrep i et ellers inngrepsfritt naturområde. Områder med inngrepsfri natur er under sterkt press og er kraftig redusert i Norge og ellers i verden. Verden står ikke bare innfor en klimakrise, men også et kritisk tap av naturmangfold. Den største trusselen for tap av urørt natur og biologisk mangfold er endret arealbruk. Og der har kommunene et stort ansvar. Utbygging av veier, hyttefelt, boligfelt, industri med mer krever mer og mer areal, og naturen er ofte den tapende part. Naturvernforbundet ber Herøy kommune om å ta ansvar og bevare dette flotte fjellområdet som et stykke urørt natur for kommende generasjoner!

Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) defineres som naturområder som ikke er berørt av tyngre tekniske inngrep og som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre inngrep, som for eksempel veier, større kraftledninger og vannkraftmagasin. INON-områdene ligger ofte i bratt og utilgjengelig natur, men Gurskøyfjellene er lettere tilgjengelig. Det er ikke mange INON-områder igjen på Ytre Søre Sunnmøre, og Gurskøyfjellene utgjør det største sammenhengende området med urørt natur på Ytre Søre Sunnmøre.

Hvis en først har bygd ut turvei i dette området, kan det tenkes at det vurderes som aktuelt for utbygging av vindkraft.

Det er fra før bygd ut både lysløype, gokartbane og skytebane på sørsiden av fylkesveien. Med tanke på den totale belastningen på dette området, mener vi at det er klokt å la fjellområdet på nordsiden av fylkesveien forbli urørt. (jvf. Naturmangfoldlovens prinsipp om samla belastning §10)

Folkehelseperspektiv

Det argumenteres med at det er positivt med turveier i fjellet i folkehelseperspektiv. Og visstnok er det positivt at folk kommer seg ut og får gode natur- opplevelser og er fysisk aktive. Men det finnes allerede flere turveier både i Herøy og i nabokommunene, som er lett tilgjengelige. I Ulstein kommune har en i senere tid bygd ut et nettverk av turveier. Det begynner å være nok grusveier i fjellene. Her vil vi heller anbefale at den gamle turstien utbedres på en varsom måte, som ivaretar kulturminner og utgjør et lite synlig inngrep. Vann kan ledes bort fra stien noen steder, heller kan legges der hvor det er behov for det, og klopper kan legges i myrlendt terreng. På så måte, kan en tilrettelegge for at folk kan komme seg ut og oppleve et av få gjenværende urørte naturområder. Mye av arbeidet kan gjøres på dugnad, så det trenger heller ikke å koste mye.

La oss ta vare på vår urørte natur!


Med naturvennlig hilsen

Kersti Hasund