Tema

søndag 10.10 2021

Frå brannsløkking til førebygging på Ulstein VGS:

Slik satsar dei på psykisk helse

Satsinga frå kommunen gjer at kontaktlærarane ved Ulstein vidaregåande skule kan bruke tida på undervisning, og mindre krefter på å hjelpe elevar som slit med den psykiske helsa.

torsdag 30.09 2021

Tap av elevar til privatskule må vere ein faktor i reknestykket:

Heller til Møre enn Stokksund

Eit overveldande fleirtal av foreldra er negative til samanslåing av skular, og det er heller ikkje så mykje å hente økonomisk på skulesamanslåingar i Herøy.

fredag 24.09 2021

Sterke reaksjonar i Ulstein på skuleutspelet frå Herøy

Reaksjonane let ikkje vente på seg etter at Herøy-ordførar Bjørn Prytz sine innspel til framtidig vidaregåande opplæring vart kjent.

onsdag 15.09 2021

Vidarefører samarbeid om PPT

Herøy og Sande skal også det komande året samarbeide om PPT. Kommunane arbeider vidare med moglegheitene om å få til eit langsiktig samarbeid.

søndag 05.09 2021

Meiner Herøy bør gjere som Ulstein

Herøy kommune bør gjere som Ulstein og innføre tidsavgrensa forbod mot gjennomkøyring av skuleområdet på Bergsøy.

torsdag 02.09 2021

Nytt, tett samarbeid om matros-utdanninga:

– No får elevane verkeleg sjå kva som ventar dei

Næringsliv og utdanning i skjønn foreining. Dét er samarbeidet Havila og Herøy vidaregåande no går i gang med eit skuleeksempel på. Det neste året skal matroselevar assistere med vedlikehald av båtar i opplag.

fredag 20.08 2021

Skuledebutanten

lørdag 14.08 2021

Fylkeskommunen gir tilsvar på kritikk:

- Grunnlaust av kommunalsjefen

Kommunalsjef Sølvi Lillebø Remøy får tilsvar på karakteristikken av fylkeskommunen som utfordrande samarbeidspartnar.

lørdag 26.06 2021

Skulane i Sande, Herøy og Ulstein med særskilt fokus på lesing:

- Det er viktig at ferien ikkje blir ferie frå lesing også

Skulesekkane er pakka bort, matboksen forhåpentlegvis tømt, og ni veker sommarferie står for døra. Men sjølv om ferie betyr skulefri, så er det ein ting elevane helst ikkje bør ta ferie ifrå - lesing.

torsdag 10.06 2021

Klassebildet

onsdag 09.06 2021

Gapahuken i Fosnavågparken:

Ordførar opna gapahuk med sag

Den tradisjonelle snorklippinga var byta ut med sag og planke i Fosnavågparken onsdag då byggfag-elevane ved Herøy VGS endeleg kunne overrekke gapahuken til kommunen.

mandag 07.06 2021

Rår til stenging av Bergsøy skule, Borga

Arbeidet med å finne alternative undervisingslokale er allereie i gang.

onsdag 02.06 2021

Herøy-skulane scorar bra på fleire plan, men treng meir ressursar for å hjelpe dei som slit:

Vil ha meir tverrfagleg kompetanse i skulen

Tilstandsrapporten for herøyskulen skapte mykje diskusjon i kommunestyret torsdag. Sentralt for fleire stod eit tydleg ønskje om styrka arbeid og tidlegare innsats inn mot stadig fleire barn og unge som slit psykisk.

søndag 30.05 2021

Ope brev frå lærarane ved Ytre Herøy ungdomsskule

"Dette er ikkje til elevane sitt beste"

fredag 28.05 2021

Taktskifte i saka om ny Bergsøy skule i Herøy kommunestyre:

Samrøystes for å gå vidare med tidlegare planar

Samanlikna med formannskapsmøtet førre veke var tonen under torsdagens kommunestyre mykje meir harmonisk i saka om ny Bergsøy skule. Politikarane gjekk samrøystes inn for å gå vidare med tidlegare vedtatt byggeprogram, samt at sak blir tatt opp i budsjetthandsaminga.

lørdag 15.05 2021

17. mai-feiring på Møre barne-og ungdomsskule

I eit spesielt koronaår der ein ikkje får feire 17. mai på vanleg vis, laga vi vår eiga feiring på Møre barne-og ungdomsskule.

fredag 14.05 2021

Reagerer på villmannskøyring i skuleområdet

onsdag 12.05 2021

Skulekutt-gruppa i Sande:

Håper å vere ferdig til ferien

Arbeidet er forseinka, men skulekutt-gruppa i Sande satsar likevel på å ha oppdraget sitt ferdig til sommarferien.

tirsdag 13.04 2021

Intensiverer arbeidet i skulekutt-gruppa

Sande kommune si arbeidsgruppe for skulestruktur trappar opp arbeidet for å bli ferdige i tide før sommarferien.

fredag 09.04 2021

Herøy takkar ja til vel ein million frå staten: Etablerer sommarskule

Med pengar frå staten vil Herøy kommune etablere eit skuletilbod for grunnskuleelevar i årets sommarferie.

mandag 05.04 2021

Dette svarar ordføraren Herøy Høgre om Bergsøy skule

onsdag 17.03 2021

Pålegg om tiltak for å sikre trygt og godt skulemiljø

Herøy kommune har fått frist til 19. mai med å rette brot på regelverket som skal sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø.

lørdag 13.03 2021

Framleis rekordhøge søkjartal - desse vil bli lærarar i Herøy

Talet på søkjarar til lærarstillingar i Herøy held seg på det same rekordhøge nivået som i fjor.

torsdag 04.03 2021

Norske yrkesfagarbeidarar er mangelvare på Søre Sunnmøre:

Desse elevane er truleg garantert lærlingplass

Røyrleggarar. Snikkarar. Elektrikarar. Dei trengst over heile linja og er nærast garantert jobb. Likevel slit dei bransjenæringane med å rekruttere fagfolk.

tirsdag 02.03 2021

Farleg trend blant Herøy-ungdommar:

Utfordrar til kvelingsleik

Måndag denne veka fekk beredskapsteamet i Herøy kjennskap til at gutar og jenter i ungdomsskulealder rusar seg ved kvelingsleikar og utfordrer andre til å gjere det same.

lørdag 20.02 2021

Éi av sju i landet:

Juryklassa på Stokksund er med på å kåre "Årets ungdomsbok"

Og viss koronasituasjonen tillèt det, skal dei til Lillehammer for å debattere i «storjuryen» under Norsk litteraturfestival i mai.

onsdag 17.02 2021

Har bede om trafikktryggingstiltak i Myrvåg – etterlyser handling:

– Vi er utolmodige

I fjor sende FAU, skulen og grendelaget inn fleire innspel til korleis betre trafikktryggleiken ved Møre barne- og ungdomsskule i Myrvåg. No etterlyser dei handling og politisk gjennomslag.

tirsdag 16.02 2021

Kan føre til betre karakterar

Førre veke avgjorde regjeringa å avlyse skriftelg eksamen for alle elevar i ungdomsskulen og vidaregåande opplæring. Det er påbygg-elevane ved Herøy vgs glade for.

torsdag 11.02 2021

Kvamsøyingane ber om signal frå kommunen:

– Folk vurderer å flytte!

Stadige signal frå kommunen om mogleg skulenedlegging har tæra på tolmodet mellom kvamsøyingane.

onsdag 03.02 2021

Arbeidsgruppa som skal sjå på skulestrukturen i Herøy er klar

torsdag 28.01 2021

No har Maria fått praksisplass

- Det er ein av dei båtane som stod øvst på ønskelista mi!

torsdag 14.01 2021

Omfattande gjennomgang av budsjettprioriteringane i Herøy formannskap:

Marsjordre om å starte skulestrukturprosess

Borga vart nok ein gong diskusjonstema då kommunaldirektøren bad om presiseringar kring fleire vedtekne saker i samband med årets budsjett. No blir oppvekstutvalet bedne om å sette ned ei arbeidsgruppe som skal sjå på skulestrukturen i kommunen.

lørdag 12.12 2020

Posisjonen sitt budsjettforslag vedtatt med nokre tilleggspunkt frå FRP:

- Vi skal ha ei ny skuleløysing på Bergsøy

Etter ein god debatt i kommunestyret gjekk fleirtalet, ikkje uventa, inn for posisjonen sitt budsjettframlegg. Opposisjonspartia måtte nøye seg med kritiske spørsmål og nokre ekstra kulepunkt inn i budsjettet.

onsdag 09.12 2020

Skuledebatt i formannskapet:

– Må tenkje grundig over konsekvensane

Sande-politikarane vil sjå på skule igjen, men ingenting vert gjort med strukturen neste år. No skal det setjast ned eit utval som skal arbeide med saka i store delar av 2021.

mandag 07.12 2020

Føresette og FAU på Bergsøy skule er lei av å vente på nytt skulebygg og kjem med eit rop om hjelp:

– For våre barn er løpet køyrt allereie, men vi tenker aller mest på dei som har barn som skal byrje i skulen

Bodskapen frå Borga-elevane sine foreldre er klokkeklar. Ny skule må på plass snarast, og all informasjon må på bordet i samband med noverande skulebygg. – Om ein lakkerer ein rusten bil, er han framleis rusten, seier FAU-leiaren.

søndag 22.11 2020

Restaurant og matfag-lærarar: – Dette må de kjempe for

Før formannskapsmøtet tysdag, som vart halde på Herøy vidaregåande skule, fekk lokalpolitikarane nyte eit smakfullt måltid signert restaurant- og matfagelevane på bruket.

onsdag 18.11 2020

– Heilt uaktuelt

Sande-skulen vil ikkje bryte smittevernreglane.

tirsdag 17.11 2020

Uroa over bølgje av skadeverk ved skular i Herøy

- Vi ser svært alvorleg på det som har skjedd, og politiet har sett i verk undersøking i alle sakene.

Ei annleis skuleveke på Gursken oppvekstsenter

Tema: Livsmeistring

Ei slik slik skuleveke med fokus på viktige ting ein møter i kvardagen har elevane truleg sjeldan hatt før – men jammen så nyttig det var!

fredag 13.11 2020

Jamt i Utdanningsutvalet:

Mat og bygg både i Herøy og Ørsta

Både Herøy og Ørsta skal inntil vidare ha både restaurant- og matfag og bygg- og anleggsfag.

torsdag 03.09 2020

Beintøft på Nerlandsøy skule

Nerlandsøy skule er med når Norges største gå-til-skulen-aksjon startar denne veka.

søndag 23.08 2020

Stabile elevtal i Myrvåg, skulen med 152 elevar

Møre barne- og ungdomsskule sine elevtal ligg på same nivå som fjoråret med i alt 152 elevar fordelt på 1. – 10. klasse.

fredag 31.07 2020

Hjelp til å hjelpe sårbare barn og unge

Ei ekstraordinær tilskotsordning er oppretta for at sårbare barn og unge skal kunne ta igjen tapt progresjon i samband med koronastenginga av skulane.

lørdag 20.06 2020

Heidra etter førti år i herøyskulen

Agnes Kirste vart tysdag heidra med gullklokke for over førti års teneste i Herøy kommune.

fredag 19.06 2020
18

«Hall»eluja stemning då nye-hallen ved Einedalen skule vart vist fram for elevane på fredag:

- Den må vere blant dei beste i landet!

Det blei ikkje spart på superlativa då elevane ved Einedalen skule på fredag avslutta skuleåret med ein snik-kikk i den flunkande nye fleirbrukshallen som no står ferdig.

La klasseturen til eigen kommune

Då Mol­de-tu­ren til Stokk­sund-7.-klassingane vart av­lyst, vart løy­sin­ga ein opp­le­vings­tur i ei­gen kom­mu­ne.

tirsdag 05.05 2020

Får orientering om Borga og ny kai på dagens formannskapsmøte

Det blir orienteringar om fleire viktige Herøy-saker under dagens formannskapsmøte.

torsdag 23.04 2020

– Vi må bygge nye Bergsøy skule no!

Politikarane som har vore på synfaring på Borga er ikkje i tvil, det hastar å få på plass ei erstatning for Borga.

mandag 06.04 2020

Store problem med inneklima:

Må stengje to etasjar ved Borga

Kommuneoverlege i Herøy kommune, Kristian Gottliebsen, har gjort vedtak om at underetasje 1 og 2 ved Bergsøy skule, Borga, må fysisk stengjast av.

tirsdag 17.03 2020

Slik vert heimeskule-kvardagen i Herøy framover:

– Lærarane våre er topp motiverte

Kommunalsjef oppvekst i Herøy kommune, Sølvi Lillebø Remøy, seier gode rutinar no er alfa og omega for å sikre eit godt undervisningstilbod i unntakstilstanden vi no står i.

søndag 08.03 2020

Inneklima på Borga

Denne skulen vart bygd om lag samtidig med den eldste delen av Herøy vidaregåande skule, truleg midt på 1950-talet.

fredag 06.03 2020

Einedalen skule ti år!

Den store jubileumskonserten

Onsdag var det nøyaktig ti år og to månadar sidan Einedalen skule vart opna. Det vart feira med storkonsert på Fosnavåg konserthus.