Tema

mandag 18.10 2021

Etterlyser betre «sporing» av pågåande saker for innbyggjarane

Sande Høgre spurde på møtet i kommunestyret om det kan gjerast lettare for innbyggjarar å få oversikt over innmelde saker, avvik og status for saksgangen deira.

søndag 17.10 2021

Klarsignal for hyttefelt på Voksa

Brimer vil satse meir på Kvamsøya, treng pendlarrute og meir plass

Direktøren i Brimer ServiTech AS ber Sande kommune om føreseielege rammebetingelsar.

lørdag 16.10 2021

Havbruksfondet: Så mykje får kommunane i tilskot i år

Fiskeridirektoratet er no klar med oversikta over årets utbetalingar frå Havbruksfondet.

fredag 15.10 2021

Vil møte fylkeskommunen og be om meir pengar til pendlarruta

Sande kommune ber no om eit møte med fylkeskommunen. På saklista: Finansiering av pendlarruta med samfunnsbåten.

torsdag 14.10 2021

- Vaksinerte vert langt mildare råka enn uvaksinerte

Kommuneoverlegen i Sande seier helseavdelinga endeleg kan seie at dei har kontroll på det store smitteutbrotet.

tirsdag 12.10 2021

Kommunen undersøker saka etter varsel kring Vågselva

Kommunen og statsforvaltaren er kontakta i ei miljøsak som knyter seg til Vågselva i Gursken.

Ope lesarinnlegg av kommuneoverlegen:

"Selv om det var en nasjonal dugnad frem til gjenåpningen for to uker siden så har vår lokale dugnad vært mer krevende og utfordrende de siste to ukene."

Helsetopp reagerer på at føretaket vert stempla som "sabotør"

Klinikksjef i Helse Møre og Romsdal, Lars Erik Sjømæling, reagerer på politiske synspunkt i Sande der helseføretaket vert peika ut som «sabotør» når det gjeld forhandlingar om kostnadsnøkkelen rundt ambulanse- og samfunnsbåten.

mandag 11.10 2021

Vaksinasjonsgrad Herøy/Sande: – Tala er urovekkande

Fredag gjekk kommuneoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen ut med ei bekymring rundt vaksinasjonsgraden i aldersgruppa 25–44 år lokalt. I dag ser vi nærare på tala som syner utfordringa Herøy og Sande står i.

Det store utbrotet i Sande:

Har oversikt - og langt fleire vert no friskmelde enn talet på smitta

Siste dagane har fleire blitt friskmelde enn sjukemelde av korona i Sande.

fredag 08.10 2021

Absolutt ikkje heilsvart

Rekneskapen ved utgangen av august syner at Sande kommune styrer mot balanse. Det er isolert sett godt nytt i ein kommune som har slite mykje dei seinare åra.

Formannskapet i Sande: Bru på vanylvssida i staden?

Sande formannskap er skeptisk til bandlegging av industriareal i Breivika.

onsdag 06.10 2021

Planlegg frivilligsentral

Sande kommune planlegg ei 40 prosent stilling som leiar for frivilligsentralen.

Utbrotet i Sande:

Sileikiene: - Viktig å ikkje bagatellisere situasjonen!

Kommuneoverlegen i Sande ber kommunen og folket i Sande om å ta koronautbrotet på største alvor.

tirsdag 05.10 2021

Myklebust Verft-utbrotet veks i omfang

Smitteutbrotet med utgangspunkt på Myklebust Verft aukar i omfang. Tysdag orienterte kommunedirektøren formannskapet om stoda.

Øyane med samla båtkrav til formannskapet:

Avslag vil bli dramatisk

Kvamsøy bygde- og næringslag får full støtte frå Sandsøy og Voksa grendelag i beredskapsbåtkravet til kommunen.

mandag 04.10 2021

Framleis skyhøgt sjukefråvær i Sande kommune

Sande kommune slit framleis med svært høgt sjukefråvær. Det meste er langtidsfråvær.

fredag 01.10 2021

25 smitta sidan førre fredag:

Dette seier verfts- og kommuneleiinga om utbrotet

Sidan førre fredag har til saman 25 personar blitt bekrefta smitta av covid-19 i Sande. Utbrotet er knytt til Myklebust Verft i Gursken.

torsdag 30.09 2021

Rift om konsulentjobb i Sande kommune

22 søkjarar har meldt si interesse for å bli konsulent i Sande kommune.

tirsdag 28.09 2021

Kommunen i mål med trippelprosjekt:

Sandskyrkja oppgradert

Mellom anna ved hjelp frå Myklebust Verft (!), har Sande kyrkje fått ei utvendig ansiktslyfting.

mandag 27.09 2021

Flyttar frå Grønland til Knotten

Kommunedirektøren i Sande innstiller på at eit par frå landet Grønland får konsesjon på ein gard på Knotten.

lørdag 18.09 2021

Sandsøy og Voksa grendalag:

– Det trengst utbetringar mange stader

Sandsøy og Voksa grendalag har sendt ei lang liste med vegspørsmål og andre utfordringar til offentlege myndigheiter.

torsdag 16.09 2021

Ordførarane i Herøy og Sande om regjeringsskifte:

Forventar auke i frie midlar

Herøy-ordførar Bjørn Prytz (Ap) og Sande-ordførar Olav Myklebust (Sp) har klare forventningar til ei ny regjering – meir pengar til kommunane.

onsdag 15.09 2021

Vidarefører samarbeid om PPT

Herøy og Sande skal også det komande året samarbeide om PPT. Kommunane arbeider vidare med moglegheitene om å få til eit langsiktig samarbeid.

Gunnar Selvaag i brev til politikarane:

Kvifor så lite fokus på Dragsundbrua?

søndag 12.09 2021

Gjerdsvika hamn:

Framleis ikkje punktum - kommunen vurderer lovlegheita

Teknisk sektor i Sande har for tida ein endringssøknad frå Kystverket til vurdering.

lørdag 04.09 2021

Inviterer to fylkesutval til Sande

Sande-ordførar Olav Myklebust håpar på besøk og varslar mange saker ein vil ta opp med fylkespolitikarane.

fredag 03.09 2021

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal:

Stadig færre arbeidsledige

Arbeidsløysa er stadig på veg nedover i Møre og Romsdal. Nedgangen i heilt ledige er størst i Herøy, medan Sande opplever ein liten auke i august.

fredag 27.08 2021

Slik går det med førehandsrøystinga

To veker før valet har mange allereie teke turen til vallokala i Sande og Herøy. Men kommunane håper på at enda fleire tek turen.

tirsdag 24.08 2021

Melder om fleire fødslar i Sande

Sande kommune kjem med ei gladmelding: Talet på fødslar går opp!

mandag 23.08 2021

Søkjer konsesjon med planar om høglandsfe og boergeiter

Ein gard på Sandsøya som i dag er utan drift, ser ut til å få nytt liv.

lørdag 21.08 2021

Ordføraren etter møtet om distriktspolitikk:

- Veldig positive signal om samferdsel

Ordførar Olav Myklebust omtalar onsdagens distriktspolitiske debattmøte som positivt for Sande sin del.

fredag 20.08 2021

Kommuneoverlegen:

- Ta vaksinen - det vil kome nye smittebølger til hausten og vinteren

Kommuneoverlege Asta Sileikiene ber ungom og vaksne om å ta koronavaksine no.

torsdag 19.08 2021

Kritisk til uttale om Voksa-frådeling

Ordføraren likar dårleg ein statleg uttale kring ei mogleg frådeling på Voksa.

tirsdag 17.08 2021

Fleire hundretals vaksinar til Sande

Sande får også fleire vaksinedosar dei komande vekene.

mandag 16.08 2021

Larsnes-molo ikkje til hinder for fiskeriinteresser

Fiskeridirektoratet kjem ikkje til å stikke kjeppar i hjula for idèen om å bygge ein stor vernemolo på Larsnes.

mandag 02.08 2021

Statsforvaltaren etter beredskapstilsyn i Sande:

Gir frist til å rette avvik

Sande kommune får frist til 1. september med å lage ein plan for korleis avvik i den kommunale beredskapen skal rettast opp.

søndag 18.07 2021

S

Statsforvaltaren har konkludert i saka som gjeld byggeløyve og dispensasjon på to eigedomar i Gjerdsvika.

lørdag 17.07 2021

Kaiprosjektet nådde ikkje opp i særskild støtteordning

Sande kommune sitt planlagde spleiselag for etablering av ei pelekai ved søre deponi i Gjerdsvika, har fått eit skot for baugen.

mandag 12.07 2021

Bygginga av Sande sitt første hotell skrir fram

«Skjelettet» til det som vert Rosenlund Hamn sitt hotell på Sandshamn er i store trekk på plass.

søndag 11.07 2021

Bekymra for framtida til prestegarden på Larsnes

Soknerådet og ordføraren i Sande er bekymra for framtida til den gamle, ærverdige prestegarden på Larsnes.

onsdag 07.07 2021

Meir «covid-pengar» fordelt til bedrifter i Sande

Kommunedirektøren i Sande har gjennom delegert vedtak fordelt siste runde statlege midlar i den såkalla kompensasjonsordninga.

tirsdag 06.07 2021

- Vi har mange barnebarn, men ingen å miste

mandag 05.07 2021

- Det er snart ikkje råd for bilane å kome seg ned her

Sande kommune har fått brev frå ein innbyggar som er bekymra over tilstanden på ein veg.

torsdag 01.07 2021

Strengt brev sendt til Sande kommune

Sande kommune har fått eit innspel frå ein privatperson i Gjerdsvika som mildt sagt er lite nøgd med standarden på vegen i bustadfeltet i bygda.

lørdag 26.06 2021

Desse områda innan samferdsel vil «Ekroll-gruppa» prioritere

Bruke opp eller spare ekstrainntekter i Sande?

Kommunestyret la opp til å bruke opp alt ein får av ekstrainntekter. Men så tok Petter Gunnarstein (Frp) ordet.

Skulane i Sande, Herøy og Ulstein med særskilt fokus på lesing:

- Det er viktig at ferien ikkje blir ferie frå lesing også

Skulesekkane er pakka bort, matboksen forhåpentlegvis tømt, og ni veker sommarferie står for døra. Men sjølv om ferie betyr skulefri, så er det ein ting elevane helst ikkje bør ta ferie ifrå - lesing.

Fekk svar frå ordførar Myklebust: – Takk for brevet om ei viktig sak

Ordførar Olav Myklebust i Sande haustar takksemd frå to unge på Kvamsøya som er opptekne av at bier og humler skal overleve.

torsdag 24.06 2021

– Meir vanskeleg for mange familiar under pandemien

Leiaren for Søre Sunnmøre barnevernssamarbeid meiner pandemien har forsterka vanskar og utfordringar for mange familiar.

Ambulant seksjon i Myrvåg

Fire ytre-ordførarar "uroa over planane" til helseføretaket

Dei fire ordførarane på øy-delen av Søre Sunnmøre kjem med ei felles fråsegn etter at det vart kjent at helseføretaket vurderer å avvikle ambulant seksjon i Myrvåg.

Høg kraftpris gav god start på året for Tussa

Tussa har fått ein mykje betre start på 2021 enn tilfellet var i fjor.

onsdag 23.06 2021

Leiaren i kontrollutvalet spør om budsjettsprekkar på Larsnes

Elisabeth Kirkholm (H) spør ordførar og kommunedirektør om to prosjekt der det er registrert store avvik.

mandag 21.06 2021

Politiet snakka om politikarhets

Sande kommunestyre hadde på førre møte besøk av lensmann Tor Sæther.

fredag 11.06 2021

Endå ein torskeoppdrettssøknad i Sande som gir skepsis

Sande ventar og ser framleis søknaden om torskeoppdrett på Skrede. Når det gjeld lokaliteten Lammeneset, krev formannskapet konsekvensutgreiing.

Sande kommune kjøper aksjar her

Sande formannskap har samrøystes og utan diskusjon gått inn for kommunedirektøren si tilråding om å kjøpe aksjar i Runde Forsking AS.

Brot på personvernet på Søre Sunnmøre

Onsdag denne veka oppstod det eit brot på personverntryggleiken for enkelte tilsette i kommunane på ytre søre Sunnmøre

Egersund Herøy snart igang med utviding – og:

– Alt i alt dreiar det seg om ei investering på 60-70 millionar kroner

Egersund Herøy skal bygge på anlegget sitt på Mjølstaneset for fleire titals millionar kroner. Og kommunen skal bygge kaier.

torsdag 10.06 2021

Kommunedirektøren har funne ei opning:

Meirinntekter kan gi Robek-exit

Uventa meirinntekter gir Sande kommune handlingsrom, i alle fall på kort sikt. No vil Sande kommune ut av Robek-registeret.

Kommuneoverlegen melder om eit nytt koronatilfelle

I Sande vert 11 personar testa for koronasmitte torsdag ettermiddag.

Denne dama er Sande sin nye økonomileiar

Ho tek til i jobben 1. september, og gler seg til å ta fatt på nye utfordringar.

Plan for opprydding på industritomt

Sande kommune har vore på ei ny synfaring der miljø er nøkkelord.

tirsdag 08.06 2021

Sande med stor undersøking mellom innbyggarane

Sande kommune vil vite kva folk meiner. Kva er bra? Kva er dårleg? Kva bør kommunen prioritere?

tirsdag 01.06 2021

Endå meir gåsejakt i Sande

Problemet med grågås som beitar ned markane finn vi mange stadar i bygdene våre.

mandag 31.05 2021

Kvelds- og helgelegevakta flytta til Hovdebygda:

Difor meiner dei ny legevakt er ein fordel for innbyggarane

Frå og med 1. juni må du til Hovdebygda dersom du får behov for legevakt utanom kontortid i vekedagane. Fram til no har samarbeidet vore knytt til nattlegevakt. - Eit fagleg framskritt, seier kommuneoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen.

"Kvam" blir verande inntil vidare

– Dette er ei stadfesting på at sambandet snarare treng styrking enn svekking når det gjeld kapasitet.

torsdag 27.05 2021

Kommunedirektøren tilrår frivilligsentral og Livsgledeheim i Sande

Kommunedirektøren tilrår at Sande kommune igjen etablerer frivilligsentral. Denne gongen med eit ekstra tillegg.

onsdag 26.05 2021

Regjeringa opnar for å gå bort frå kohortar i skular og barnehagar:

Grønt lys i Herøy, framleis gult i Sande

Måndag 31. mai går skular og barnehagar i Herøy over frå gult til grønt tiltaksnivå. Endringa fører mellom anna til at kohortane forsvinn. I Sande vil skulane og barnehagane halde fram på gult nivå fram til sommarferien.

tirsdag 25.05 2021

Fastheld omstridd ferjeskifte på rute 01

Trass i sterke protestar fastheld fylkeskommunen at det skal inn ei ferje med litt mindre kapasitet på Larsnes-sambandet.

mandag 24.05 2021

Sande-bedriftene kan få koronatilskot

– Vi håpar og trur at talet på søkjarar aukar på dei komande dagane.

Vedrørende fergekapasiteten på rute 01

søndag 23.05 2021

Samrøystes i Sande kommunestyre, men:

– Ikkje gjort ein god nok jobb i legevaktsaka

Sande kommunestyre kom med fleire hjartesukk, men gjekk til slutt samla inn for kvelds- og helgelegevakt i Hovdebygda frå 1. juni.

Synfaring ved «den gamle fodsti»

Vegen er svært overgrodd enkelte stadar, men no er mykje innmålt digitalt.

lørdag 22.05 2021

Lesarinnlegg:

Endå eit påfunn frå Larsnes

onsdag 19.05 2021

Makrell i tomat med salsboom - onsdag var det kortreist sykkelstunt

Salet av makrell i tomat produsert i Gjerdsvika går så det susar. Har eit mislukka forsøk på søksmål mot produsenten noko med saka å gjere?

tirsdag 18.05 2021

Legevaktsleiar etter at pasient måtte snu i Eiksund:

Tek til orde for video-overvaking i Eiksundtunnelen

Fire gongar sist veke var Eiksundtunnelen av ulike årsaker stengd. Søre Sunnmøre legevakt meiner det bør vurderast å innføre video-overvaking i tunnelen.

Sande NettSyn med ny live-sending:

17. mai-feiring frå fjellet

Sandssokningane stod i kø for å bidra til årets 17. mai-sending. Og i år vart TV-studioet flytta til fjells.

Kommunen søkjer tilskot til kai i Gjerdsvika

Sande kommune søkjer Kystverket om tilskot til kai i nye Gjerdsvika hamn.

lørdag 15.05 2021

Sette punktum for gjerdestriden

Statsforvaltaren har gjort endeleg vedtak i nabostriden i Hallelia om eit gjerde.

fredag 14.05 2021

Sande-ordføraren spår legemangel i Hareid og Ulstein

Sande-ordføraren fekk pepar av Ulstein-ordføraren i legevaktsaka. No slår Myklebust tilbake.

tirsdag 11.05 2021

Kommunane våre markerer Bygdepride

Denne veka blir årets Bygdepride markert. Det er ei markering Herøy og Sande kommunar ser det som viktig å støtte opp om, også reint fysisk.

mandag 10.05 2021

Kibsgaard-systrene valde ei løysing dei ikkje angrar på:

Saman med mamma heile vegen gjennom sjukdomen

Systrene Synnøve, Tone og Elin Kibsgaard var saman med mor – heime – frå då ho var alvorleg sjuk og til ho gjekk ut av livet. Det er eit samhald dei ikkje angrar på i dag.

Sandebu vert overført til Kong Arthurspelet

NTM-utvalet i Sande går samrøystes inn for å overføre heimelen på eigedomen Sandebu frå kommunen til Kong Arthurspelet.

Meiner søknaden no skal vere i orden

Ose As har retta opp manglar i søknaden til kommunen, og prøver på nytt.

lørdag 08.05 2021

8. mai-markering i Sande:

Gjorde heider på tidsvitne

Årets 8. mai-markering i Sande kommune vart utan dei store folkemassane, men pandemien sette likevel ingen stoppar for ei fin, verdig og minnerik markering i Oksavika.

Formannskapet ber om meir «kjøt på beina» om molokostnadar, og dessutan:

Vil utfordre fylket om ny ferjekai

Det var ikkje uventa moloplanane som fekk mest merksemd då reguleringsplanen for framtidas Larsnes var oppe til diskusjon i formannskapet. Men også behovet for ny ferjekai skapar vanskar.

Fleire avklaringar på plass:

No er SaFast på oppløpssida

Fleire avklaringar er på plass. No trengst det eit par viktige rundar til før Sande Fastlandssamband kan planlegge oppstart.

torsdag 06.05 2021

Uttale til lokalt anlegg:

– Usikkert korleis torskeoppdrett påverkar villtorsken

Fiskeridirektoratet protesterer ikkje, men stiller fleire spørsmål når det gjeld påverknaden torskeoppdrett har for villfisken.

onsdag 05.05 2021

Fleire vegstrekningar får midlar:

Kommunale vegar i Sande skal rustast opp

NTM-utvalet i Sande har konkludert. Det blir nytt dekke på fleire vegar.

Kommunalt næringsfond deler ut pengar:

Selskapet Ull-dorado eitt av fleire som får støtte

NTM-utvalet i Sande har gitt tilsegn om 200.000 kr i næringsstøtte.

lørdag 01.05 2021

Dette meiner Kystverket om farvassavgift i Sande

Kystverket kjem med nokre merknader til Sande kommune sine framlagde reglar for farvassavgift.

søndag 25.04 2021

Sande kommune vil ha dialog om ny ferjekai

Sande kommune meiner fylkeskommunen legg opp til ei løysing som ikkje er fleksibel nok når det gjeld ny ferjekai på Voksa.

Sande «sparte» hoppid-midlane

Kommunane i fylket hadde til saman vel fire millionar kroner i ubrukte hoppid-midlar ved utgangen av 2020.

lørdag 24.04 2021

Klage på kai-tiltak på Sandshamn

Sande kommune har teke imot ein fyldig klage på eit sjøretta løyve.

fredag 23.04 2021

Kommunedirektør og ordførar:

Reagerer sterkt på skuldingar om habilitet

Eit innlegg frå Herleif Ulstein i fredagsutgåva av Vestlandsnytt vekkjer sterke reaksjonar frå kommunedirektør og ordførar i Herøy.

Purrar på for opprydding på Larsnes-tomt

Sande kommune ber eigaren av ei industritomt om å handle.

torsdag 22.04 2021

Dei plagast med grågås også på Voksa

onsdag 21.04 2021

Må ta omsyn til gytefelt for torsk

fredag 16.04 2021

– Kommunen kan få eit vesentleg tilskot dersom vi etablerer ein slik sentral

I ein interpellasjon bad varaordførar Einar Ekroll (Frp) tysdag administrasjonen vurderer etablering av ein frivilligsentral i Sande. Til hausten kan ein vente seg ei sak, svara kommunedirektøren.

Vil ha meir spelerom i møterytmen

Dag Vaagen (H) lufta i kommunestyret ønskje om at ein burde sjå litt på den politiske møterytmen i Sande framover.

onsdag 14.04 2021

Nytt koronatilfelle i Sande onsdag

Ein person som kom reisande frå utlandet er registrert med koronasmitte i Sande.

tirsdag 13.04 2021

Fleire søkjarar til ped.-leiar-stillingar i Sande

Sande kommune har fått inn til saman 21 søknadar til dei utlyste stillinga som ped.leiar / barnehagelærar / fagarbeidar ved Gjerdsvika barnehage, Kvamsøy barnehage Haugelia barnehage Hauemarkja barnehage.

Legevakt

- Særs uheldig med slike skuldingar mot Herøy

Ordførar Bjørn Prytz og kommunedirektør Trond Arne Aglen er provoserte av utspelet frå ordføraren i Ulstein i legevaktsaka.

Intensiverer arbeidet i skulekutt-gruppa

Sande kommune si arbeidsgruppe for skulestruktur trappar opp arbeidet for å bli ferdige i tide før sommarferien.

mandag 12.04 2021

Pengar å spare på partistøtte i Sande

søndag 04.04 2021

Dei niande smittetilfellet i Sande er registrert

Kommuneoverlege Asta Sileikiene melder søndag 1. påskedag om endå eit tilfelle av koronasmitte i Sande.

Status frå Sande kommune 1. påskedag

Totalt er 8 personar er smitta av Covid -19 – koronaviruset -  denne veka.

lørdag 03.04 2021

Ingen nye smittetilfelle i Sande

Laurdag kveld opplyser Sande kommune at det ikkje er registrert nye tilfelle av koronasmitte.

601.946 korona-kroner til bedrifter i Sande

Sande får ein relativt stor andel av den statlege milliarden som skal gå til norske bedrifter, som ekstra korona-krisestøtte.

fredag 02.04 2021

Sande-utbrotet sitt åttande tilfelle

Seint Langfredag er det åttande tilfellet under det pågåande utbrotet i Sande stadfesta.

Dette seier Myklebust fredag kveld om korona-utbrotet

onsdag 31.03 2021

Utbrotet i Sande aukar i omfang - frå fire til seks

To nye sandssokningar er stadfesta smitta av Covid-19.

Utbrotet i Sande:

Testing pågår i Sande, førebels friskmeldt i Herøy

Testing pågår i stor stil i Sande etter utbrotet der. Smitten forgreinar seg til Herøy, der ein familie førebels er friskmeld.

Fryktar fire kan bli fleire:

- Mest alvorlege situasjonen vi har hatt

Leiar i krisestaben i Sande kommune, Olav Myklebust, seier dei fire registrerte koronatilfella tysdag kveld kom som ei svært negativ overrasking ved inngangen til påska.

tirsdag 30.03 2021

Korona-utbrot i Sande - fire smitta

Larsnes-klager ikkje tekne til følgje

Statsforvaltaren vender tommelen ned til klager mot planane til Larsnes Mek. Verksted AS.

mandag 29.03 2021

Denne mannen tordnar mot flytting av legevakta

Herleif Ulstein meiner det er grunn til å rope eit kraftig varsku rundt det som held på å skje med legevakta for Herøy og Sande.

Lokalpolitikarane i Herøy har sagt sitt om legevakt:

– Den beste løysinga er i Hovdebygda

Sjølv om det sat langt inne for nokre gjekk det store fleirtalet i Herøy kommunestyre inn for at kvelds-, helg- og nattlegevakta blir samlokalisert i Hovdebygda i Ørsta.

søndag 28.03 2021

- Fordelane med dispensasjon langt større enn ulempene

Planane om å etablere ein campingplass sentralt på Sandshamn møter så langt full støtte og få innvendingar frå det offentlege.

mandag 22.03 2021

Kan vere fare for kvikkleire-ras

søndag 21.03 2021

Det har vore både uvisse og strid om dette huset - no kan det kome ei løysing

søndag 14.03 2021

Terrengbrann på Sandsøya

Brannvesenet rykte søndag ettermiddag ut til ein terrengbrann på Sandsøya.

lørdag 13.03 2021

Utåker og Norled svarar på kritikken:

- Omsyn til miljø og rørslehemma viktigare enn dekksplassen

Folket på dei ytre øyane i Sande protesterer på å få ei ferje med litt mindre kapasitet enn i dag. Norled svarar på kritikken.

torsdag 11.03 2021

Ordførar Olav Myklebust med helsing til nyfødde sandssokningar

– Viktig med nye innbyggarar

«Gratulerer med ny verdsborgar!»

onsdag 10.03 2021

Kritikk mot vaksineprioritering i Sande:

- Eg meiner vi har gjort det rette

Det meste av av helsepersonellet i Sande er vaksinert mot Covid-19, medan retningslinjene seier at det berre er "kritisk helsepersonell" som skal vaksinerast.

tirsdag 09.03 2021

Sande vil ha informasjon om digital skule

Arbeidsgruppa som ser på framtidig skulestruktur i Sande vil ha informasjon om digital skule.

Ordførarane likevel nølande:

Dei under 20 år kan spele fotballkampar mot lag frå andre kommunar

Statsforvaltaren informerer kommunane i Møre og Romsdal at det er lov til å arrangere utandørs kampar og cupar for born under 20 år på tvers av kommunane. Ordførarane i Herøy og Sande er likevel avventane til å gje grønt lys.

12 søkjarar til jobb som helsesekretær

mandag 08.03 2021

Difor er det utlendingar som oftast står bom faste i Leikongbakken og Drageskaret

Sidan vi for første gong på lenge har hatt ein skikkeleg vinter på Sunnmøre, har éi utfordring blitt meir tydeleg: Utanlandske vogntog som står bom faste i bakkane.

lørdag 06.03 2021

Fokus på hamn og hus

Det meste gjekk etter innstillinga og som tidlegare behandlingar då Sande kommunestyre 2. mars hadde sitt første fysiske møte for året.

torsdag 04.03 2021

leiar.

Gir spekulasjonar om det ikkje vert rydda opp

I det offentlege er det ekstra viktig at det er stell på slikt, sidan det her dreier seg om forvalting av fellesskapen sine midlar, skriv redaktør Endre Vorren

Har kjempa for innsyn i mange år: – Forstå det den som vil

I fleire år har Inge-Jonny Hide og Høgre kravd meir og betre innsyn i korleis kommunen forvaltar midlane, spesielt når det gjeld investeringsprosjekt.

Difor klagar kommunen på avgjersla i trusselsak

Sande kommune er ikkje nøgd med politiet si behandling av saka.

onsdag 03.03 2021

Formannskapet positive til forprosjekt for omsorgs- og utleigebustader i Sande, men …

– Må ikkje gape over for mykje

Lokalpolitikarane i Sande formannskap var langt på veg positive til forprosjektet som ligg føre om etablering av omsorgs- og utleigebustader i Sande. Kartlegginga er likevel veldig viktig, samt ei vurdering utifrå den økonomiske situasjonen til kommunen, meiner dei.

tirsdag 02.03 2021

Fryktar ureining frå diesel-aggregat på næringstomt i Sande

Sande kommune hadde nyleg eit møte med Paul Anders Roppen som driv næring på næringseigedomen i Kvernhusdalen på Larsnes. Bakgrunnen er at det har blitt klaga på støy og luftforureining frå bruk av eit dieselaggregat på tomta.

lørdag 20.02 2021

Hyttefelt vart ikkje bygt etter planen, - laga i staden ny plan

Etter at delar av Toftesund hyttefelt vart realisert litt utanfor reguleringsplanen sine retningslinjer, kjem ein ny plan no på bordet.

fredag 19.02 2021

Klar tale frå samtlege ordførarar i Møre og Romsdal:

Godtek ikkje endra vaksinestrategi

Ordførane i Møre og Romsdal går sterkt imot at dei sentrale og tettast befolka områda i landet blir prioriterte i vaksinesamanheng.

tirsdag 16.02 2021

Vil bygge bustadar på Larsnes etter Hamarøy-modellen

Menneske med ulike behov, og i ulike livsfasar, vil stå i kø etter utleige- og omsorgsbustadar dei komande åra.

mandag 15.02 2021

Reiselivsprosjektet går inn i ny fase, og:

Vår region skal bli kyst-turistane sin favoritt

Reiselivsprosjektet for Ytre Søre Sunnmøre er på veg over i ein ny fase. Målsettinga er at vi i 2030 skal bli den mest populære opplevingsregionen langs kysten.

– Larsnes ikkje idèell stad som liggeplass

Sande Båtutleige AS ser fleire ulemper ved å ha ambulansebåten stasjonert på Larsnes om natta.

onsdag 10.02 2021

– Kan ein plan som ikkje finst, rullerast?

Det spør Arthur Vestnes om i eit brev til fylkeskommunen.

mandag 08.02 2021

Vanylven tok Safast inn i varmen igjen

Politikarane i Vanylven gløymde Sande Fastlandssamband då dei skulle prioritere. No har dei retta opp feilen.

mandag 01.02 2021

Difor vil Frp etablere frivilligsentral - igjen

søndag 31.01 2021

Populær samlingsstad kan bli gjenopna til våren

Den relativt nye og godt likte samlingsplassen "Øya" på Sandetun kan - om alt klaffar - bli gjenopna til våren.

Overraska over prioritering frå Vanylven

Sandssokningane er forundra over at Vanylven ikkje har sett SaFast på prioritet.

fredag 29.01 2021

Nesten alle tilfella i Sande skriv seg frå utanlandske gjestearbeiderar

Relativt sett er Sande mellom dei kommunane i fylket som har hatt flest tilfelle av koronasmitta.

torsdag 28.01 2021

Maritim Food bekymra for vasskvaliteten

tirsdag 26.01 2021

Kjem med råd om reiser til og frå Austlandet

Spreiinga av det muterte viruset på det sentrale Austlandet gir grunn til bekymring.

«Skulenedlegging er aldri lett»

– Eg veit at lærarane tek det på alvor og følgjer opp elevane på ein god måte. Eg prøver å halde meg oppdatert på tilbakemeldingane til kommunen.

tirsdag 19.01 2021

Fem testa seg ei veke etter innreise til Norge - då var fire smitta

Ei gruppe på arbeidsreisande som skulle til Sande frå utlandet gjorde "alt" feil då dei nyleg kom tilbake til kommunen.

lørdag 16.01 2021

Endeleg eit par positive økonominyheiter i Sande

-Det såg ille ut i haust, og eg kan ikkje forskottere det endelege resultatet. Men vi ser heilt klart ein del økonomiske lyspunkt i det siste.

onsdag 13.01 2021

Ordføraren om smittesituasjonen i Sande:

Meiner å ha rimeleg bra kontroll på koronaen

– Eg skjønar at folk vert bekymra, men samstundes meiner eg Sande kommune har rimeleg bra kontroll på situasjonen.

søndag 10.01 2021

Hammer og politikarane skal drøfte utvikling

Omdøme og samfunnsutvikling er to tema kommunedirektør Anders Hammer vil drøfte med Sande formannskap.

tirsdag 05.01 2021

Batteriferje på Årvik - Koparnes, medan Larsnes-sambandet får "gamal standard"

På Årvik-Koparnes skal det inn miljøferje med elektrisk drift. På Larsnes-sambandet vil det ikkje bli krav om slikt.

fredag 01.01 2021

Fylkeskommunen

Ber om å ta meir omsyn til fornminne i arealplanen

I ei fråsegn til Sande kommune slår fylkeskommunen eit ekstra slag for fornminne og kulturminne.

mandag 28.12 2020

Startar vaksinasjon mot koronaviruset i januar:

No kjem vaksinen!

Kven får vaksinen til kva tid? Kvar vert han gitt? Kostar det noko? Må ein bestille time? Og ikkje minst; er det lokale helsevesenet førebudd på det som skal skje? Les vidare, så får du svar.

fredag 18.12 2020

– Glad for at vi tek oss god tid i skulesaka

Sande kommune skal vurdere skulestrukturen igjen. Denne gongen skal jobben gjerast grundig.

torsdag 17.12 2020

Vart meld til politiet etter trusselsituasjon på legesenteret

onsdag 16.12 2020

Kommunal armod i Sande, medan det vert satsa fleire hundre millionar i næringslivet

Samanlagt vert det investert for fleire hundre millionar kroner i Sande for tida. Men kommunen sjølv er raka fant, og må kutte over heile linja. Kommunestyret flytta knapt ei krone på budsjettframlegget.

fredag 11.12 2020

Vil seie førebels nei til eigedomsskatt

Eigedomsskatt: Nokre vil avvise det no, andre opnar for å ta det opp seinare.

torsdag 10.12 2020

– Korona-staben i Sande har gjort ein kjempejobb

Sande kommune har eit lite helseapparat, men har levert så det held under pandemien. No kjem det rosande ord om innsatsen i eit politisk vedtak.

onsdag 09.12 2020

Skuledebatt i formannskapet:

– Må tenkje grundig over konsekvensane

Sande-politikarane vil sjå på skule igjen, men ingenting vert gjort med strukturen neste år. No skal det setjast ned eit utval som skal arbeide med saka i store delar av 2021.

tirsdag 08.12 2020

Politiet med kuvending – vil etablere større lensmannskontor i Myrvåg

Herøy kommune byggjer splitter nytt lensmannskontor i eit nybygg ved rådhuset. Problemet er at politiet ikkje vil flytte inn der.

mandag 30.11 2020

Slik vil kommunedirektør Anders Hammer innføre eigedomsskatt

Kommunedirektør Anders Hammer i Sande tilrår ein eigedomsskatt på 1 promille frå og med 2021.

lørdag 28.11 2020

Budsjettet sendt på høyring, og:

Ekstramøte om eigedomsskatt og skulestruktur

Aktive Harald fekk kulturprisen i Sande

Han har hatt mange ballar i lufta i årevis. No er han heidra med kulturprisen i Sande.

tirsdag 24.11 2020

Larsnesingane ventar utolmodig på nyevegen

På Larsnes er det ein god del utolmodigheit å spore etter at arbeidet med Sjukeheimsvegen kan sjå ut til å ha stoppa opp.

Vil ha torskeoppdrett på begge sider av Rovdefjorden

Selskapet Sunnmøre Torsk AS, heimehøyrande på Stadlandet, vil etablere seg med to sjøbaserte torskeoppdrettsanlegg i Rovdefjorden.

mandag 23.11 2020

Sterkare straum av folk som flyttar frå Ytre Søre

Siste tala frå Statistisk Sentralbyrå syner ein relativt sterk folketalsnedgang på Ytre Søre Sunnmøre i tredje kvartal.

søndag 22.11 2020

Imponert over lokal innsats mot koronasmitte

Sande er mellom dei kommunane fylket som har relativt mest koronasmitte i befolkninga.

torsdag 19.11 2020

Unngår nokre av kutta, men:

Sande styrer mot knalltøft driftsår

Politikarane vil ikkje endre barnehagestrukturen eller redusere opningstida i barnehagane. Elles vert dei fleste av dei føreslegne kutta realiserte. Og så vert det ein ny runde med skulestruktur.

onsdag 18.11 2020

– Heilt uaktuelt

Sande-skulen vil ikkje bryte smittevernreglane.

tirsdag 17.11 2020

«Sjokkbudsjettet» opp i formannskapet

Administrasjonen har lagt fram eit budsjett med sjeldant djupe kuttforslag. Nokre reaksjonar harallereie kome inn, før formannskapet startar den utfordrande jobben.

Tilsyn avdekte fleire regelbrot av Sande kommune

Eit tilsyn i regi av Fylkesmannen har avdekt ei rekkje regelbrot av Sande kommune når det gjeld barnehagane.

fredag 13.11 2020

Ferjekaipengar kan brukast til vegbygging:

– Vi har tru på Safast

Anders Riise fekk med seg eit solid fleirtal i samferdselsutvalet på å kunne bruke ferjekaipengar til undersjøiske tunnelar i Sande.

onsdag 11.11 2020

Onsdag: To nye koronasmitta personar i Sande

Onsdag 11. november opplyser Sande kommune om to nye smittetilfelle.

søndag 08.11 2020

Storehaugen til politisk behandling

Ti år etter vedtaket om regulering kan det bli utbygging i Storehaugen.

lørdag 07.11 2020

Kva skjer med kommunen vår?

Bulyst er noko som vert snakka om mykje – bulyst og eit synkande bornetal i Sande kommune. No vert det lagt fram forslag om å gjere enda fleire omstruktureringar i skulestrukturen, og bornehagane vert også lagt inn forslag om å endre.

fredag 06.11 2020

Leiar:

Tøffe tider for kommunane

Vi er inne i den tida på året då kommunedirektørane avdekkjer sine budsjettforslag, og dei folkevalde førebur seg på tøffe prioriteringar. I år verkar det – for eit fleirtal av kommunane på Sunnmøre i alle fall – ekstra vanskeleg å sy saman budsjett der ein unngår større kutt.

torsdag 05.11 2020

Kritikk mot barnehage-innskrenkingar:

Denne småbarnsmora meiner kommunen er på ville vegar

Ho meiner det er svært skuffande at saka om stenging av barnehagar på kvardagar nær høgtider vart vedteke.

Fylkesmannen opphevar Sande-vedtak – for tredje gong!

For tredje gong har eit Sande-vedtak om same sak blitt stoppa av Fylkesmannen.

onsdag 04.11 2020

Brannmannskap frå Herøy og Sande skal øve på røykdykking i bustadfelt

Gjer seg klare til å tenne på hus frå 1927

Går alt etter planen, vil bebuarar langs med og rundt gamle Leinevegen kunne sjå både flammar og røyk frå eit gammalt bustadhus i bustadfeltet førstkomande laurdag.

tirsdag 03.11 2020

Krev handling på delvis utvaska veg

Dei som brukar nedste delen av Sædalsvegen i Gjerdsvika, fortvilar over ein veg som delvis er utvaska.

Budsjettframlegget til Sande kommune:

Varslar dramatiske kutt og ber om fleire skulenedleggingar

Kommunedirektøren sitt budsjettforslag inneheld ei oppmoding til politikarane om å starte på ein ny prosess om skulestruktur.

søndag 01.11 2020

Hamneav­gif­ter i Sande kom­mu­ne

- Sum­mert opp vil eg råde po­li­ti­ka­ra­ne i Sande til å leg­ge vekk det­te, skriv Gjer­mund M. Bring­svor i Sandefisk AS.

fredag 30.10 2020

Mykje av kloakken i Sande endar rett i sjøen

Sande kommunestyre har vedteke å etablere kloakkreinsing i Hallelia-området. Mykje av kloakken i Sande endar rett i sjøen, utan noko form for reinsing.

torsdag 29.10 2020

Innfører Sande eigedomsskatt?

Trass i fleire grep for å stramme inn drifta, mellom anna to skulenedleggingar, er den økonomiske utviklinga til Sande kommune elendig. No lanserer kommunedirektøren forslag om eigedomsskatt.

Gjerde-striden held fram

Gjerdet skil framleis ei felles innkøyrsle mellom to naboar i Hallelia.

onsdag 28.10 2020

Hevdar gamleskulen er «hyblifisert»

Sameiet Skuletun på Larsnes har gjennom advokat sendt bekymringsmelding til kommunen.

mandag 19.10 2020

Må ta pause frå lokalpolitikken

Arnljot Muren treng permisjon frå lokalpolitikken.

Så mykje gav innbyggjarar i Herøy og Sande til TV-aksjonen 2020

Sjå kva dei fekk inn i Herøy og Sande

I Herøy er det til no samla inn totalt 337.125 kroner til årets TV-aksjon. Frå Sande er det kome inn 115.103 kroner, altså heile 46,77 kroner i snitt per innbyggjar. Det meste kjem frå private.

tirsdag 13.10 2020

Gir løyve til å bruke hytte som fast bustad

Formannskapet seier ja til at ein fritidsbustad på Voksa kan nyttast som fast bustad.

mandag 12.10 2020

Larsnes IL ber om kommunal handsrekking

Larsnes IL spør Sande kommune om eit tilskot på 300.000 kroner til ny turveg.

søndag 11.10 2020

Sande formannskap går i bresjen for TV-aksjonen:

Digital innsamling og strandrydding

Sande-politikarane har registrert seg som digitale bøsseberarar. Samstundes går næringslivet i kommunen inn med eit visst beløp per sekk med plastsøppel som blir rydda.

lørdag 10.10 2020

Vil kartlegge kvar det trengst P-plassar for rørslehemma i Sande

Opphaldsstadar som er rekna for ålmenta har krav på seg med tilrettelegging for parkeringsplassar til rørslehemma.

Høgt sjukefråvær og varsla økonomisk storsmell uroar Sande-politikarane:

Sande styrer mot meirforbruk på 16 mill.

Med eit sjukefråvær på over 15 prosent og ekstrautgifter knytt til koronasituasjonen på 2,5 millionar har helse og omsorgssektoren store problem. Pensjonskostnadane er likevel verstingen i dyster økonomirapportering.

mandag 28.09 2020

Lyser ut prestestillingar i både Herøy og Sande før jul:

– Dei har gode spor å gå i

Det blir etter kvart no to ledige prestestillingar i vårt nedslagsfelt, og i dette høvet har vi utfordra prost Ingeborg Matre til å gjere opp status for korleis rekrutteringsarbeidet skrid fram.

søndag 27.09 2020

Eldreombodet kjem til Sande

– Vi er glade for at det nye eldreombodet kjem og vil møte oss.

Klagar på støtteavslag

Sandsøy og Voksa Næringslag ber kommunen om ny vurdering.