Tema

tirsdag 25.01 2022

Skal innom alle bygdene:

Gode innspel på Kvamsøya

Formannskapet – i rolla som planutval – skal i år innom alle bygdene i Sande. Torsdag starta ein med ei synfaring på Kvamsøya.

søndag 23.01 2022

Hytteeigar reagerer mot kommunen

Åse Kvernberg Sætre, busett i Hønefoss, reagerer på krava Sande kommune no stiller på Mikkelholmen.

fredag 21.01 2022

Plan om ny kommuneveg til hamna på Kvamsøya

Sande kommune har no vendt seg til ein grunneigar på Kvamsøya med tanke på etablering av ny veg fram til hamneområdet.

torsdag 20.01 2022

Stor interesse for stillingar på rådhuset

Sande kommune opplever eit søknadsrush på to stillingar som er ledige i avdelinga for økonomi og administrasjon.

onsdag 19.01 2022

Vedlegg mangla:

Sande kommune beklagar

Teknisk sektor i Sande har sendt brev til ei rekkje instansar der ein oppklarar ein feil som har oppstått.

tirsdag 18.01 2022

Vassforsyning også til Hallebygda

Sande kommune planlegg å bygge ut vassforsyninga til å også gjelde ytre Hallebygda.

Kommunen vil undersøke om opningstidene er for knappe

Er opningstidene i barnehage og SFO for knappe? Det er no på gang ei brukarundersøking mellom føresette i Sande.

søndag 09.01 2022

Mikkelholmen:

Tilsvar frå Sande kommune

- Eg skal vere heilt klar på at den tilsette som har handtert dei nemnde sakene har utført sine plikter på vegne av kommunedirektøren, skriv kommunedirektøren.

lørdag 08.01 2022

Hytteeigarar i Toftesund med nytt innspel i reguleringssaka

Gjennom sin advokat kjem hytteigarane Elena og Vermund Aarflot med nokre krav og synspunkt til dei vesentlege avvika i høve reguleringsplan som har oppstått i hyttefeltet Nedre Toftesund.

Ynskjer debatt om gjenopning av symjehallen i Gursken

Kan symjehallen i Gursken bli renovert og gjenopna? Det håpar sandssokningar som no er engasjerte i ei ny Facebook-gruppe.

fredag 07.01 2022

Sande si største investering i 2021

Kommunen opplyser om eit prosjekt som var den største investeringa i fjor, til ein pris på 6 mill. kr.

torsdag 06.01 2022

Fødselstala frå 2021 er klare:

Rekordmange nyfødde i fjor

I fjor kom det heile 31 nye sandssokningar til verda, om lag ti fleire enn i eit normalår. I Herøy var fødselstala meir på det jamne gjennom fjoråret – eit år som på ny vart prega av pandemien.

søndag 02.01 2022

Ønskjer at nytt tur-prosjekt skal samle bidrag og folk frå heile Sande:

Dugnadsgjeng etablerer «eventyrsti» i Gursken

– No som Sande offisielt går i gang med «Stikk UT» treng vi ei turløype som kan samle store og små, gamle og unge saman. Det er litt av tanken bak prosjektet!

fredag 31.12 2021

Søkjer om utfylling i sjø på Larsnes

Planen er at steinmassar frå Larsnes Mek. si utbygging skal flyttast over til Larsneset.

torsdag 30.12 2021

Her er dei siste smittetala frå Herøy og Sande

onsdag 29.12 2021

– Skammeleg og flau tilbakemelding

Hallelia Grendalag har no gripe tak i saka rundt trafikksituasjonen i Hallekrysset.

mandag 27.12 2021

Kommunen nektar godkjenning av Gjerdsvika hamn

Det må reknast som oppsiktsvekkjande når Sande kommune har avslått Kystverket sin søknad om ferdigattest på storprosjektet i Gjerdsvika.

fredag 24.12 2021

Ynskjer skilting i Hallebygd-krysset

Torleiv Storegjerde oppmodar kommunen til å ta grep når det gjeld Hallebygd-krysset.

tirsdag 21.12 2021

Vass-varsel til Sande kommune

Etter ein inspeksjon i Sande kommune varslar Mattilsynet at ein vil vurdere å gje eit pålegg når det gjeld vassforsyninga.

mandag 20.12 2021

Desse vil leie ny frivilligsentral

lørdag 18.12 2021

Effektiv budsjetdebatt i Sande:

Meir til skule, førebygging og kyrkje

Sande kommunestyre enda opp med å pynte litt på forslaget frå administrasjonen. No vert det meir pengar til skule, barnehage, førebyggande arbeid – og til kyrkja.

mandag 13.12 2021

Avgrensa taletid i kommunestyret i Sande

Dei folkevalde i Sande må nøye velje sine ord.

lørdag 11.12 2021

LEIAR:

Sande profitterer på god kontakt oppover

Kanskje har Herøy noko å lære av Sande på dette feltet, spør redaktør Endre Vorren i den siste leiaren.

fredag 10.12 2021

Her er nyaste statlege fordelinga av covid-kroner til kommunane

Statsforvaltaren har fordelt 36 millionar kroner til kommunane i Møre og Romsdal.

torsdag 09.12 2021

Tøff situasjon: Tre kyrkjebygg i Sande må kanskje stengast

Ein vanskeleg økonomisk situasjon gjer at kan hende berre éi av kyrkjene i Sande kan haldast open etter nyttår.

onsdag 08.12 2021

Mange smittetilfelle i Sande siste dagane

Onsdag kveld melde Sande kommune om eit stigande tal koronasmitta, slik trenden også er i resten av landet.

Melding om kritisk avvik sendt til Datatilsynet

Det oppstod i haust eit avvik når det gjeld informasjon i Sande kommune sitt datasystem.

Arbeidsgruppe etterlyser digital skule-prosjekt

Ei ny arbeidsgruppe for Sandsøya og Voksa har vendt seg til kommunen med ein del spørsmål.

tirsdag 07.12 2021

- Dette var ei fantastisk kjekk melding å få!

Sande kommune fekk onsdag ei julegåve på forskot, servert i form av eit rykande ferskt vedtak frå fylkestinget.

søndag 05.12 2021

Sande kommunestyre:

Kritikk mot skulestruktur-gruppa sin rapport

Fleire i Sande kommunestyre stiller seg kritiske til innhaldet i arbeidsgruppa for skulestruktur sin ferske rapport.

mandag 29.11 2021

Her er arbeidsgruppa i Sande sine modellar for framtidig skulestruktur

Arbeidsgruppa for skulestruktur i Sande har lagt fram sin rapport, faktisk utan ei klar tilråding. Uansett trengst det omfattande tiltak for å nå innsparingsmåla.

Søkjarar til leiarstillingar i Sande

Sande har søkt etter tre nye leiarar i pleie- og omsorgstenesta.

søndag 28.11 2021

Sande kommune svarar på spørsmål om flyktningtenesta:

Slik assisterer dei flyktningane

I samband med saka om Ahmed Alabid og hans erfaringar med flyktningtenesta i Sande, har vi stilt kommunen nokre generelle spørsmål om korleis flyktningtenesta fungerer. Svara er gitt av flyktningkonsulent Therese Moe Øye.

lørdag 27.11 2021

– Største som har skjedd sidan 1963

– Innføring av ei ferje nummer to på Larsnes-sambandet er det største som har skjedd på dette feltet sidan 1963.

torsdag 25.11 2021

Tydeleg tale i Sande formannskap:

«– Dette skal på budsjett. Punktum.»

Eit forventa ekstratilskot som fylgje av regjeringsskiftet har skapt ein politisk diskusjon i Sande om korleis pengane eventuelt skal brukast.

torsdag 18.11 2021

Flyktningar flyktar frå Sande:

Ahmed Alabid: – Livet mitt i Sande var ikkje ubehageleg, men eg er redd dei fleste andre flyktningar ikkje kjenner det på same måte

– Flyktningtenesta i Sande fungerer ikkje, fortel syriske Ahmed Alabid. Etter å ha kjempa seg fram «på eiga hand» i fem år, flytta han og kona frå kommunen for godt. Det er dei langt frå åleine om.

lørdag 13.11 2021

Grunneigarar lite villige til å avgje byggegrunn på Sandshamn

Sande kommune opplever vanskar med å oppnå frivillig grunnavståing til bustadareal på Sandshamn.

fredag 12.11 2021

Ny klage frå eigarar av nabosjøbuer

Den nye godkjenninga av ei fastmontert brygge/kai framfor ei sjøbu har resultert i endå ein klage.

torsdag 11.11 2021

Barnehagesong, rullatorløp og fest på Sandetun:

– Får eg lov, skal eg «smugle» inn eit flaskelam med bleie

Onsdag vart det invitert til livsgledefest for bebuarane på Sandetun, Haugetun og Sørhagen på Larsnes – ein kick-off for å markere oppstarten av arbeidet med å sertifisere omsorgssenteret i Sande som «livsgledeheim».

Heimetenesta i Sande får pålegg etter tilsyn

Arbeidstilsynet har avdekt manglar ved drifta av heimebasert omsorg i Sande, og gir kommunen frist til å rette opp manglane.

mandag 08.11 2021

Ny trend i Sande: Fleire fødde og færre på sjukeheim

Ein kanskje litt overraskande trend gjer at sandepolitikarane truleg må gjere nokre grep i budsjettet til neste år.

søndag 07.11 2021

Omfattande budsjettinnspel frå kyrkja i Sande

Konstituert kyrkjeverje Johanne Krogstadmo og Sande kyrkjelege fellesråd har levert eit fyldig budsjettinnspel.

lørdag 06.11 2021

Statsforvaltaren om Toftesund: – Svært uheldig!

fredag 05.11 2021

Myklebust ber fylkeskommunen om hastemøte

Sande-ordførar Olav Myklebust ber om eit snarleg møte med samferdselsavdelinga.

Ber kommunen om å setje advokat på «Gjerdsvik-saka»

søndag 31.10 2021

Sande kommune samla politikarar, råd og fagpersonar til verkstad:

I gang med ny samfunnsplan

Tysdag var det verkstad på Breidablik. Målet var å få på bordet idear og innspel til ny samfunnsplan for kommunen.

fredag 29.10 2021

Folketalsnedgangen får konsekvensar for neste års budsjett i Sande:

Varslar strammare budsjett

Kommunedirektør Anders Norvald Hammer informerte tysdag kommunestyret i Sande om stoda før budsjettarbeidet tek til i november. - Vi blir færre innbyggjarar, og får difor mindre pengar å rutte med. Det vil syne att i framlegget til neste års budsjett.

Støttemarkering for ambulant team i Myrvåg torsdag:

- Alt håp er ikkje ute!

Torsdag kveld arrangerte dei fire kommunane på ytre støttemarkering for ambulant team i Myrvåg. - Alt håp er ikkje ute, sa Herøy-ordførar Bjørn Prytz i sin appell, til applaus frå dei nær 100 frammøtte.

tirsdag 19.10 2021

Herøy og Sande kommune skal ta stilling til ei ny, felles journalløysing for heile Midt Noreg – Helseplattformen:

Framtidsretta system med høg prislapp

Herøy kommunestyre skal denne veka ta stilling til om dei, som 30 andre kommunar i Midt-Noreg, skal gå i gang med forprosjektet for «Helseplattformen».

mandag 18.10 2021

Etterlyser betre «sporing» av pågåande saker for innbyggjarane

Sande Høgre spurde på møtet i kommunestyret om det kan gjerast lettare for innbyggjarar å få oversikt over innmelde saker, avvik og status for saksgangen deira.

søndag 17.10 2021

Klarsignal for hyttefelt på Voksa

Brimer vil satse meir på Kvamsøya, treng pendlarrute og meir plass

Direktøren i Brimer ServiTech AS ber Sande kommune om føreseielege rammebetingelsar.

lørdag 16.10 2021

Havbruksfondet: Så mykje får kommunane i tilskot i år

Fiskeridirektoratet er no klar med oversikta over årets utbetalingar frå Havbruksfondet.

fredag 15.10 2021

Vil møte fylkeskommunen og be om meir pengar til pendlarruta

Sande kommune ber no om eit møte med fylkeskommunen. På saklista: Finansiering av pendlarruta med samfunnsbåten.

torsdag 14.10 2021

- Vaksinerte vert langt mildare råka enn uvaksinerte

Kommuneoverlegen i Sande seier helseavdelinga endeleg kan seie at dei har kontroll på det store smitteutbrotet.

tirsdag 12.10 2021

Kommunen undersøker saka etter varsel kring Vågselva

Kommunen og statsforvaltaren er kontakta i ei miljøsak som knyter seg til Vågselva i Gursken.

Ope lesarinnlegg av kommuneoverlegen:

"Selv om det var en nasjonal dugnad frem til gjenåpningen for to uker siden så har vår lokale dugnad vært mer krevende og utfordrende de siste to ukene."

Helsetopp reagerer på at føretaket vert stempla som "sabotør"

Klinikksjef i Helse Møre og Romsdal, Lars Erik Sjømæling, reagerer på politiske synspunkt i Sande der helseføretaket vert peika ut som «sabotør» når det gjeld forhandlingar om kostnadsnøkkelen rundt ambulanse- og samfunnsbåten.

mandag 11.10 2021

Vaksinasjonsgrad Herøy/Sande: – Tala er urovekkande

Fredag gjekk kommuneoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen ut med ei bekymring rundt vaksinasjonsgraden i aldersgruppa 25–44 år lokalt. I dag ser vi nærare på tala som syner utfordringa Herøy og Sande står i.

Det store utbrotet i Sande:

Har oversikt - og langt fleire vert no friskmelde enn talet på smitta

Siste dagane har fleire blitt friskmelde enn sjukemelde av korona i Sande.

fredag 08.10 2021

Absolutt ikkje heilsvart

Rekneskapen ved utgangen av august syner at Sande kommune styrer mot balanse. Det er isolert sett godt nytt i ein kommune som har slite mykje dei seinare åra.

Formannskapet i Sande: Bru på vanylvssida i staden?

Sande formannskap er skeptisk til bandlegging av industriareal i Breivika.

onsdag 06.10 2021

Planlegg frivilligsentral

Sande kommune planlegg ei 40 prosent stilling som leiar for frivilligsentralen.

Utbrotet i Sande:

Sileikiene: - Viktig å ikkje bagatellisere situasjonen!

Kommuneoverlegen i Sande ber kommunen og folket i Sande om å ta koronautbrotet på største alvor.

tirsdag 05.10 2021

Myklebust Verft-utbrotet veks i omfang

Smitteutbrotet med utgangspunkt på Myklebust Verft aukar i omfang. Tysdag orienterte kommunedirektøren formannskapet om stoda.

Øyane med samla båtkrav til formannskapet:

Avslag vil bli dramatisk

Kvamsøy bygde- og næringslag får full støtte frå Sandsøy og Voksa grendelag i beredskapsbåtkravet til kommunen.

mandag 04.10 2021

Framleis skyhøgt sjukefråvær i Sande kommune

Sande kommune slit framleis med svært høgt sjukefråvær. Det meste er langtidsfråvær.

fredag 01.10 2021

25 smitta sidan førre fredag:

Dette seier verfts- og kommuneleiinga om utbrotet

Sidan førre fredag har til saman 25 personar blitt bekrefta smitta av covid-19 i Sande. Utbrotet er knytt til Myklebust Verft i Gursken.

torsdag 30.09 2021

Rift om konsulentjobb i Sande kommune

22 søkjarar har meldt si interesse for å bli konsulent i Sande kommune.

tirsdag 28.09 2021

Kommunen i mål med trippelprosjekt:

Sandskyrkja oppgradert

Mellom anna ved hjelp frå Myklebust Verft (!), har Sande kyrkje fått ei utvendig ansiktslyfting.

mandag 27.09 2021

Flyttar frå Grønland til Knotten

Kommunedirektøren i Sande innstiller på at eit par frå landet Grønland får konsesjon på ein gard på Knotten.

lørdag 18.09 2021

Sandsøy og Voksa grendalag:

– Det trengst utbetringar mange stader

Sandsøy og Voksa grendalag har sendt ei lang liste med vegspørsmål og andre utfordringar til offentlege myndigheiter.

torsdag 16.09 2021

Ordførarane i Herøy og Sande om regjeringsskifte:

Forventar auke i frie midlar

Herøy-ordførar Bjørn Prytz (Ap) og Sande-ordførar Olav Myklebust (Sp) har klare forventningar til ei ny regjering – meir pengar til kommunane.

onsdag 15.09 2021

Vidarefører samarbeid om PPT

Herøy og Sande skal også det komande året samarbeide om PPT. Kommunane arbeider vidare med moglegheitene om å få til eit langsiktig samarbeid.

Gunnar Selvaag i brev til politikarane:

Kvifor så lite fokus på Dragsundbrua?

søndag 12.09 2021

Gjerdsvika hamn:

Framleis ikkje punktum - kommunen vurderer lovlegheita

Teknisk sektor i Sande har for tida ein endringssøknad frå Kystverket til vurdering.

lørdag 04.09 2021

Inviterer to fylkesutval til Sande

Sande-ordførar Olav Myklebust håpar på besøk og varslar mange saker ein vil ta opp med fylkespolitikarane.

fredag 03.09 2021

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal:

Stadig færre arbeidsledige

Arbeidsløysa er stadig på veg nedover i Møre og Romsdal. Nedgangen i heilt ledige er størst i Herøy, medan Sande opplever ein liten auke i august.

fredag 27.08 2021

Slik går det med førehandsrøystinga

To veker før valet har mange allereie teke turen til vallokala i Sande og Herøy. Men kommunane håper på at enda fleire tek turen.

tirsdag 24.08 2021

Melder om fleire fødslar i Sande

Sande kommune kjem med ei gladmelding: Talet på fødslar går opp!

mandag 23.08 2021

Søkjer konsesjon med planar om høglandsfe og boergeiter

Ein gard på Sandsøya som i dag er utan drift, ser ut til å få nytt liv.

lørdag 21.08 2021

Ordføraren etter møtet om distriktspolitikk:

- Veldig positive signal om samferdsel

Ordførar Olav Myklebust omtalar onsdagens distriktspolitiske debattmøte som positivt for Sande sin del.

fredag 20.08 2021

Kommuneoverlegen:

- Ta vaksinen - det vil kome nye smittebølger til hausten og vinteren

Kommuneoverlege Asta Sileikiene ber ungom og vaksne om å ta koronavaksine no.

torsdag 19.08 2021

Kritisk til uttale om Voksa-frådeling

Ordføraren likar dårleg ein statleg uttale kring ei mogleg frådeling på Voksa.

tirsdag 17.08 2021

Fleire hundretals vaksinar til Sande

Sande får også fleire vaksinedosar dei komande vekene.

mandag 16.08 2021

Larsnes-molo ikkje til hinder for fiskeriinteresser

Fiskeridirektoratet kjem ikkje til å stikke kjeppar i hjula for idèen om å bygge ein stor vernemolo på Larsnes.

mandag 02.08 2021

Statsforvaltaren etter beredskapstilsyn i Sande:

Gir frist til å rette avvik

Sande kommune får frist til 1. september med å lage ein plan for korleis avvik i den kommunale beredskapen skal rettast opp.

søndag 18.07 2021

S

Statsforvaltaren har konkludert i saka som gjeld byggeløyve og dispensasjon på to eigedomar i Gjerdsvika.

lørdag 17.07 2021

Kaiprosjektet nådde ikkje opp i særskild støtteordning

Sande kommune sitt planlagde spleiselag for etablering av ei pelekai ved søre deponi i Gjerdsvika, har fått eit skot for baugen.

mandag 12.07 2021

Bygginga av Sande sitt første hotell skrir fram

«Skjelettet» til det som vert Rosenlund Hamn sitt hotell på Sandshamn er i store trekk på plass.

søndag 11.07 2021

Bekymra for framtida til prestegarden på Larsnes

Soknerådet og ordføraren i Sande er bekymra for framtida til den gamle, ærverdige prestegarden på Larsnes.

onsdag 07.07 2021

Meir «covid-pengar» fordelt til bedrifter i Sande

Kommunedirektøren i Sande har gjennom delegert vedtak fordelt siste runde statlege midlar i den såkalla kompensasjonsordninga.

tirsdag 06.07 2021

- Vi har mange barnebarn, men ingen å miste

mandag 05.07 2021

- Det er snart ikkje råd for bilane å kome seg ned her

Sande kommune har fått brev frå ein innbyggar som er bekymra over tilstanden på ein veg.

torsdag 01.07 2021

Strengt brev sendt til Sande kommune

Sande kommune har fått eit innspel frå ein privatperson i Gjerdsvika som mildt sagt er lite nøgd med standarden på vegen i bustadfeltet i bygda.

lørdag 26.06 2021

Desse områda innan samferdsel vil «Ekroll-gruppa» prioritere

Bruke opp eller spare ekstrainntekter i Sande?

Kommunestyret la opp til å bruke opp alt ein får av ekstrainntekter. Men så tok Petter Gunnarstein (Frp) ordet.

Skulane i Sande, Herøy og Ulstein med særskilt fokus på lesing:

- Det er viktig at ferien ikkje blir ferie frå lesing også

Skulesekkane er pakka bort, matboksen forhåpentlegvis tømt, og ni veker sommarferie står for døra. Men sjølv om ferie betyr skulefri, så er det ein ting elevane helst ikkje bør ta ferie ifrå - lesing.

Fekk svar frå ordførar Myklebust: – Takk for brevet om ei viktig sak

Ordførar Olav Myklebust i Sande haustar takksemd frå to unge på Kvamsøya som er opptekne av at bier og humler skal overleve.

torsdag 24.06 2021

– Meir vanskeleg for mange familiar under pandemien

Leiaren for Søre Sunnmøre barnevernssamarbeid meiner pandemien har forsterka vanskar og utfordringar for mange familiar.

Ambulant seksjon i Myrvåg

Fire ytre-ordførarar "uroa over planane" til helseføretaket

Dei fire ordførarane på øy-delen av Søre Sunnmøre kjem med ei felles fråsegn etter at det vart kjent at helseføretaket vurderer å avvikle ambulant seksjon i Myrvåg.

Høg kraftpris gav god start på året for Tussa

Tussa har fått ein mykje betre start på 2021 enn tilfellet var i fjor.

onsdag 23.06 2021

Leiaren i kontrollutvalet spør om budsjettsprekkar på Larsnes

Elisabeth Kirkholm (H) spør ordførar og kommunedirektør om to prosjekt der det er registrert store avvik.

mandag 21.06 2021

Politiet snakka om politikarhets

Sande kommunestyre hadde på førre møte besøk av lensmann Tor Sæther.

fredag 11.06 2021

Endå ein torskeoppdrettssøknad i Sande som gir skepsis

Sande ventar og ser framleis søknaden om torskeoppdrett på Skrede. Når det gjeld lokaliteten Lammeneset, krev formannskapet konsekvensutgreiing.

Sande kommune kjøper aksjar her

Sande formannskap har samrøystes og utan diskusjon gått inn for kommunedirektøren si tilråding om å kjøpe aksjar i Runde Forsking AS.

Brot på personvernet på Søre Sunnmøre

Onsdag denne veka oppstod det eit brot på personverntryggleiken for enkelte tilsette i kommunane på ytre søre Sunnmøre

Egersund Herøy snart igang med utviding – og:

– Alt i alt dreiar det seg om ei investering på 60-70 millionar kroner

Egersund Herøy skal bygge på anlegget sitt på Mjølstaneset for fleire titals millionar kroner. Og kommunen skal bygge kaier.

torsdag 10.06 2021

Kommunedirektøren har funne ei opning:

Meirinntekter kan gi Robek-exit

Uventa meirinntekter gir Sande kommune handlingsrom, i alle fall på kort sikt. No vil Sande kommune ut av Robek-registeret.

Kommuneoverlegen melder om eit nytt koronatilfelle

I Sande vert 11 personar testa for koronasmitte torsdag ettermiddag.

Denne dama er Sande sin nye økonomileiar

Ho tek til i jobben 1. september, og gler seg til å ta fatt på nye utfordringar.

Plan for opprydding på industritomt

Sande kommune har vore på ei ny synfaring der miljø er nøkkelord.

tirsdag 08.06 2021

Sande med stor undersøking mellom innbyggarane

Sande kommune vil vite kva folk meiner. Kva er bra? Kva er dårleg? Kva bør kommunen prioritere?

tirsdag 01.06 2021

Endå meir gåsejakt i Sande

Problemet med grågås som beitar ned markane finn vi mange stadar i bygdene våre.

mandag 31.05 2021

Kvelds- og helgelegevakta flytta til Hovdebygda:

Difor meiner dei ny legevakt er ein fordel for innbyggarane

Frå og med 1. juni må du til Hovdebygda dersom du får behov for legevakt utanom kontortid i vekedagane. Fram til no har samarbeidet vore knytt til nattlegevakt. - Eit fagleg framskritt, seier kommuneoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen.

"Kvam" blir verande inntil vidare

– Dette er ei stadfesting på at sambandet snarare treng styrking enn svekking når det gjeld kapasitet.

torsdag 27.05 2021

Kommunedirektøren tilrår frivilligsentral og Livsgledeheim i Sande

Kommunedirektøren tilrår at Sande kommune igjen etablerer frivilligsentral. Denne gongen med eit ekstra tillegg.

onsdag 26.05 2021

Regjeringa opnar for å gå bort frå kohortar i skular og barnehagar:

Grønt lys i Herøy, framleis gult i Sande

Måndag 31. mai går skular og barnehagar i Herøy over frå gult til grønt tiltaksnivå. Endringa fører mellom anna til at kohortane forsvinn. I Sande vil skulane og barnehagane halde fram på gult nivå fram til sommarferien.

tirsdag 25.05 2021

Fastheld omstridd ferjeskifte på rute 01

Trass i sterke protestar fastheld fylkeskommunen at det skal inn ei ferje med litt mindre kapasitet på Larsnes-sambandet.

mandag 24.05 2021

Sande-bedriftene kan få koronatilskot

– Vi håpar og trur at talet på søkjarar aukar på dei komande dagane.

Vedrørende fergekapasiteten på rute 01

søndag 23.05 2021

Samrøystes i Sande kommunestyre, men:

– Ikkje gjort ein god nok jobb i legevaktsaka

Sande kommunestyre kom med fleire hjartesukk, men gjekk til slutt samla inn for kvelds- og helgelegevakt i Hovdebygda frå 1. juni.

Synfaring ved «den gamle fodsti»

Vegen er svært overgrodd enkelte stadar, men no er mykje innmålt digitalt.

lørdag 22.05 2021

Lesarinnlegg:

Endå eit påfunn frå Larsnes

onsdag 19.05 2021

Makrell i tomat med salsboom - onsdag var det kortreist sykkelstunt

Salet av makrell i tomat produsert i Gjerdsvika går så det susar. Har eit mislukka forsøk på søksmål mot produsenten noko med saka å gjere?

tirsdag 18.05 2021

Legevaktsleiar etter at pasient måtte snu i Eiksund:

Tek til orde for video-overvaking i Eiksundtunnelen

Fire gongar sist veke var Eiksundtunnelen av ulike årsaker stengd. Søre Sunnmøre legevakt meiner det bør vurderast å innføre video-overvaking i tunnelen.

Sande NettSyn med ny live-sending:

17. mai-feiring frå fjellet

Sandssokningane stod i kø for å bidra til årets 17. mai-sending. Og i år vart TV-studioet flytta til fjells.

Kommunen søkjer tilskot til kai i Gjerdsvika

Sande kommune søkjer Kystverket om tilskot til kai i nye Gjerdsvika hamn.

lørdag 15.05 2021

Sette punktum for gjerdestriden

Statsforvaltaren har gjort endeleg vedtak i nabostriden i Hallelia om eit gjerde.

fredag 14.05 2021

Sande-ordføraren spår legemangel i Hareid og Ulstein

Sande-ordføraren fekk pepar av Ulstein-ordføraren i legevaktsaka. No slår Myklebust tilbake.

tirsdag 11.05 2021

Kommunane våre markerer Bygdepride

Denne veka blir årets Bygdepride markert. Det er ei markering Herøy og Sande kommunar ser det som viktig å støtte opp om, også reint fysisk.

mandag 10.05 2021

Kibsgaard-systrene valde ei løysing dei ikkje angrar på:

Saman med mamma heile vegen gjennom sjukdomen

Systrene Synnøve, Tone og Elin Kibsgaard var saman med mor – heime – frå då ho var alvorleg sjuk og til ho gjekk ut av livet. Det er eit samhald dei ikkje angrar på i dag.

Sandebu vert overført til Kong Arthurspelet

NTM-utvalet i Sande går samrøystes inn for å overføre heimelen på eigedomen Sandebu frå kommunen til Kong Arthurspelet.

Meiner søknaden no skal vere i orden

Ose As har retta opp manglar i søknaden til kommunen, og prøver på nytt.

lørdag 08.05 2021

8. mai-markering i Sande:

Gjorde heider på tidsvitne

Årets 8. mai-markering i Sande kommune vart utan dei store folkemassane, men pandemien sette likevel ingen stoppar for ei fin, verdig og minnerik markering i Oksavika.

Formannskapet ber om meir «kjøt på beina» om molokostnadar, og dessutan:

Vil utfordre fylket om ny ferjekai

Det var ikkje uventa moloplanane som fekk mest merksemd då reguleringsplanen for framtidas Larsnes var oppe til diskusjon i formannskapet. Men også behovet for ny ferjekai skapar vanskar.

Fleire avklaringar på plass:

No er SaFast på oppløpssida

Fleire avklaringar er på plass. No trengst det eit par viktige rundar til før Sande Fastlandssamband kan planlegge oppstart.

torsdag 06.05 2021

Uttale til lokalt anlegg:

– Usikkert korleis torskeoppdrett påverkar villtorsken

Fiskeridirektoratet protesterer ikkje, men stiller fleire spørsmål når det gjeld påverknaden torskeoppdrett har for villfisken.

onsdag 05.05 2021

Fleire vegstrekningar får midlar:

Kommunale vegar i Sande skal rustast opp

NTM-utvalet i Sande har konkludert. Det blir nytt dekke på fleire vegar.

Kommunalt næringsfond deler ut pengar:

Selskapet Ull-dorado eitt av fleire som får støtte

NTM-utvalet i Sande har gitt tilsegn om 200.000 kr i næringsstøtte.

lørdag 01.05 2021

Dette meiner Kystverket om farvassavgift i Sande

Kystverket kjem med nokre merknader til Sande kommune sine framlagde reglar for farvassavgift.

søndag 25.04 2021

Sande kommune vil ha dialog om ny ferjekai

Sande kommune meiner fylkeskommunen legg opp til ei løysing som ikkje er fleksibel nok når det gjeld ny ferjekai på Voksa.

Sande «sparte» hoppid-midlane

Kommunane i fylket hadde til saman vel fire millionar kroner i ubrukte hoppid-midlar ved utgangen av 2020.

lørdag 24.04 2021

Klage på kai-tiltak på Sandshamn

Sande kommune har teke imot ein fyldig klage på eit sjøretta løyve.

fredag 23.04 2021

Kommunedirektør og ordførar:

Reagerer sterkt på skuldingar om habilitet

Eit innlegg frå Herleif Ulstein i fredagsutgåva av Vestlandsnytt vekkjer sterke reaksjonar frå kommunedirektør og ordførar i Herøy.

Purrar på for opprydding på Larsnes-tomt

Sande kommune ber eigaren av ei industritomt om å handle.

torsdag 22.04 2021

Dei plagast med grågås også på Voksa

onsdag 21.04 2021

Må ta omsyn til gytefelt for torsk

fredag 16.04 2021

– Kommunen kan få eit vesentleg tilskot dersom vi etablerer ein slik sentral

I ein interpellasjon bad varaordførar Einar Ekroll (Frp) tysdag administrasjonen vurderer etablering av ein frivilligsentral i Sande. Til hausten kan ein vente seg ei sak, svara kommunedirektøren.

Vil ha meir spelerom i møterytmen

Dag Vaagen (H) lufta i kommunestyret ønskje om at ein burde sjå litt på den politiske møterytmen i Sande framover.

onsdag 14.04 2021

Nytt koronatilfelle i Sande onsdag

Ein person som kom reisande frå utlandet er registrert med koronasmitte i Sande.

tirsdag 13.04 2021

Fleire søkjarar til ped.-leiar-stillingar i Sande

Sande kommune har fått inn til saman 21 søknadar til dei utlyste stillinga som ped.leiar / barnehagelærar / fagarbeidar ved Gjerdsvika barnehage, Kvamsøy barnehage Haugelia barnehage Hauemarkja barnehage.

Legevakt

- Særs uheldig med slike skuldingar mot Herøy

Ordførar Bjørn Prytz og kommunedirektør Trond Arne Aglen er provoserte av utspelet frå ordføraren i Ulstein i legevaktsaka.

Intensiverer arbeidet i skulekutt-gruppa

Sande kommune si arbeidsgruppe for skulestruktur trappar opp arbeidet for å bli ferdige i tide før sommarferien.

mandag 12.04 2021

Pengar å spare på partistøtte i Sande

søndag 04.04 2021

Dei niande smittetilfellet i Sande er registrert

Kommuneoverlege Asta Sileikiene melder søndag 1. påskedag om endå eit tilfelle av koronasmitte i Sande.

Status frå Sande kommune 1. påskedag

Totalt er 8 personar er smitta av Covid -19 – koronaviruset -  denne veka.

lørdag 03.04 2021

Ingen nye smittetilfelle i Sande

Laurdag kveld opplyser Sande kommune at det ikkje er registrert nye tilfelle av koronasmitte.

601.946 korona-kroner til bedrifter i Sande

Sande får ein relativt stor andel av den statlege milliarden som skal gå til norske bedrifter, som ekstra korona-krisestøtte.

fredag 02.04 2021

Sande-utbrotet sitt åttande tilfelle

Seint Langfredag er det åttande tilfellet under det pågåande utbrotet i Sande stadfesta.

Dette seier Myklebust fredag kveld om korona-utbrotet

onsdag 31.03 2021

Utbrotet i Sande aukar i omfang - frå fire til seks

To nye sandssokningar er stadfesta smitta av Covid-19.

Utbrotet i Sande:

Testing pågår i Sande, førebels friskmeldt i Herøy

Testing pågår i stor stil i Sande etter utbrotet der. Smitten forgreinar seg til Herøy, der ein familie førebels er friskmeld.

Fryktar fire kan bli fleire:

- Mest alvorlege situasjonen vi har hatt

Leiar i krisestaben i Sande kommune, Olav Myklebust, seier dei fire registrerte koronatilfella tysdag kveld kom som ei svært negativ overrasking ved inngangen til påska.

tirsdag 30.03 2021

Korona-utbrot i Sande - fire smitta

Larsnes-klager ikkje tekne til følgje

Statsforvaltaren vender tommelen ned til klager mot planane til Larsnes Mek. Verksted AS.

mandag 29.03 2021

Denne mannen tordnar mot flytting av legevakta

Herleif Ulstein meiner det er grunn til å rope eit kraftig varsku rundt det som held på å skje med legevakta for Herøy og Sande.

Lokalpolitikarane i Herøy har sagt sitt om legevakt:

– Den beste løysinga er i Hovdebygda

Sjølv om det sat langt inne for nokre gjekk det store fleirtalet i Herøy kommunestyre inn for at kvelds-, helg- og nattlegevakta blir samlokalisert i Hovdebygda i Ørsta.

søndag 28.03 2021

- Fordelane med dispensasjon langt større enn ulempene

Planane om å etablere ein campingplass sentralt på Sandshamn møter så langt full støtte og få innvendingar frå det offentlege.

mandag 22.03 2021

Kan vere fare for kvikkleire-ras

søndag 21.03 2021

Det har vore både uvisse og strid om dette huset - no kan det kome ei løysing

søndag 14.03 2021

Terrengbrann på Sandsøya

Brannvesenet rykte søndag ettermiddag ut til ein terrengbrann på Sandsøya.

lørdag 13.03 2021

Utåker og Norled svarar på kritikken:

- Omsyn til miljø og rørslehemma viktigare enn dekksplassen

Folket på dei ytre øyane i Sande protesterer på å få ei ferje med litt mindre kapasitet enn i dag. Norled svarar på kritikken.

torsdag 11.03 2021

Ordførar Olav Myklebust med helsing til nyfødde sandssokningar

– Viktig med nye innbyggarar

«Gratulerer med ny verdsborgar!»

onsdag 10.03 2021

Kritikk mot vaksineprioritering i Sande:

- Eg meiner vi har gjort det rette

Det meste av av helsepersonellet i Sande er vaksinert mot Covid-19, medan retningslinjene seier at det berre er "kritisk helsepersonell" som skal vaksinerast.

tirsdag 09.03 2021

Sande vil ha informasjon om digital skule

Arbeidsgruppa som ser på framtidig skulestruktur i Sande vil ha informasjon om digital skule.

Ordførarane likevel nølande:

Dei under 20 år kan spele fotballkampar mot lag frå andre kommunar

Statsforvaltaren informerer kommunane i Møre og Romsdal at det er lov til å arrangere utandørs kampar og cupar for born under 20 år på tvers av kommunane. Ordførarane i Herøy og Sande er likevel avventane til å gje grønt lys.

12 søkjarar til jobb som helsesekretær

mandag 08.03 2021

Difor er det utlendingar som oftast står bom faste i Leikongbakken og Drageskaret

Sidan vi for første gong på lenge har hatt ein skikkeleg vinter på Sunnmøre, har éi utfordring blitt meir tydeleg: Utanlandske vogntog som står bom faste i bakkane.

lørdag 06.03 2021

Fokus på hamn og hus

Det meste gjekk etter innstillinga og som tidlegare behandlingar då Sande kommunestyre 2. mars hadde sitt første fysiske møte for året.

torsdag 04.03 2021

leiar.

Gir spekulasjonar om det ikkje vert rydda opp

I det offentlege er det ekstra viktig at det er stell på slikt, sidan det her dreier seg om forvalting av fellesskapen sine midlar, skriv redaktør Endre Vorren

Har kjempa for innsyn i mange år: – Forstå det den som vil

I fleire år har Inge-Jonny Hide og Høgre kravd meir og betre innsyn i korleis kommunen forvaltar midlane, spesielt når det gjeld investeringsprosjekt.

Difor klagar kommunen på avgjersla i trusselsak

Sande kommune er ikkje nøgd med politiet si behandling av saka.

onsdag 03.03 2021

Formannskapet positive til forprosjekt for omsorgs- og utleigebustader i Sande, men …

– Må ikkje gape over for mykje

Lokalpolitikarane i Sande formannskap var langt på veg positive til forprosjektet som ligg føre om etablering av omsorgs- og utleigebustader i Sande. Kartlegginga er likevel veldig viktig, samt ei vurdering utifrå den økonomiske situasjonen til kommunen, meiner dei.

tirsdag 02.03 2021

Fryktar ureining frå diesel-aggregat på næringstomt i Sande

Sande kommune hadde nyleg eit møte med Paul Anders Roppen som driv næring på næringseigedomen i Kvernhusdalen på Larsnes. Bakgrunnen er at det har blitt klaga på støy og luftforureining frå bruk av eit dieselaggregat på tomta.

lørdag 20.02 2021

Hyttefelt vart ikkje bygt etter planen, - laga i staden ny plan

Etter at delar av Toftesund hyttefelt vart realisert litt utanfor reguleringsplanen sine retningslinjer, kjem ein ny plan no på bordet.

fredag 19.02 2021

Klar tale frå samtlege ordførarar i Møre og Romsdal:

Godtek ikkje endra vaksinestrategi

Ordførane i Møre og Romsdal går sterkt imot at dei sentrale og tettast befolka områda i landet blir prioriterte i vaksinesamanheng.

tirsdag 16.02 2021

Vil bygge bustadar på Larsnes etter Hamarøy-modellen

Menneske med ulike behov, og i ulike livsfasar, vil stå i kø etter utleige- og omsorgsbustadar dei komande åra.

mandag 15.02 2021

Reiselivsprosjektet går inn i ny fase, og:

Vår region skal bli kyst-turistane sin favoritt

Reiselivsprosjektet for Ytre Søre Sunnmøre er på veg over i ein ny fase. Målsettinga er at vi i 2030 skal bli den mest populære opplevingsregionen langs kysten.

– Larsnes ikkje idèell stad som liggeplass

Sande Båtutleige AS ser fleire ulemper ved å ha ambulansebåten stasjonert på Larsnes om natta.

onsdag 10.02 2021

– Kan ein plan som ikkje finst, rullerast?

Det spør Arthur Vestnes om i eit brev til fylkeskommunen.

mandag 08.02 2021

Vanylven tok Safast inn i varmen igjen

Politikarane i Vanylven gløymde Sande Fastlandssamband då dei skulle prioritere. No har dei retta opp feilen.

mandag 01.02 2021

Difor vil Frp etablere frivilligsentral - igjen

søndag 31.01 2021

Populær samlingsstad kan bli gjenopna til våren

Den relativt nye og godt likte samlingsplassen "Øya" på Sandetun kan - om alt klaffar - bli gjenopna til våren.

Overraska over prioritering frå Vanylven

Sandssokningane er forundra over at Vanylven ikkje har sett SaFast på prioritet.

fredag 29.01 2021

Nesten alle tilfella i Sande skriv seg frå utanlandske gjestearbeiderar

Relativt sett er Sande mellom dei kommunane i fylket som har hatt flest tilfelle av koronasmitta.

torsdag 28.01 2021

Maritim Food bekymra for vasskvaliteten

tirsdag 26.01 2021

Kjem med råd om reiser til og frå Austlandet

Spreiinga av det muterte viruset på det sentrale Austlandet gir grunn til bekymring.

«Skulenedlegging er aldri lett»

– Eg veit at lærarane tek det på alvor og følgjer opp elevane på ein god måte. Eg prøver å halde meg oppdatert på tilbakemeldingane til kommunen.

tirsdag 19.01 2021

Fem testa seg ei veke etter innreise til Norge - då var fire smitta

Ei gruppe på arbeidsreisande som skulle til Sande frå utlandet gjorde "alt" feil då dei nyleg kom tilbake til kommunen.