Tema

lørdag 16.01 2021

Endeleg eit par positive økonominyheiter i Sande

-Det såg ille ut i haust, og eg kan ikkje forskottere det endelege resultatet. Men vi ser heilt klart ein del økonomiske lyspunkt i det siste.

onsdag 13.01 2021

Ordføraren om smittesituasjonen i Sande:

Meiner å ha rimeleg bra kontroll på koronaen

– Eg skjønar at folk vert bekymra, men samstundes meiner eg Sande kommune har rimeleg bra kontroll på situasjonen.

søndag 10.01 2021

Hammer og politikarane skal drøfte utvikling

Omdøme og samfunnsutvikling er to tema kommunedirektør Anders Hammer vil drøfte med Sande formannskap.

tirsdag 05.01 2021

Batteriferje på Årvik - Koparnes, medan Larsnes-sambandet får "gamal standard"

På Årvik-Koparnes skal det inn miljøferje med elektrisk drift. På Larsnes-sambandet vil det ikkje bli krav om slikt.

fredag 01.01 2021

Fylkeskommunen

Ber om å ta meir omsyn til fornminne i arealplanen

I ei fråsegn til Sande kommune slår fylkeskommunen eit ekstra slag for fornminne og kulturminne.

mandag 28.12 2020

Startar vaksinasjon mot koronaviruset i januar:

No kjem vaksinen!

Kven får vaksinen til kva tid? Kvar vert han gitt? Kostar det noko? Må ein bestille time? Og ikkje minst; er det lokale helsevesenet førebudd på det som skal skje? Les vidare, så får du svar.

fredag 18.12 2020

– Glad for at vi tek oss god tid i skulesaka

Sande kommune skal vurdere skulestrukturen igjen. Denne gongen skal jobben gjerast grundig.

torsdag 17.12 2020

Vart meld til politiet etter trusselsituasjon på legesenteret

onsdag 16.12 2020

Kommunal armod i Sande, medan det vert satsa fleire hundre millionar i næringslivet

Samanlagt vert det investert for fleire hundre millionar kroner i Sande for tida. Men kommunen sjølv er raka fant, og må kutte over heile linja. Kommunestyret flytta knapt ei krone på budsjettframlegget.

fredag 11.12 2020

Vil seie førebels nei til eigedomsskatt

Eigedomsskatt: Nokre vil avvise det no, andre opnar for å ta det opp seinare.

torsdag 10.12 2020

– Korona-staben i Sande har gjort ein kjempejobb

Sande kommune har eit lite helseapparat, men har levert så det held under pandemien. No kjem det rosande ord om innsatsen i eit politisk vedtak.

onsdag 09.12 2020

Skuledebatt i formannskapet:

– Må tenkje grundig over konsekvensane

Sande-politikarane vil sjå på skule igjen, men ingenting vert gjort med strukturen neste år. No skal det setjast ned eit utval som skal arbeide med saka i store delar av 2021.

tirsdag 08.12 2020

Politiet med kuvending – vil etablere større lensmannskontor i Myrvåg

Herøy kommune byggjer splitter nytt lensmannskontor i eit nybygg ved rådhuset. Problemet er at politiet ikkje vil flytte inn der.

mandag 30.11 2020

Slik vil kommunedirektør Anders Hammer innføre eigedomsskatt

Kommunedirektør Anders Hammer i Sande tilrår ein eigedomsskatt på 1 promille frå og med 2021.

lørdag 28.11 2020

Budsjettet sendt på høyring, og:

Ekstramøte om eigedomsskatt og skulestruktur

Aktive Harald fekk kulturprisen i Sande

Han har hatt mange ballar i lufta i årevis. No er han heidra med kulturprisen i Sande.

tirsdag 24.11 2020

Larsnesingane ventar utolmodig på nyevegen

På Larsnes er det ein god del utolmodigheit å spore etter at arbeidet med Sjukeheimsvegen kan sjå ut til å ha stoppa opp.

Vil ha torskeoppdrett på begge sider av Rovdefjorden

Selskapet Sunnmøre Torsk AS, heimehøyrande på Stadlandet, vil etablere seg med to sjøbaserte torskeoppdrettsanlegg i Rovdefjorden.

mandag 23.11 2020

Sterkare straum av folk som flyttar frå Ytre Søre

Siste tala frå Statistisk Sentralbyrå syner ein relativt sterk folketalsnedgang på Ytre Søre Sunnmøre i tredje kvartal.

søndag 22.11 2020

Imponert over lokal innsats mot koronasmitte

Sande er mellom dei kommunane fylket som har relativt mest koronasmitte i befolkninga.

torsdag 19.11 2020

Unngår nokre av kutta, men:

Sande styrer mot knalltøft driftsår

Politikarane vil ikkje endre barnehagestrukturen eller redusere opningstida i barnehagane. Elles vert dei fleste av dei føreslegne kutta realiserte. Og så vert det ein ny runde med skulestruktur.

onsdag 18.11 2020

– Heilt uaktuelt

Sande-skulen vil ikkje bryte smittevernreglane.

tirsdag 17.11 2020

«Sjokkbudsjettet» opp i formannskapet

Administrasjonen har lagt fram eit budsjett med sjeldant djupe kuttforslag. Nokre reaksjonar harallereie kome inn, før formannskapet startar den utfordrande jobben.

Tilsyn avdekte fleire regelbrot av Sande kommune

Eit tilsyn i regi av Fylkesmannen har avdekt ei rekkje regelbrot av Sande kommune når det gjeld barnehagane.

fredag 13.11 2020

Ferjekaipengar kan brukast til vegbygging:

– Vi har tru på Safast

Anders Riise fekk med seg eit solid fleirtal i samferdselsutvalet på å kunne bruke ferjekaipengar til undersjøiske tunnelar i Sande.

onsdag 11.11 2020

Onsdag: To nye koronasmitta personar i Sande

Onsdag 11. november opplyser Sande kommune om to nye smittetilfelle.

søndag 08.11 2020

Storehaugen til politisk behandling

Ti år etter vedtaket om regulering kan det bli utbygging i Storehaugen.

lørdag 07.11 2020

Kva skjer med kommunen vår?

Bulyst er noko som vert snakka om mykje – bulyst og eit synkande bornetal i Sande kommune. No vert det lagt fram forslag om å gjere enda fleire omstruktureringar i skulestrukturen, og bornehagane vert også lagt inn forslag om å endre.

fredag 06.11 2020

Leiar:

Tøffe tider for kommunane

Vi er inne i den tida på året då kommunedirektørane avdekkjer sine budsjettforslag, og dei folkevalde førebur seg på tøffe prioriteringar. I år verkar det – for eit fleirtal av kommunane på Sunnmøre i alle fall – ekstra vanskeleg å sy saman budsjett der ein unngår større kutt.

torsdag 05.11 2020

Kritikk mot barnehage-innskrenkingar:

Denne småbarnsmora meiner kommunen er på ville vegar

Ho meiner det er svært skuffande at saka om stenging av barnehagar på kvardagar nær høgtider vart vedteke.

Fylkesmannen opphevar Sande-vedtak – for tredje gong!

For tredje gong har eit Sande-vedtak om same sak blitt stoppa av Fylkesmannen.

onsdag 04.11 2020

Brannmannskap frå Herøy og Sande skal øve på røykdykking i bustadfelt

Gjer seg klare til å tenne på hus frå 1927

Går alt etter planen, vil bebuarar langs med og rundt gamle Leinevegen kunne sjå både flammar og røyk frå eit gammalt bustadhus i bustadfeltet førstkomande laurdag.

tirsdag 03.11 2020

Krev handling på delvis utvaska veg

Dei som brukar nedste delen av Sædalsvegen i Gjerdsvika, fortvilar over ein veg som delvis er utvaska.

Budsjettframlegget til Sande kommune:

Varslar dramatiske kutt og ber om fleire skulenedleggingar

Kommunedirektøren sitt budsjettforslag inneheld ei oppmoding til politikarane om å starte på ein ny prosess om skulestruktur.

søndag 01.11 2020

Hamneav­gif­ter i Sande kom­mu­ne

- Sum­mert opp vil eg råde po­li­ti­ka­ra­ne i Sande til å leg­ge vekk det­te, skriv Gjer­mund M. Bring­svor i Sandefisk AS.

fredag 30.10 2020

Mykje av kloakken i Sande endar rett i sjøen

Sande kommunestyre har vedteke å etablere kloakkreinsing i Hallelia-området. Mykje av kloakken i Sande endar rett i sjøen, utan noko form for reinsing.

torsdag 29.10 2020

Innfører Sande eigedomsskatt?

Trass i fleire grep for å stramme inn drifta, mellom anna to skulenedleggingar, er den økonomiske utviklinga til Sande kommune elendig. No lanserer kommunedirektøren forslag om eigedomsskatt.

Gjerde-striden held fram

Gjerdet skil framleis ei felles innkøyrsle mellom to naboar i Hallelia.

onsdag 28.10 2020

Hevdar gamleskulen er «hyblifisert»

Sameiet Skuletun på Larsnes har gjennom advokat sendt bekymringsmelding til kommunen.

mandag 19.10 2020

Må ta pause frå lokalpolitikken

Arnljot Muren treng permisjon frå lokalpolitikken.

Så mykje gav innbyggjarar i Herøy og Sande til TV-aksjonen 2020

Sjå kva dei fekk inn i Herøy og Sande

I Herøy er det til no samla inn totalt 337.125 kroner til årets TV-aksjon. Frå Sande er det kome inn 115.103 kroner, altså heile 46,77 kroner i snitt per innbyggjar. Det meste kjem frå private.

tirsdag 13.10 2020

Gir løyve til å bruke hytte som fast bustad

Formannskapet seier ja til at ein fritidsbustad på Voksa kan nyttast som fast bustad.

mandag 12.10 2020

Larsnes IL ber om kommunal handsrekking

Larsnes IL spør Sande kommune om eit tilskot på 300.000 kroner til ny turveg.

søndag 11.10 2020

Sande formannskap går i bresjen for TV-aksjonen:

Digital innsamling og strandrydding

Sande-politikarane har registrert seg som digitale bøsseberarar. Samstundes går næringslivet i kommunen inn med eit visst beløp per sekk med plastsøppel som blir rydda.

lørdag 10.10 2020

Vil kartlegge kvar det trengst P-plassar for rørslehemma i Sande

Opphaldsstadar som er rekna for ålmenta har krav på seg med tilrettelegging for parkeringsplassar til rørslehemma.

Høgt sjukefråvær og varsla økonomisk storsmell uroar Sande-politikarane:

Sande styrer mot meirforbruk på 16 mill.

Med eit sjukefråvær på over 15 prosent og ekstrautgifter knytt til koronasituasjonen på 2,5 millionar har helse og omsorgssektoren store problem. Pensjonskostnadane er likevel verstingen i dyster økonomirapportering.

mandag 28.09 2020

Lyser ut prestestillingar i både Herøy og Sande før jul:

– Dei har gode spor å gå i

Det blir etter kvart no to ledige prestestillingar i vårt nedslagsfelt, og i dette høvet har vi utfordra prost Ingeborg Matre til å gjere opp status for korleis rekrutteringsarbeidet skrid fram.

søndag 27.09 2020

Eldreombodet kjem til Sande

– Vi er glade for at det nye eldreombodet kjem og vil møte oss.

Klagar på støtteavslag

Sandsøy og Voksa Næringslag ber kommunen om ny vurdering.

lørdag 26.09 2020

Kontrollutvalet ser nærare på utleigesak

Kontrollutvalet til Sande kommune har bestemt seg for å sjå nærare på saksbehandlinga i ei sak som gjeld utleige av klasserom.

fredag 25.09 2020

Tilbyr kommunen kroa

Kroa ved Larsnes ferjekai vert no tilbode Sande kommune.

onsdag 23.09 2020

Fiskerihamner lagt ut for sal – men kommunane kan få ein siste sjanse

Foreiningar med allmennyttige føremål kan no kjøpe både Haugsholmen og Sandebukta fiskerihamn.

lørdag 19.09 2020
7

Attgroinga i bygdene våre:

Sjekk dei store endringane i naturen sidan syttitalet

Kampen mot gjengroing har fått ny aktualitet etter eit fersk innspel til Sande kommune. Bildemateriale frå slutten på syttitalet er interessante tidsvitne.

torsdag 17.09 2020

Korona:

Foreldre kritiske til matpakkekrav

Foreldre ved Hauemarkja barnehage ynskjer ei oppheving av koronarutinar på mat-handtering.

søndag 13.09 2020

Sande skal lage sin eigen reiselivsplan

Det vert for tida utforma ein regional reiselivsplan. Sande kommune skal dessutan lage ein eigen plan for reiseliv.

Larsnes-klinikk under lupa

- Ikkje alle konsekvensar verkar heilt gjennomtenkte, sa ordføraren.

Dagpasientar i Sande kommune

Korleis kan Sande kommune berre gløyme ei pasientgruppe på denne måten? skriv ein pårørande i dette innlegget.

lørdag 12.09 2020

Klare signal frå Sande om SaFast

- Tida går fort, men det er ikkje lenge sidan eg med sjølvsyn såg at ferjekaia på Voksa fekk ei omfattande oppgradering. Har heller ikkje lagt merke til at dei andre kaiene i sambandet er elendige. Kva er dette for påfunn?

fredag 11.09 2020

Kritisk til stans i heimehjelp

Mange opplevde stopp i heimehjelpa i ferien.

Sande kommune styrer mot underskot også i 2020

Sande kommune styrer mot underskot også i 2020.

tirsdag 08.09 2020

Fryktar ferjekutt vil gje store konsekvensar

Årvik - Koparnes blir hardast råka viss fylkeskommunen gjennomfører kuttplanen, så no er det viktig at vi seier frå om kva konsekvensar dette vil ha, for bulyst og trivsel, for næringsdrivande, for ambulansedrift og for pendlarar ut og inn av kommunen.

søndag 06.09 2020

Sande vil ha Haugsholmen hamn gratis

lørdag 05.09 2020

Dette er svaret frå Sande formannskap om gjerde-dispensasjon i Hallelia

Høgre ville gå i dialog med partane og mekle, men fleirtalet på fem i formannskapet seier nei til dispensasjon i den omtala gjerdesaka i Halllelia.

Formannskapet i Sande vil ha meir fokus på samferdsel og reiseliv

I tråd med tidlegare signal i formannskapet blir det no sett ned ei eiga «trafikknemnd» i Sande som skal jobbe med uttalar og prosjekt.

fredag 04.09 2020

Ordførar Olav Myklebust rosar Larsnes Mek.:

– Dette var skikkeleg stas

Sola skein litt ekstra godt på Larsnes Mek. Verksted onsdag, då det vart kjent at verftet hadde bygt årets skip.

Difor varslar Fylkesmannen motsegn mot hyttefelt i Sande

Sjølv etter at Øystein Baade har innskrenka og justert sine planar for eit hyttefelt på Voksa, kjem det protestar frå øvrigheita.

lørdag 29.08 2020

Ekroll ber om eige prosjekt om samferdsel

Varaordførar Einar Ekroll meiner Sande kommune treng større politisk trykk på trafikk- og samferdselsprosjekt.

søndag 23.08 2020

Desse oppgraderingane skal kyrkjene på Larsnes og Sande gjennom

Larsnes kyrkje står no framfor ei vesentleg ansiktslyfting, der bygdefolket stiller på dugnad.

torsdag 20.08 2020

Mange stadar er det som å køyre i ein "grøn tunnel":

Håkon ber kommunen ta ansvar i kampen mot gjengroing

Mange stadar langs vegane har gjengroinga ført til at folk ser berre busker og kratt. Håkon Vestnes vil ha «fri sikt» inn som tema i den kommunale planstrategien.

onsdag 19.08 2020

- Dette feltet gir attraktive byggetomter

Etter over ti års planlegging og sonderingar kan Sande kommune endeleg førebu seg på å selje tomter i Storehaugen bustadfelt.

tirsdag 18.08 2020

96 fyrsteklassingar byrja på skule i Herøy denne veka, 20 i Sande:

Slik møter elevane i Herøy og Sande ein annleis skulestart

I år er det 96 spente fyrsteklassingar som har byrja på skulen i Herøy. I Sande er talet 20. No ventar eit år med læring, nye opplevingar og, sjølvsagt, smittevern.

mandag 17.08 2020

Styrka tilbod særskilt for ytste søre luten:

Sjukehusbussen tilbake!

Fylkeskommunen presenterer no eit tilbod som styrkjer busstilbodet, ikkje minst for kommunane Vanylven og Sande.

torsdag 06.08 2020

Krisestaben i Sande har konkludert:

Krisestaben i Sande har konkludert:

Sande kommune vil førebels ikkje innføre eigne karantenereglar for tilreisande frå utlandet.

Innskjerpa koronareglar for besøk

Sande kommune har allereie innført karantenetid for besøkande ved Sandetun omsorgssenter.

onsdag 05.08 2020

Siste om koronasituasjonen i Sande:

Resultatet til den utanlandske arbeidaren er klart

Samtlege ti som tysdag blei sette i isolasjon i Sande, er no ute igjen.

tirsdag 04.08 2020

Vil ha innført karantene også frå grøne land

Sande kommune bør snarast innføre karantene for folk som kjem frå utlandet sjølv om det i dag er grøne land. Det same bør nabokommunane.

mandag 03.08 2020

Trond Aglen på sin fyrste dag som kommunedirektør i Herøy:

– Spøkelset med eigedomsskatt har ikkje eg tenkt å kome dragande fram med, men det er det som er alternativet om ikkje vi greier å få drifta i økonomisk balanse

– Den store jobben i Herøy blir heilt klart å bidra til å balansere kommuneøkonomien, seier Trond Aglen som måndag hadde sin fyrste dag som kommunedirektør i Herøy.

lørdag 25.07 2020

Vil også ha møte med Sande kommune

Sande kommune har hatt møte med den eine parten i tomtestriden på Gote i Gjerdsvika, og no har også den andre parten bede om samtalar med kommunen.

søndag 19.07 2020

Har trykt på knappen for kommerisell algeproduksjon:

Ser potensiale for noko stort i Breivika

Det blir algeproduksjon i Breivika, og kommunetoppane i Sande er ikkje lite imponerte over satsinga som det nyetablerte selskapet Arctic Diatom no er i gang med på næringseigedomen til tidlegare Breivik kalkverk.

torsdag 16.07 2020

Sande idrettsråd har fordelt kulturmidlane til idrettslag:

Halve potten til Larsnes

Larsnes idrettslag har den største aktiviteten og får mest pengar frå kommunen.

onsdag 15.07 2020

Gledeleg for Sande, meiner ordføraren:

Får hurtigbåt både sommar og vinter

Ordførar Olav Myklebust trur folk i Sande vil få stor glede og nytte av hurtigbåtsambandet som startar om få veker.

lørdag 04.07 2020

Ordføraren svara om distriktstannklinikken på Larsnes:

– Vil heilt klart gi kostnadsauke

Sjølv om det i realiteten kan sjå ut som om at «toget er gått» i kampen om å behalde tannlegekontoret i Sande, meiner ordføraren det er grunn til å halde eit ekstra auge med situasjonen no som debatten har blussa litt opp.

Sande-politikarane signaliserte at dei vil sette samferdsel meir på dagsordenen:

– Må jobbe hardt politisk

Under både formannskapsmøtet og kommunestyremøtet i Sande på tysdag signaliserte fleire lokalpolitikarar at ein bør gjere meir i kampen for å få gjennomslag for Sande sine innspel i samferdselspolitikken.

fredag 26.06 2020

Sande utbetrar uteområde ved oppvekstsenter

Sande kommune har sett av ein halv million kroner i årets budsjett til utbetring av uteområde ved oppvekstsentera.

torsdag 25.06 2020

Utvalsleiar foreslår drastisk hjorte-kutt

Arnljot Muren er politisk sjef for hjorteforvaltinga i Sande kommune. No tek han til orde for eit skikkeleg krafttak for å få ned bestanden.

søndag 21.06 2020

Kommunedirektør Aglen trur Sande kjem seg greitt gjennom koronakrisa:

– Mange tiltak treff positivt

– Når eg summerer opp så er ikkje dette så hakkande gale. Sande kommune har kome seg greitt gjennom krisen så langt.

torsdag 18.06 2020

Olav Myklebust sine Sande-tips

Sjølv på ein sommar som går utan fleire større arrangement, finst det mange grunnar til å besøke Sande.

onsdag 17.06 2020

Vaagen har søkt kommunedirektørstillinga i Sande

Sande kommune sin mangeårige ordførar Dag Vaagen er mellom søkjarane til den ledige kommunedirektørstillinga i Sande.

fredag 12.06 2020

Bleie spør om betalt matpause

For ein del år sidan var «betalt matpause» ei heit politisk sak i Sande. No vert saka lyfta fram i lyset igjen.

onsdag 10.06 2020

Slik svarar Herøy på Sande sin Aglen-førespurnad

Trond Arne Aglen får oppgåver i både Sande og Herøy framover.

Goparken AS konkurs:

- Ein naturleg konsekvens av det som har skjedd

Selskapet Goparken AS er konkurs. Samla utståande gjeld ligg ein stad mellom 400.000 og 500.000 kroner.

tirsdag 09.06 2020

Innarbeidd transportrute og snøggbåt-forslag:

- Negative ruteendringar

For folk og næringsliv i Sande er det negativt både med ei endring i «transport-ferjeruta» midt på dag, og ei føreslegen endring i snøggbåtruta frå Hareid.

mandag 08.06 2020

LUFS i brev til Fylkesmannen:

Vil ha utsett iverksetting

Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) protesterer på måten Sande kommune går fram på i skulestruktursaka.

lørdag 06.06 2020

Prøvar ut sommar-SFO på Larsnes

Helse- og sosialutvalet har vedteke å innføre sommar-SFO to veker i år.

fredag 05.06 2020

Her vil Øystein by på attraktive hyttetomter

Eit forslag til nytt hytteområde på nordaustsida av Voksa ligg på bordet til Sande kommune.

onsdag 03.06 2020

Ny plan for hytteområdet på Skare ut på høyring

Den nye planen for feriesenteret på Skare, sørvest på Sandsøya, er no lagt ut på offentleg høyring.

tirsdag 02.06 2020

Vurderer HoppID-ordninga i Sande

NTM-utvalet i Sande skal på komande møte drøfte ordninga med HoppID-tilskot.

mandag 01.06 2020

Brukar av «arvesølvet» på vegsambanda

Sande kommunestyre har avgjort å gå inn med ytterlegare aksjekapital i både SAFAST og Rovdefjordsambandet. Dei ber no samstundes om å få bli endå meir informert i framdrifta.

Skyhøgt sjukefråvær i Sande kommune

Sande kommune meiner koronakrisa har ei medverkande årsak til at sjukefråværet har auka i år.

søndag 31.05 2020

Set i gang med bustadfeltsatsing: – Dette er ein merkedag

Dei folkevalde i Sande var samde i at oppstarten med bustadfeltet ved Storehaugen vil vere positivt for kommunen, og gjekk samrøystes for å starte steg èin av prosjektet.