Tema

fredag 10.09 2021

Ekstraordinært kommunestyremøte om kai-saka

Onsdag neste veke er det kalla inn til eit ekstraordinært kommunestyremøte. På sakskartet: – Kaisaka på Mjølstadneset.

onsdag 08.09 2021

Låg valdeltaking på Herøy VGS:

Frp den store vinnaren i skulevalet lokalt

Tysdag 7. september gjekk årets skuleval av stabelen. Lokalt vart Frp den store valvinnaren. Partiet fekk heile 63,5% av røystene ved Herøy vgs og 32,5% ved Ulstein vgs. Men i Herøy røysta berre ein tredel av elevane.

tirsdag 07.09 2021

Éin million til trafikktrygging er ein god start, meiner Jan Nilsen

– Desse tinga må gjerast

2. september kom meldinga om at Samferdselsutvalet har sett av 1 mill. til trafikktrygging på Myklebust. Det er ein start, meiner Jan Nilsen som er ein av dei som har jobba lenge for denne saka.

mandag 06.09 2021

Skal utarbeide innspel til bestillingstransport

søndag 05.09 2021

Bjarne Kvalsvik løfta fram muren på Hide

Bjarne Kvalsvik løfta i samferdselsutvalet denne veka fram saka om trafikksikkerheita på Hide.

lørdag 04.09 2021

Inviterer to fylkesutval til Sande

Sande-ordførar Olav Myklebust håpar på besøk og varslar mange saker ein vil ta opp med fylkespolitikarane.

fredag 03.09 2021

Høgre og FRP til forsvar for kai-vedtaket:

– Vi vil alle bygge kaier, men…

Herøy Høgre og Frp synest biletet kring kai-debatten på Mjølstadneset har blitt noko unyansert i lys av misnøya frå næringslivsaktørar på Mjølstadneset. No tek dei fleirtalsvedtaket frå kommunestyret i forsvar.

torsdag 02.09 2021

1 mill. til trafikktrygging på Myklebust

Samferdselsutvalet set av 1 million kroner i trafikktryggingstiltak på Myklebust.

Fekk med samtlege på positiv SaFast-tilråding

– Tilrådinga om SaFast, saman med ferjesaka, gjer at det vart ein gledas dag for Sande i samferdselsutvalet.

lørdag 28.08 2021

Herøy søker om deltaking i lokaldemokrati-prosjekt

Herøy søkjer om å ta del i eit nytt nasjonalt lokaldemokratiprosjekt .

fredag 13.08 2021

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vitja Myklebust Verft:

– At det «fine» er å velje studieførebuande er tull

Verdiskaping i distrikta, behovet for fagarbeidarar og behovet for fleksible reglar knytt til innleige av midlertidig arbeidskraft var tema då statsråden besøkte Myklebust Verft i Gursken fredag.

torsdag 12.08 2021

Per Vidar Kjølmoen (Ap) starta valkampen på Herøy vidaregåande skule:

–Herøy Ap har ikkje latt meg sleppe unna denne saka

YSK Sal, service og reiseliv var tema då fylkesvaraordførar og 1.-kandidat til Stortinget, Per Vidar Kjølmoen (Ap), vitja Herøy vgs. tysdag.

onsdag 04.08 2021

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vitja Bøen Gard:

Olaug Bollestad vitja Bøen Gard: – Dette meiner eg veldig mykje om

Det er slett ikkje tilfeldig at statsråden valde å leggje turen til den vesle garden i Gjerdsvika under valkampturnéen sin.

tirsdag 27.07 2021

Unge herøyværingar om distriktspolitikk, miljø og eldrebølgjen:

– Vi er like viktige vi som bur utanfor byane

onsdag 14.07 2021

Fiskeriministeren på rundtur i Herøy – fekk tydeleg tilbakemelding:

– Fordyrar og byråkratiserer

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) vitja fleire næringslivsaktørar i Herøy onsdag. Dagen starta på Fosnavåg Pelagic, der dagleg leiar Roar Aasen kom med tydelege signal for kva dei meiner fungerer og ikkje i norsk fiskeriindustri.

onsdag 07.07 2021

Vil femdoble lakseproduksjonen innan 2050

Innan 2050 vil regjeringa at Noreg skal produsere totalt fem millionar tonn laks og aure. Det er ei femdobling av dagens volum.

søndag 13.06 2021

Slik blir fordelingskriteria for 2,8 korona-millionar i Herøy

Herøy formannskap var ikkje heilt samd i fordelingskriteria som var lagt opp for dei siste 2,8 millionane som Herøy kommune har fått for å avhjelpe lokale bedrifter som er hardt råka av smitteverntiltak.

lørdag 12.06 2021

Rask levering av ny legeplan hausta skryt frå formannskapet i Herøy:

– Skikkeleg god innsats

Herøy har fått utarbeidd ein heilt ny legeplan, og det på rekordtid. Bortsett ei enkel formulering hadde ikkje politikarane mykje å utsette på arbeidet.

fredag 11.06 2021

Ordføraren og kommunedirektøren fekk oppleve korleis framkomelegheita er for handikappa i Fosnavåg:

– Det var ein augeopnar – heilt klart

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Herøy rosar ordføraren og kommunedirektøren etter at dei blei med på ein augeopnande trilletur i Fosnavåg sentrum.

torsdag 10.06 2021

Kommunedirektøren har funne ei opning:

Meirinntekter kan gi Robek-exit

Uventa meirinntekter gir Sande kommune handlingsrom, i alle fall på kort sikt. No vil Sande kommune ut av Robek-registeret.

mandag 07.06 2021

Rår til stenging av Bergsøy skule, Borga

Arbeidet med å finne alternative undervisingslokale er allereie i gang.

onsdag 12.05 2021

Skulekutt-gruppa i Sande:

Håper å vere ferdig til ferien

Arbeidet er forseinka, men skulekutt-gruppa i Sande satsar likevel på å ha oppdraget sitt ferdig til sommarferien.

tirsdag 11.05 2021

Sande mellom dei beste i fylket i skatteinntekter:

Kan gi etterlengta mindreforbruk

Kontrollen på driftskostnadane i Sande kommune er framleis litt variabel, men gode skatteinntekter gjer at kommunedirektøren trur på eit positivt årsavvik på rundt tre millionar kroner.

lørdag 08.05 2021

Vedum fryktar matmangel, Solberg meiner vi kan ete fisk

Sp fryktar like stor mangel på mat i neste krise som det vi har hatt på smittevernutstyr i pandemien. Men regjeringa seier framleis nei til kornlager.

torsdag 22.04 2021

Konklusjonen klar i legevaktsaka

Ordførarane og kommunedirektørane i Hareid, Herøy, Sande og Ulstein har den siste veka vurdert ulike samarbeidsmodellar for organisering av legevakt i dei fire kommunane. No har dei bestemt seg.

fredag 16.04 2021

– Kommunen kan få eit vesentleg tilskot dersom vi etablerer ein slik sentral

I ein interpellasjon bad varaordførar Einar Ekroll (Frp) tysdag administrasjonen vurderer etablering av ein frivilligsentral i Sande. Til hausten kan ein vente seg ei sak, svara kommunedirektøren.

Vil ha meir spelerom i møterytmen

Dag Vaagen (H) lufta i kommunestyret ønskje om at ein burde sjå litt på den politiske møterytmen i Sande framover.

Vil ha fokus på trafikksikring i Myrvåg

Richard Gjerde ber kommuneadministrasjonen om å sette fokus på trafikksikring i Myrvåg.

tirsdag 13.04 2021

Intensiverer arbeidet i skulekutt-gruppa

Sande kommune si arbeidsgruppe for skulestruktur trappar opp arbeidet for å bli ferdige i tide før sommarferien.

mandag 12.04 2021

Ordførarane i Ulstein og Hareid:

– Hadde fått det billegare og betre enn i dag

Ordførarane i Ulstein og Hareid føler behov for å nyansere bildet som er teikna i saka om det moglege legevaktsamarbeidet på Ytre Søre Sunnmøre.

Pengar å spare på partistøtte i Sande

søndag 21.03 2021

Etterlyste grundigare utgreiing om psykososialt kriseteam

Politikarane i Herøy formannskap var langt på veg nøgde med den reviderte beredskapsplanen i Herøy, men hadde likevel nokre punkt dei ønskjer klarleik rundt.

lørdag 20.03 2021

Herøy Vasslag orienterte om februar-utfordringane og måtte svare på spørsmål:

– Må ha reserveløysingar

Herøy Vasslag ved styreleiar og dagleg leiar vitja formannskapet tysdag for å orientere om drifta. Dei måtte naturleg nok svare for situasjonen som oppstod i februar då vassmangel gjorde at ein måtte stenge ned både skular og bedrifter.

tirsdag 16.03 2021

Tek sikte på full Fosnavåg hamn-openheit 25. mars

Når Fosnavåg hamn-saka skal leggast fram på nytt for kommunestyret 25. mars, reknar kommunedirektøren med at behandlinga går for opne dører.

søndag 07.03 2021

Partiet dei kristne vil på Stortinget med konservative verdiar

Partiet dei kristne (PDK) sine toppkandidatar frå Møre og Romsdal burde vere kjende for mange av Vestlandsnytt sine lesarar.

lørdag 06.03 2021

Fokus på hamn og hus

Det meste gjekk etter innstillinga og som tidlegare behandlingar då Sande kommunestyre 2. mars hadde sitt første fysiske møte for året.

torsdag 04.03 2021

leiar.

Gir spekulasjonar om det ikkje vert rydda opp

I det offentlege er det ekstra viktig at det er stell på slikt, sidan det her dreier seg om forvalting av fellesskapen sine midlar, skriv redaktør Endre Vorren

Har kjempa for innsyn i mange år: – Forstå det den som vil

I fleire år har Inge-Jonny Hide og Høgre kravd meir og betre innsyn i korleis kommunen forvaltar midlane, spesielt når det gjeld investeringsprosjekt.

onsdag 03.03 2021

Formannskapet positive til forprosjekt for omsorgs- og utleigebustader i Sande, men …

– Må ikkje gape over for mykje

Lokalpolitikarane i Sande formannskap var langt på veg positive til forprosjektet som ligg føre om etablering av omsorgs- og utleigebustader i Sande. Kartlegginga er likevel veldig viktig, samt ei vurdering utifrå den økonomiske situasjonen til kommunen, meiner dei.

søndag 14.02 2021

Ordføraren svara om dei kommunale byggefelta i Herøy:

Slik er tomtestatusen

I kommunestyret torsdag førre veke gjorde ordførar Bjørn Prytz opp status for dei kommunale byggefelta i kommunen. Kor mange tomter står ledige? Kva er prisen?

fredag 12.02 2021

Ferjebillettar som valkampsak

- Det er elles framifrå at politiske grupper kranglar så busta fyk om kven som kan syne til den beste vegen fram til rimelegare ferjereiser, skriv redaktør Endre Vorren.

torsdag 11.02 2021

Kvamsøyingane ber om signal frå kommunen:

– Folk vurderer å flytte!

Stadige signal frå kommunen om mogleg skulenedlegging har tæra på tolmodet mellom kvamsøyingane.

onsdag 10.02 2021

Gjennomslag for fullkost-forslag

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne fekk gjennomslag for sitt forslag om å auke satsane for fullkost berre etter konsumprisindeksen.

tirsdag 09.02 2021

Leine-Remøyholm toppar den endelege vegprioriteringa frå Herøy:

– Må få fart på prosjektet

Vegen på Moltu vart forsøkt prioritert inn igjen, men formannskapet si innstilling vart ståande som det endelege vedtaket over prioriterte, fylkeskommunale vegprosjekt i Herøy då kommunestyret gav si avgjersle torsdag.

mandag 08.02 2021

Truleg andre løysingar enn undergang ved «skulekrysset»

Av ei fagleg vurdering frå fylkeskommunen, kjem det fram at ein undergang truleg ikkje vert løysinga ved det mykje omtala «skulekrysset» på Larsnes.

Vanylven tok Safast inn i varmen igjen

Politikarane i Vanylven gløymde Sande Fastlandssamband då dei skulle prioritere. No har dei retta opp feilen.

lørdag 06.02 2021

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevn ber om å få større medverknad

søndag 24.01 2021

Tilsette ved Herøy sjukeheim tek bladet frå munnen: - Skam dokke!

Før jul stod det å lese at det er vedteke å pålegge oss arbeidstakarar innanfor helse og omsorg i turnus tredelt ferieavvikling.

Får vinteren på Stortinget

Anders Riise har starta nyåret med Stortinget som arbeidsplass.

lørdag 23.01 2021

Åtvarar mot klimaplanen og kvotemeldinga:

Åtvarar mot klimaplanen og kvotemeldinga

Kvotemeldinga og klimaplanen er ein «farleg cocktail» som kan få alvorlege konksekvensar for norsk fiskeri.

Klima og kvotar:

Set næring og arbeidsplassar på kysten i spel

- Eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk kan også fort bli eit historisk taktskifte i norsk fiskeri.

torsdag 21.01 2021

Det krev «MOT» å byggje ein landsby

– Vi ønsker å gå tilbake til «landsbytankegangen». Vi må aktivere skulen, politikarane, foreldra og ungdommane. Då får vi det lokalsamfunnet vi ønsker.

onsdag 20.01 2021

Tidlegare høyring under neste budsjettprosess

Kommunedirektør Trond Arne Aglen signaliserer at ein ved neste budsjettprosess i Herøy vil få høyringsinnspela inn tidlegare for å sørge for ei god politisk handsaming.

mandag 18.01 2021

Meiner det kan vere lurt å prioritere ny Stokksund-veg i lys av fersk vogntog-avgjersle:

– Må tenke på eksporten

Truleg blir det opna for modulvogntog til og frå Fosnavåg. Det gjer at varaordførar Bjarne Kvalsvik no vil at lokalpolitikarane ser omlegging av fylkesvegen i Stokksund i samband med prioriteringa av fylkeskommunale vegprosjekt i Herøy.

søndag 17.01 2021

RFF og eldrerådet får nye verktøy

Eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne vil at ordninga for elektroniske verktøy til politikarane også skal gjelde for dei. Formannskapet aktar å innfri det.

fredag 11.12 2020

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:

Vil ha styrking av branntryggleiken

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne vil ha styrka branntryggleik for folk som bur i kommunale bustader i Herøy.

Vil seie førebels nei til eigedomsskatt

Eigedomsskatt: Nokre vil avvise det no, andre opnar for å ta det opp seinare.

onsdag 09.12 2020

Skuledebatt i formannskapet:

– Må tenkje grundig over konsekvensane

Sande-politikarane vil sjå på skule igjen, men ingenting vert gjort med strukturen neste år. No skal det setjast ned eit utval som skal arbeide med saka i store delar av 2021.

Meir tunnel-jubel: Hareide lovar byggestart i 2021

Venstre-ordførarane nord og sør for Stad jublar etter lovnad frå samferdselsministeren.

tirsdag 08.12 2020

Stad skipstunnel

Kystfolket jubler for byggestart i 2021

Regjeringspartiene er blitt enige med Fremskrittspartiet om 75 millioner i oppstartsmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. Det betyr byggestart for Stad skipstunnel i 2021!

Nye rapportar peikar SaFast sin veg:

Sparar på å byte ut ferja med tunnel

– Det er faktisk mange som ikkje kjenner til at Sande Fastlandssamband er nær eit endeleg gjennombrot som inneber ei relativt snarleg realisering. Siste tida har det i alle fall vore veldig mange gode nyheiter.

Skare ny leiar ungdomsrådet

Agathe Beredu Skare er ny leiar i Sande ungdomsråd.

mandag 07.12 2020

Føresette og FAU på Bergsøy skule er lei av å vente på nytt skulebygg og kjem med eit rop om hjelp:

– For våre barn er løpet køyrt allereie, men vi tenker aller mest på dei som har barn som skal byrje i skulen

Bodskapen frå Borga-elevane sine foreldre er klokkeklar. Ny skule må på plass snarast, og all informasjon må på bordet i samband med noverande skulebygg. – Om ein lakkerer ein rusten bil, er han framleis rusten, seier FAU-leiaren.

torsdag 03.12 2020

Lokalpolitikarane skeptiske til reduksjon i talet på formannskapsmøte: – Demokrati kostar

Politikarar i Herøy formannskap er innstilte på å prøve og redusere i talet på formannskapsmøte neste år, men samtidig regjerer skepsisen om dette vil bety lange møter som strekker seg ut i nattetimane.

fredag 27.11 2020

– Vi har kjempa lenge Toftetun-barna

– Vi har jobba mykje med denne saka på systemnivå, og hadde håpa at det skulle vere nok.

søndag 22.11 2020

Restaurant og matfag-lærarar: – Dette må de kjempe for

Før formannskapsmøtet tysdag, som vart halde på Herøy vidaregåande skule, fekk lokalpolitikarane nyte eit smakfullt måltid signert restaurant- og matfagelevane på bruket.

lørdag 21.11 2020

Herøy-politikarane klare til å satse pengar på Herøy gard utanfor museumssamarbeid:

– Skal ikkje bøye oss i striden

Kommunedirektøren si tilråding om å halde Herøy kystmuseum utanfor Stiftinga Musea på Sunnmøre møtte fullstendig støtte i Herøy formannskap.

– To fluger i ein smekk

Fleirtalet i formannskapet i Herøy gjekk tysdag inn for å arbeide vidare med det planlagde massetaket for Nerlandsøybrua på Teigeneset, mot fylkeskommunen si tilråding.

fredag 20.11 2020

Kjøper HAFAST-aksjar:

– Kan ikkje vere dårlegare enn Ulstein

Herøy formannskap vedtok å teikne seg aksjar for 75.000 kroner i HAFAST-sambandet.

torsdag 19.11 2020

Opposisjonen kritiske til fleire posisjonsframlegg:

– Får ikkje ny skule for 23 millionar

Etter budsjettframlegga var presenterte av både posisjonspartia og Høgre og Frp, oppstod det ikkje uventa diskusjon kring framlegga.

tirsdag 17.11 2020

«Sjokkbudsjettet» opp i formannskapet

Administrasjonen har lagt fram eit budsjett med sjeldant djupe kuttforslag. Nokre reaksjonar harallereie kome inn, før formannskapet startar den utfordrande jobben.

mandag 16.11 2020

Slik skal posisjonspartia i Herøy bruke pengar og kutte dei neste åra:

Slik skal posisjonspartia i Herøy bruke pengar og kutte dei neste åra

Posisjonspartia i Herøy har blitt samde om eit felles forslag til neste års budsjett, og økonomiplan for dei komande fire åra. – Ein fin balanse mellom både mjuke og harde verdiar, konkluderer samarbeidspartia.

fredag 30.10 2020

Interessant status og debatt om Sande Fastlandssamband:

Vert det ferje til evig tid – eller tunnelar?

Sande Fastlandssamband står på mange vis ved eit vegskilje. For å kome vidare med planane er dei avhengige av tillit og velvilje både i fylkes- og kommunepolitikken.

torsdag 29.10 2020

Reagerer på forslag om å legge ned legesenteret på Eggesbønes:

– Det er ikkje løysinga

Ifølgje Folkelista og Senterpartiet vurderer no politikarar i Herøy å seie ja til eit forslag om å samle legesentera i kommunen i Myrvåg. For dei er det lite aktuelt.

mandag 14.09 2020

Ap-leiarar uroa for Kongsberg-arbeidsplassar:

Krev handling frå næringsministeren

Lokale Ap-folk ber næringsminister Iselin Nybø engasjere seg for å berge viktige maritime arbeidsplassar i Ulsteinvik.

lørdag 12.09 2020

Klare signal frå Sande om SaFast

- Tida går fort, men det er ikkje lenge sidan eg med sjølvsyn såg at ferjekaia på Voksa fekk ei omfattande oppgradering. Har heller ikkje lagt merke til at dei andre kaiene i sambandet er elendige. Kva er dette for påfunn?

fredag 11.09 2020

Slutt for Fosnavåg Nyskapingspark:

Ber om ønske for framtidig tilbod

Tre år etter opninga er Fosnavåg Nyskapingspark avvikla. Næringslivssjefen i Havlandet ber no om innspel i arbeidet med utforminga av eit nytt gründer-tilbod.

torsdag 03.09 2020

Tankar etter ein sommarferie

Etter ein lang sommar, er det igjen full fart i politikken. Vi har mykje å jobbe for framover.

onsdag 02.09 2020

Kommentar frå tidlegare ordførar Arnulf Goksøyr:

Om Fosnavåg hamn og integritet

Konsekvensen av vedtaka som noverande regime står føre er at Fosnavåg hamn vert omgjort til småbåthamn for framtidige Fosnavåg Yacht club.

Prytz svara om UFO:

I rute til september-opning

Ordføraren meiner alt går som planlagt med det komande UFO-tilbodet.

tirsdag 01.09 2020

Kvifor ville Herøy Arbeiderparti satse på vidareutvikling av Fosnavåg fiskerihamn?

Jau, fordi Fosnavåg Pelagic og Fosnot ville satse, investere og vidareutvikle seg i hamna.

mandag 31.08 2020

– Dette var ikkje ei båtlengd føre

Søre Sunnmøre Fiskarlag seier seg svært skuffa etter kommunestyrevedtaket om å skrinlegge Fosnavåg hamn-prosjektet.

mandag 17.08 2020

Difor sende dei kafé- og gallerisaka vidare

Førre måndag vart det kjent at også Maritim og teknisk utval rår frå publikumsretta aktivitet på Mjølstaneset. I protokollen kan vi lese kvifor.

torsdag 13.08 2020

Overraska og skuffa over negativ tilråding til kafé- og galleriplanar på Mjølstaneset

– Dette er vår moglegheit til å gi eit bidrag til vårt lokalsamfunn, og til kommunen si satsing på turisme.

– Dersom nokon ønskjer å investere i ei slik satsing, er det forunderleg at ikkje politikarane og andre, i desse tider, støtter og applauderer alle som tek initiativ til ny nærings- verksemd.

fredag 07.08 2020

Leiar i pensjonistforbundet:

- Vi manglar helsearbeidarar i Norge - tida er i ferd med å renne ut

- Vi mangler helsearbeidere i Norge – nå kommer erkjennelsen, skriver Mellvin Steinsvoll.

fredag 31.07 2020

Ber fylket om å ta ansvar for toalettet på Runde

Bjarne Kvalsvik meiner fylkeskommunen bør vere med på å betale for toalettet i Goksøyra.

søndag 21.06 2020

Kommunedirektør Aglen trur Sande kjem seg greitt gjennom koronakrisa:

– Mange tiltak treff positivt

– Når eg summerer opp så er ikkje dette så hakkande gale. Sande kommune har kome seg greitt gjennom krisen så langt.

fredag 19.06 2020

Alternativ valt for Nerlandsøybrua

Ei endeleg bruløysing er no valt for Nerlandsøybrua.

onsdag 17.06 2020

Høgre og Frp i Herøy med klar hurtigbåtoppmoding til lokale krefter:

– No må vi dekke kaldtbordet

No som ålesundsfirmaet Cruise Service får drifte ei hurtigbåtrute mellom Stad og Ålesund, med anløp til både Fosnavåg og Sandshamn, meiner Herøy-politikarane i Høgre og Frp at det er essensielt at ein no byr fram sitt beste.

Stokksund må vente på UFO?

UFO opnar ved Herøy kulturhus i september. I Stokksund må ein derimot vente ei stund.

Set fokus på arbeidsmiljøet

Bør arbeidsmiljøet i Herøy kommune vere tema i kommunestyret?

tirsdag 16.06 2020

Fleire etterlyser svar frå Herøy kommune

Både Tine Storøy og Kjell Runde spurde om kommunen sin evne til å svare på førespurnader.

mandag 15.06 2020

Positive til å busette barnefamilie frå Morialeiren

Herøy kommune har kapasitet til å ta i mot barnefamilie på inntil sju personar.

tirsdag 26.05 2020

Herøy Janitsjar har kjempa for scenepark i 30 år

Andreas Kvalsund: – Scena i Solparken var vår idé

Ikkje berre vil sceneparken vere økonomisk positiv for lokalt musikkliv. Han vil også gje ringverknadar både til handelsstanden, kulturlivet og kommunen generelt.

mandag 25.05 2020

Vil ha opprydding i helse- og omsorg i Herøy

På lengre sikt må vi jobbe for at fleire eldre skal greie seg sjølve lenger, ved tilrettelegging i heimen og ved å tilby trygge eldrebustadar, skriv Karl-Oskar Sævik (Frp).

søndag 24.05 2020

Vil ha oppstart av Stad skipstunnel i 2021

- Møre og Romsdal fylkeskommune forventar at Stad skipstunnel får oppstartsløyve neste år.

lørdag 23.05 2020

Høgre er usikre om reglar for fritt skuleval

Formannskapet gjekk samrøystes inn for å vedta reglar for fritt skuleval i Sande, men Høgre signaliserte samstundes at dei kan kome til å stemme annleis i kommunestyret.

fredag 22.05 2020

Formannskapet vil gå i gang med forprosjekt

Sande formannskap går inn for å sette i gang eit forprosjekt for kaietableringa i Gjerdsvika.

torsdag 21.05 2020

Herøy kommune fryktar økonomisk storsmell:

– No brenn det. Vi må sjå på alt!

Formannskapspolitikarane verka nesten tekne av alvoret då økonomien kom opp på tysdagens møte. Helse og omsorg-sektoren åleine styrer mot eit overforbruk på 20 mill.

mandag 27.04 2020

Vil seie nei til samarbeidsavtale med Ulstein

Formannskapet meiner Ulstein har noko å bevise.

søndag 26.04 2020

- Vi har ikkje gløymt Sandsøya – og vil framleis arbeide for at det både skal gå an å bu og arbeide på Sandsøya og Voksa også i framtida!

Ser at Ole Sande etterlyser ordføraren i Sande i tysdags-utgåva av Vestlandsnytt. Sjølv om eg formelt sett har ferie denne veka, så er det klart at ein slik sjanse til å kome på trykk i lokalavisa kan eg ikkje la gå ifrå meg…

Kritiserte saksutgreiinga, men gjekk likevel inn for tilbygg-planane:

– Gir oss nye moglegheiter

– Eg trur at om vi går mot dette prosjektet så vil vi vere lensmannslause i all framtid. Då vil lensmannskontoret ligge i Ulsteinvik.

fredag 24.04 2020

Smittevernoverlegen orienterte og svara på spørsmål frå formannskapet:

– Alle små koronatiltak er nødvendige

Koronatelefonen, gravferder, handball, drive-in-kino og 17. mai var mellom temaa som Herøy formannskap ville ha meir informasjon om då smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen gjesta tysdagens møte.

torsdag 23.04 2020

– Vi må bygge nye Bergsøy skule no!

Politikarane som har vore på synfaring på Borga er ikkje i tvil, det hastar å få på plass ei erstatning for Borga.

Går inn for éin million til næringsfondet

Herøy formannskap vil løyve éin million kroner til det kommunale næringsfondet.

onsdag 22.04 2020

Byggjer parkeringsplass på Larsnes

Planane for etablering av fleire parkeringsplassar i nærleiken av Sandetun er no klare for politisk sluttbehandling.

tirsdag 21.04 2020

Må handle meir lokalt: – Vi har fått oppskrifta på korleis det kan gjerast på ein enkel måte

Herøy kommune handlar for om lag 80 millionar kroner i året, men berre ein liten del av desse kronene kjem lokale firma og handlande til gode. Det vil Svein Gjelseth ha ei endring på.

Vil ta låneopptak til rådhustilbygget

Etter fleire utsettingar, må Herøy-politikarane no ta eit standpunkt.

mandag 20.04 2020

Kopperstad tilrår framleis samarbeidsavtale med Ulstein

Herøy formannskap skal ha tilpassa møte tysdag.

søndag 08.03 2020

Tilrår dispensasjon for motorcross

Naboane protesterer, men rådmannen tilrår motorcrossbane på Kopperstad.

lørdag 07.03 2020

– Skal vi løne folk for å reise ut til Herøy kvar dag for å gå i møte?

Herøy kommunestyre vil gjerne ha samarbeid om landmåling og GIS, men ikkje alle meiner det er ein god ide å seie ja til ein avtale med Ulstein kommune.

fredag 06.03 2020

– Perfekt anledning til å prioritere Leine-Voldsund

Aleksander Zahl Tarberg slo fleire slag for utbetring av Leine – Voldsund i kommunestyret.

torsdag 05.03 2020

Kommunestyret ventar til april med prosjektprioriteringane:

Vil prioritere servicetorget

Fleirtalet i Herøy kommunestyre fann det for vanskeleg å setje opp ei prioriteringsliste for 2020 på sparket på det siste kommunestyremøtet. Til det var det for mange usikre faktorar.