Tema

onsdag 26.01 2022

Planlegg Kulturveka 2022:

Har du ein god idé?

I juni går «Kulturveka» av stabelen i Herøy. No er kommunen på jakt etter samarbeidsaktørar og gode idear.

tirsdag 25.01 2022

Herøy kommune:

Har 385.000 ståande til «etablerartilskot»

Sparebank 1 Søre Sunnmøre med kjempegåve til Herøyhallen:

– Dette er noko alle treng

Med éin million kroner i sponsormidlar frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre, er det ikkje noko tvil: Det blir nytt sportsgolv og tribune i Herøyhallen.

mandag 24.01 2022

Aftenposten med større sak:

«Brølende Lam», vaksinemotstand og fatalt smitteutbrot i Herøy

Aftenposten har vore på besøk til Søre Sunnmøre og laga sin større artikkel om det ikkje ubetydelege koronautbrotet som starta i Herøy i slutten av november.

lørdag 22.01 2022

Havlandet lanserer nye interaktive-informasjonsskilt i Herøy:

– Eit stort pluss for oss

Nokre heilt spesielle, nye informasjonsskilt er no sett opp på to av fem planlagde stadar rundt om i Herøy – eit tiltak reiselivsutviklar Hilde Gråberg Bakke har stor tru på.

fredag 21.01 2022

Elleve nye smittetilfelle fredag:

Stadig fleire smitta i Herøy

Tilrår tilskot til fjøsutviding på Koparstad

Herøy kommune tilrår å gje tilskot til utviding av ein sauefjøs på Koparstad. 

torsdag 20.01 2022

– Ikkje representativt for skulen

Foreldra ved Stokksund skule har stor tillit til skuleleiinga og kommunen sitt smittevernarbeid.

onsdag 19.01 2022

Vart tipsa om mogleg ulovleg veg på Moltufjellet

Grunneigarane på Moltu stiller spørsmål til kommunen om lovlegheita av vegen frå Kviletua og fram til Mørkevatnet.

Fekk nei på søknaden:

Blir ikkje føregangskommune

Herøy er ikkje mellom dei utvalde til å vere føregangskommune på lokaldemokrati.

mandag 17.01 2022

Ti vil bli prosjektleiar

Til saman ti søkjarar har meldt seg til den ledige stillinga som prosjektleiar BTS i Herøy kommune.

Søkjer om ti millionar til fleirbrukshallen

Herøy kommune har søkt om ti millionar kroner i spelemidlar til fleirbrukshallen ved Einedalen skule. 

onsdag 12.01 2022

Kommunen om status Toftetun-saka:

Er i dialog om ny avlastingsheim

Over eitt år etter avsløringane om dei kritikkverdige bygningsmessige forholda ved Toftetun avlastingsheim for mindreårige, kan det endeleg sjå ut til at ballen rullar.

torsdag 06.01 2022

Fødselstala frå 2021 er klare:

Rekordmange nyfødde i fjor

I fjor kom det heile 31 nye sandssokningar til verda, om lag ti fleire enn i eit normalår. I Herøy var fødselstala meir på det jamne gjennom fjoråret – eit år som på ny vart prega av pandemien.

tirsdag 04.01 2022

Omikron er stadfesta: Aasen ventar mange nye smittetilfelle i månadene framover

Herøy kommune fekk rett i sine antakelsar. Fleire av dei som nyleg er koronasmitta, har omikron-varianten.

Kommunalsjef seier opp stillinga si i Herøy kommune

Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Johannes Alme, har sagt opp stillinga si i Herøy kommune.

mandag 03.01 2022

Herøy vil ha krav til vaksinasjon

Herøy kommune ber Eldreombodet fremje vaksinasjonskrav overfor statlege styresmakter.

søndag 02.01 2022

Må kartlegge faren for jord- og flaumskred i Tjørvåg

Om det skal gjerast søknadspliktige tiltak i eit område ved Tjørvågvika, må det først gjennomførast ei kartlegging av faren for skred.

lørdag 01.01 2022

Trekker klage på avslag frå kommunen

Kommunen sitt avslag på ein søknad om frådeling av bustadtomter i Stokksund blir likevel ikkje ei sak for statsforvaltaren å ta stilling til. 

torsdag 30.12 2021

Restriksjonar for besøk ved omsorgssenter etter smitte

Her er dei siste smittetala frå Herøy og Sande

tirsdag 28.12 2021

Endå ein pasient ved seksjon blå er død etter koronasjukdom

Tysdag melder Herøy kommune at endå ein pasient ved den korona-råka avdelinga ved omsorgssenteret, er død.

fredag 24.12 2021

Gledeleg julegåve frå Gjensidigestiftelsen:

No finst det ikkje tvil - BUA blir realisert

BUA Herøy har fått 445.325 kroner til innkjøp av utstyr og inventar til den komande utlånssentralen på Herøy kulturhus.

onsdag 22.12 2021

Ville seie nei til butikketablering

Mot kommunedirektøren si tilråding har politikarane sagt ja til omgjering av møtelokale til butikk utanfor Fosnavåg sentrum.

mandag 13.12 2021

Fem nye koronasmitta i Herøy - knytt til skular

Sidan førre oppdatering vert det meldt om fem nye koronatilfelle i Herøy.

Får fleire kilometer ny forkøyrsveg

søndag 12.12 2021

Trond Arne Aglen utsett for drapstrussel etter utspel om vaksinering

Kommunedirektøren i Herøy, Trond Arne Aglen, er drapstruga etter utspel han har kome med i kampen mot koronautbrotet.

lørdag 11.12 2021

Ny "tosifra dag" med koronasmitta i Herøy

Det kjem stadig inn nye smittetilfelle i Herøy. Også laurdag.

fredag 10.12 2021

Her er nyaste statlege fordelinga av covid-kroner til kommunane

Statsforvaltaren har fordelt 36 millionar kroner til kommunane i Møre og Romsdal.

Høgt tal på uvaksinerte småbarnsforeldre i Herøy

Torsdag uttrykte kommunedirektølren bekymring over talet på uvaksinerte tilsette i omsorgssektoren. Kommuneoverlegen er uroa over talet på uvaksinerte småbarnsforeldre.

torsdag 09.12 2021

Ber folk på Leikong trimme hekkane sine

onsdag 08.12 2021

Får hjelp til å stabilisere legedekninga

Viktig for folkehelsa, meiner utval

Utval for vilt, fiske og friluft støttar turstisøknaden frå Gurskøy idrettslag.

Utbrotet på omsorgssenteret veks i omfang

I løpet av tysdag vart det registrert ein ny smitta pasient ved Herøy omsorgssenter.

mandag 06.12 2021

Herøy set krisestab - gløymde å gje pasientar tredje dose

Måndag vart det kjent at kommunedirektøren i Herøy set krisestab som fylgje av smitteutbrotet i omsorgssenteret.

søndag 05.12 2021

950.000 kroner til nytt prosjekt i Herøy:

– Viktig for å lukkast med ny barnevernsreform

Med eit rykande ferskt tilskot på like under millionen går no Herøy kommune i gang med eit nytt prosjekt. Ifølgje kommunalsjefen for kultur og oppvekst blir det viktig i det førebyggande arbeidet for utsette barn og unge.

onsdag 01.12 2021

Kommune og legesenter beklagar:

Småbarnsfar frå Herøy måtte søke hjelp i Ulstein

Ein småbarnsfar frå Herøy måtte til Ulstein for å få hjelp etter å ha blitt avvist av lokal dag-legevakt.

tirsdag 30.11 2021

Vanskeleg å rekruttere støttekontaktar i Herøy:

Men tilrår å halde fram med oppdragsavtalar

Kommunedirektøren i Herøy ser ikkje noko tydleg signal om at overgang frå oppdragsavtale til arbeidsavtale vil gi auka rekruttering av støttekontaktar. Han meiner elles at støttekontaktane bør omfattast av ordninga med ulykkesforsikring.

Føreslår å avvikle familiestøtte-tenesta

Familiestøtte-tenesta i Herøy vert føreslått avslutta i kommunedirektøren si tilråding til lokalpolitikarane. Innbyggjarane bruker ikkje tenesta, er grunngjevinga.

mandag 29.11 2021

Vil vidareføre tredelt ferieavvikling

Ordninga med tredelt ferieavvikling i helse og omsorgssektoren i Herøy er føreslått vidareført av kommunedirektøren.

onsdag 24.11 2021

Arbeidsstart på Mjølstaneset:

Ventar tøffe tak framover

– Vi er budde på at det kan bli tøffe forhold på Mjølstaneset framover, men vi får håpe og tru det vil gå bra.

søndag 21.11 2021

Ber Herøy busette 15 flyktningar

Herøy kommune blir oppmoda om å busette 15 flyktningar i 2022.

lørdag 13.11 2021

Herøy kommune vil elektrifisere bilparken

Herøy kommune vil elektrifisere bilparken og søkjer om støtte til ladepunkt for kommunale tenestebilar.

fredag 12.11 2021

Kan bli årets nynorskkommune

Herøy kommune er nominert i kåringa av årets nynorskkommune for 2021. I nominasjonen legg Språkrådet mellom anna vekt på gjennomtenkte nynorsktiltak i barnehage og skule og at kommunen nyttar marknadsmakta si godt i val og utvikling av læremiddel på nynorsk.

torsdag 11.11 2021

Takkar nei til legestillingar i Herøy

Herøy kommune må gå til ny utlysing av ledige legestillingar.

tirsdag 09.11 2021

Myklebust sluttar, kommunen vurderer å ta grep

mandag 08.11 2021

Nye overskridingssaker i vente for herøypolitikarane:

Millionsprekk på politihuset

Nye overskridingssaker er i ferd med å dette i fanget på herøypolitikarane.

søndag 07.11 2021

Alle kommunetilsette har fått si «herøybok»

Alle tilsette i Herøy kommune har fått kvart sitt band av herøyboka «Heimar og folk».

lørdag 06.11 2021

UNG:

Herøy fekk prisen som "Årets ungdomsråd"!

Avfallsgebyra er uendra neste år

Alle avfallsgebyra frå SSR er uendra frå 2021 til 2022 – ei gledeleg melding til oss som forbrukarar, som Herøy-ordførar Bjørn Prytz (Ap) sa i formannskapsmøte denne veka.

Leiar:

Framifrå ungdomssatsing i Herøy

fredag 05.11 2021

Desse ni vil bli barnevernsvikar i Herøy

onsdag 03.11 2021

Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken:

Svarar ut oppsiktsvekkande skuleutspel frå Herøy-ordføraren

mandag 01.11 2021

UFO-satsinga i Herøy er nominert som årets prosjekt av Ungdom og Fritid:

– Nominasjonen er ein siger

Kvart år kårar landsforeininga for fritidsklubbar og ungdomshus, Ungdom og Fritid, årets prosjekt/arrangement. I år er UFO-satsinga til Herøy Fritidsklubb ein av finalistane til å vinne prisen.

lørdag 30.10 2021

Politikarane spørjande til auka arbeidsgivaravgift

Nyheita om at statsbudsjettet legg opp til at alle arbeidsgivarar i Herøy må betale meir i arbeidsgivar avgift – frå 10,6 til 14,1 prosent – fekk formannskapspolitikarane i Herøy til å reagere.

fredag 29.10 2021

Støttemarkering for ambulant team i Myrvåg torsdag:

- Alt håp er ikkje ute!

Torsdag kveld arrangerte dei fire kommunane på ytre støttemarkering for ambulant team i Myrvåg. - Alt håp er ikkje ute, sa Herøy-ordførar Bjørn Prytz i sin appell, til applaus frå dei nær 100 frammøtte.

tirsdag 26.10 2021

Reiselivskonferansen i Herøy engasjerte eit hundretals deltakarar :

- Det særeige er historiene de har - og kan fortelje

Torsdag førre veke samla eit hundretals deltakarar seg til reiselivskonferanse i Fosnavåg i regi av Havlandet. Reiselivsutviklar og arrangør Hilde Gråberg Bakke er strålande tilfreds med arrangementet.

Styrer mot meirforbruk i Herøy:

– No må vi jobbe saman!

Herøy kommune styrer mot eit meirforbruk i forhold til budsjettet sitt på 22,8 millionar. Heldigvis ser høge skatteinntekter og fondsavkastingar til å berge kommunen frå å måtte bruke for mykje av disposisjonsfondet, men utviklinga uroar både politikarar og administrasjonen.

tirsdag 19.10 2021

Herøy og Sande kommune skal ta stilling til ei ny, felles journalløysing for heile Midt Noreg – Helseplattformen:

Framtidsretta system med høg prislapp

Herøy kommunestyre skal denne veka ta stilling til om dei, som 30 andre kommunar i Midt-Noreg, skal gå i gang med forprosjektet for «Helseplattformen».

søndag 17.10 2021

Skal ha ferdige kaier komande sommar

lørdag 16.10 2021

Fleire med næringsstøtte i Herøy

Havbruksfondet: Så mykje får kommunane i tilskot i år

Fiskeridirektoratet er no klar med oversikta over årets utbetalingar frå Havbruksfondet.

mandag 11.10 2021

Vaksinasjonsgrad Herøy/Sande: – Tala er urovekkande

Fredag gjekk kommuneoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen ut med ei bekymring rundt vaksinasjonsgraden i aldersgruppa 25–44 år lokalt. I dag ser vi nærare på tala som syner utfordringa Herøy og Sande står i.

Det store utbrotet i Sande:

Har oversikt - og langt fleire vert no friskmelde enn talet på smitta

Siste dagane har fleire blitt friskmelde enn sjukemelde av korona i Sande.

Åtvarar mot dyrare kulturskuleplassar

Ein elevplass i kulturskulen kostar 241 kroner meir i Herøy enn gjennomsnittet for dei andre kommunane på Søre Sunnmøre.

søndag 10.10 2021

– Det er hjelp å få om du treng det

Dersom du har behov for hjelp finnast det mange tilbod både i kommunen og andre stadar.

Varslar straff for ulovleg bruk av nytt hus

Ein huseigar i Gjertnesåsen har fått ein frist på tre veker til å flytte ut av det nye huset sitt.

torsdag 07.10 2021

Etterlyser reaksjonar frå kommunen:

- Må det verkeleg ein personskade til før nokon tek tak i dette

Bygningsmessig forfall og andre tilhøve gjer det utrygt for folk å ferdast i «Ura» på indre Fosnavåg hamn.

Sju søkjarar til brannsjef i Herøy

Sju søkjarar har meldt seg til den ledige stillinga som brannsjef/førebyggande leiar i Herøy.

onsdag 06.10 2021

Fekk ikkje samarbeidet til å fungere

Barnevernsamarbeidet mellom Herøy og Vanylven fungerte ikkje og skal no avviklast.

tirsdag 05.10 2021

Sju vil bli utearbeidar i Herøy kommune

Herøy kommune har lyst ledig ei stilling som fagarbeidar i uteseksjonen og desse søkjarane har meldt seg:

lørdag 02.10 2021

Korona-slitasje mellom kommunetilsette i Herøy

Korona-pandemien har skapt stor slitasje på utsette delar av personalet i Herøy kommune.

torsdag 30.09 2021

Tap av elevar til privatskule må vere ein faktor i reknestykket:

Heller til Møre enn Stokksund

Eit overveldande fleirtal av foreldra er negative til samanslåing av skular, og det er heller ikkje så mykje å hente økonomisk på skulesamanslåingar i Herøy.

søndag 26.09 2021

Toftetun-foreldra fortvilar over treig prosess med avlastingsheimen:

– Nei, Toftetun har ikkje blitt betre!

– Eg blir så oppgitt. Vi står berre og stangar og stangar i veggen!

fredag 24.09 2021

Sterke reaksjonar i Ulstein på skuleutspelet frå Herøy

Reaksjonane let ikkje vente på seg etter at Herøy-ordførar Bjørn Prytz sine innspel til framtidig vidaregåande opplæring vart kjent.

torsdag 23.09 2021

Ordførar Bjørn Prytz om fordeling av vidaregåande skuletilbod på Ytre Søre:

- Ulstein-tilbod må til Herøy

Herøy ber om at yrkeslinjer ved Ulstein vidaregåande skule blir flytta til Herøy.

mandag 20.09 2021

Starta utan løyve frå kommunen - entreprenør imøtegår klagen

Kommunen meiner arbeidet blei starta utan løyve, men entreprenøren meiner kommunen overskreid tidsfristen.

torsdag 16.09 2021

Ordførarane i Herøy og Sande om regjeringsskifte:

Forventar auke i frie midlar

Herøy-ordførar Bjørn Prytz (Ap) og Sande-ordførar Olav Myklebust (Sp) har klare forventningar til ei ny regjering – meir pengar til kommunane.

onsdag 15.09 2021

Vidarefører samarbeid om PPT

Herøy og Sande skal også det komande året samarbeide om PPT. Kommunane arbeider vidare med moglegheitene om å få til eit langsiktig samarbeid.

Vil ha betre merking på Rundefjellet

Gunnar Selvaag i brev til politikarane:

Kvifor så lite fokus på Dragsundbrua?

tirsdag 14.09 2021

Kvalsvik tordnar: – Er det slik vi vil drive politikk?

I lys av at kaisaka på Mjølstadneset er sett opp igjen på sakskartet til Herøy kommunestyre, i eit ekstraordinært møte onsdag, meiner varaordførar Bjarne Kvalsvik det er på tide å stille eit prinsipielt spørsmål om Herøy-politikken.

mandag 13.09 2021

Etterlyser talerøyr for næringslivet

På møtet mellom kommunen og næringslivet i Herøy sist veke vart det teke verbalt initiativ til meir samarbeid.

søndag 12.09 2021

Fritt ord:

11 forleda kommunestyrerepresentantar i Herøy?

- Er møtet i kommunestyret lovleg innkalla?

Høgre- og Frp-toppar i Herøy ber kommuneleiinga om å avklare om det ekstraordinære møtet i kommunestyret onsdag 15. september er tillyst på lovleg vis.

tirsdag 07.09 2021

Éin million til trafikktrygging er ein god start, meiner Jan Nilsen

– Desse tinga må gjerast

2. september kom meldinga om at Samferdselsutvalet har sett av 1 mill. til trafikktrygging på Myklebust. Det er ein start, meiner Jan Nilsen som er ein av dei som har jobba lenge for denne saka.

søndag 05.09 2021

Herøy den 7. mest næringslivsvenlege kommunen i fylket – Sande nummer 25:

Skårar høgt på inntektsnivå

Herøy er nummer sju og Sande nummer tjuefem av dei mest næringslivsvenlege kommunane i fylket.

fredag 03.09 2021

Høgre og FRP til forsvar for kai-vedtaket:

– Vi vil alle bygge kaier, men…

Herøy Høgre og Frp synest biletet kring kai-debatten på Mjølstadneset har blitt noko unyansert i lys av misnøya frå næringslivsaktørar på Mjølstadneset. No tek dei fleirtalsvedtaket frå kommunestyret i forsvar.

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal:

Stadig færre arbeidsledige

Arbeidsløysa er stadig på veg nedover i Møre og Romsdal. Nedgangen i heilt ledige er størst i Herøy, medan Sande opplever ein liten auke i august.

Ledige vaksinetimar både i Sande og Herøy:

Slik går det med vaksineringa

Det nærmar seg fire millionar vaksinerte nordmenn med anten eitt eller to stikk i overarmen. Med stort påfyll av vaksinar siste tida, kan både Sande og Herøy melde om ledige vaksinetimar til dei som ynskjer.

torsdag 02.09 2021

Onsdag kveld:

Seks nye smitta i Herøy

Seint onsdag kveld melder Herøy kommune om seks positive testar for Covid-19. Både skular og korps råka.

mandag 30.08 2021

Fire nye har testa positivt i Herøy

Måndag ettermiddag fekk Herøy kommune melding om at fire personar har testa positivt for Covid-19.

Kriseleiinga i Herøy vurderer situasjonen som eit utbrot av Covid-19 i kommunen:

- Vi er i ein krevjande situasjon

Kriseleiinga i Herøy kommune hadde møte måndag. Der vart smittesituasjonen i kommunen grundig gjennomgått, og kommunedirektør Trond Arne Aglen kallar situasjonen krevjande.

fredag 27.08 2021

Slik går det med førehandsrøystinga

To veker før valet har mange allereie teke turen til vallokala i Sande og Herøy. Men kommunane håper på at enda fleire tek turen.

Budsjettprosessen er i gang for lokalpolitikarane:

Slik er grunnlaget i Herøy

Årets budsjettarbeid i Herøy blei sparka i gang på kommunestyremøtet tysdag.

tirsdag 24.08 2021

Vil bygge to kaier på Mjølstaneset og vente med den tredje:

Mykje dyrare enn venta

Entreprenørar står klare til å bygge to nye kaier på Mjølstaneset. Kommunen vil vente med den tredje kaia.

søndag 22.08 2021

Tilrår utbygging for Mowi

fredag 20.08 2021

Meiner kommunen brukte for lang tid, vil ikkje betale gebyr

Kunden meiner Herøy kommune ikkje overheldt behandlingsfristen, og vil difor ikkje betale gebyr.

torsdag 19.08 2021

Uroa etter smitte frå ukjend kjelde

Kommuneoverlegen i Herøy meiner det er urovekkjande etter at det er avdekt eit smittetilfelle i Herøy med ukjend smitteveg.

tirsdag 17.08 2021

Kloakk i fri flyt på Frøystadvågen

– Vi er klar over lekkasjen i Frøystadvågen, og leidninga skal bli reparert.

mandag 16.08 2021

Her er interessa stor - mange tomter reserverte før prisen er kjend

lørdag 14.08 2021

Fylkeskommunen gir tilsvar på kritikk:

- Grunnlaust av kommunalsjefen

Kommunalsjef Sølvi Lillebø Remøy får tilsvar på karakteristikken av fylkeskommunen som utfordrande samarbeidspartnar.

onsdag 11.08 2021

Herøy-barnehagane klare for eit nytt barnehageår:

– I tett samhandling

Med ein rykande fersk lokal plan i hand er både dei private og kommunale barnehagane i Herøy klare for å ta i mot spente barn til eit nytt barnehageår.

tirsdag 10.08 2021

Blir seksjonsleiar for barnevernet

Christine Riise Øvrelid frå Ulsteinvik er tilsett som seksjonsleiar for barnevernet i Herøy kommune.

- Ha låg terskel for å teste deg

- Det er svært viktig at alle som kjenner på symptom, eller trur dei har vore utsett for smitte, har låg terskel for å ta koronatest. Det er på den måten vi kan avdekke smitte i befolkninga.

mandag 26.07 2021

Mange fleire vaksinedosar enn førespegla dei komande vekene:

- No er det berre å bestille time

Vaksineansvarleg i Herøy kommune, Kari-Janne Ljones Kulø kjem med klar oppfordring til dei som framleis ikkje har fått vaksine. - No er det berre å bestille seg time.

lørdag 24.07 2021

Jan Driveklepp om tildeling av skulebokkontrakt:

–Ikkje grunnlag for kritikk

Det er ikkje grunnlag for å rette kritikk mot kommunen i samband med orientering om skulebok- kontrakt.

fredag 16.07 2021

Han slår tilbake mot klager: - Det er tåpeleg!

– Lite visste eg om at vi skulle bygge fire isoporliknande blokker på 15 meters mønehøgde. At ein anerkjend arkitekt skal presentere noko så tåpeleg, gjer meg matt.

torsdag 15.07 2021

Statsforvaltaren har konkludert i klagesaka om Borga

Difor har Herøy kommune kjøpt Vågsgata 59

Herøy kommune har fått tilslaget på huset som ligg inntil vegkrysset mellom Vågsgata og Nørvågvegen i Fosnavåg.

Grønt lys for breiband til Goksøyra

Utbygging av breiband til Goksøyra kan lysast ut med offentleg tilskot.

onsdag 07.07 2021

Herøy avsluttar samarbeid med Vanylven

tirsdag 06.07 2021

Herøy har fått svar på søknaden om utsetjing og endring av Fosnavåg hamn-prosjektet

mandag 05.07 2021

Ikkje fleire moglegheiter for anke i omstridd hyttesak

Hytteeigaren i Grønhaugen har no ikkje fleire ankemulegheiter og må rive den ulovleg bygde delen av hytta.

søndag 04.07 2021

Ber om innspel til vegnamn i bustadfelt

torsdag 01.07 2021

Marit Lyster er vinnar av frivilligprisen 2020

Ordførar Bjørn Prytz, Britt Paulsen, Sigurd Nygård og Fred Hansen overraska Marit Lyster med kake, tale og prisen som årets frivillige for 2020.

onsdag 30.06 2021

Sommarcampen i Herøy:

– Høgdepunktet var RIB

Fleire av ungdommane på Sommarcampen i Herøy er positivt overraska over kor gøy dei har hatt det dei siste to vekene.

tirsdag 29.06 2021

Har tilsett kommunepsykolog og to nye fastlegar

Leiar for avdeling barn, familie og helse, Runa Bakke, er veldig glad for å ha fått i hamn viktige tilsettingar i både legetenesta og i seksjon for psykisk helse og rus.

Mobiliserte på rekordtid:

Skuletoalettet blir offentleg

«Jippi!!! Vi fekk til toalett i Kvalsvika – på rekordtid – og vi fekk det til i lag!».

mandag 28.06 2021

Vaksinemaratonen bak kulissane

Torsdag gjekk den største vaksinemaratonen så langt i Herøy av stabelen. Vi var «fluge på veggen».

lørdag 26.06 2021

Skulane i Sande, Herøy og Ulstein med særskilt fokus på lesing:

- Det er viktig at ferien ikkje blir ferie frå lesing også

Skulesekkane er pakka bort, matboksen forhåpentlegvis tømt, og ni veker sommarferie står for døra. Men sjølv om ferie betyr skulefri, så er det ein ting elevane helst ikkje bør ta ferie ifrå - lesing.

fredag 25.06 2021

Lesarbrev

Hjorteforvaltinga endå ein gong

torsdag 24.06 2021

Ambulant seksjon i Myrvåg

Fire ytre-ordførarar "uroa over planane" til helseføretaket

Dei fire ordførarane på øy-delen av Søre Sunnmøre kjem med ei felles fråsegn etter at det vart kjent at helseføretaket vurderer å avvikle ambulant seksjon i Myrvåg.

Høg kraftpris gav god start på året for Tussa

Tussa har fått ein mykje betre start på 2021 enn tilfellet var i fjor.

onsdag 23.06 2021

Bergs

Formannskapet i Herøy behandla saka etter hasteparagrafen.

lørdag 19.06 2021

Kollektivtilbod i Herøy:

Vil ha slike ruteendringar

Tysdag svara lokalpolitikarane i Herøy på kva endringar dei ønskjer i fylkeskommunen sitt kollektivtilbod for buss, ferje og hurtigbåt, som skal vere gjeldande frå 1. mai 2022.

søndag 13.06 2021

Slik blir fordelingskriteria for 2,8 korona-millionar i Herøy

Herøy formannskap var ikkje heilt samd i fordelingskriteria som var lagt opp for dei siste 2,8 millionane som Herøy kommune har fått for å avhjelpe lokale bedrifter som er hardt råka av smitteverntiltak.

lørdag 12.06 2021

Utlånssentral kan vere klar til nyåret i Herøy

Herøy formannskap har tilrådd at det vert etablert ein BUA utlånssentral på Herøy kulturhus, organisert under kulturavdelinga.

Rask levering av ny legeplan hausta skryt frå formannskapet i Herøy:

– Skikkeleg god innsats

Herøy har fått utarbeidd ein heilt ny legeplan, og det på rekordtid. Bortsett ei enkel formulering hadde ikkje politikarane mykje å utsette på arbeidet.

fredag 11.06 2021

Ordføraren og kommunedirektøren fekk oppleve korleis framkomelegheita er for handikappa i Fosnavåg:

– Det var ein augeopnar – heilt klart

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Herøy rosar ordføraren og kommunedirektøren etter at dei blei med på ein augeopnande trilletur i Fosnavåg sentrum.

Brot på personvernet på Søre Sunnmøre

Onsdag denne veka oppstod det eit brot på personverntryggleiken for enkelte tilsette i kommunane på ytre søre Sunnmøre

mandag 07.06 2021

Rår til stenging av Bergsøy skule, Borga

Arbeidet med å finne alternative undervisingslokale er allereie i gang.

torsdag 03.06 2021

Suksess med rekruttering av nye herøylegar:

Legekrisa i Herøy er over

Stor søknad til ledige legestillingar gjer at legekrisa i Herøy snart kan seiast å vere over.

onsdag 02.06 2021

Herøy-skulane scorar bra på fleire plan, men treng meir ressursar for å hjelpe dei som slit:

Vil ha meir tverrfagleg kompetanse i skulen

Tilstandsrapporten for herøyskulen skapte mykje diskusjon i kommunestyret torsdag. Sentralt for fleire stod eit tydleg ønskje om styrka arbeid og tidlegare innsats inn mot stadig fleire barn og unge som slit psykisk.

mandag 31.05 2021

Kvelds- og helgelegevakta flytta til Hovdebygda:

Difor meiner dei ny legevakt er ein fordel for innbyggarane

Frå og med 1. juni må du til Hovdebygda dersom du får behov for legevakt utanom kontortid i vekedagane. Fram til no har samarbeidet vore knytt til nattlegevakt. - Eit fagleg framskritt, seier kommuneoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen.

onsdag 26.05 2021

Regjeringa opnar for å gå bort frå kohortar i skular og barnehagar:

Grønt lys i Herøy, framleis gult i Sande

Måndag 31. mai går skular og barnehagar i Herøy over frå gult til grønt tiltaksnivå. Endringa fører mellom anna til at kohortane forsvinn. I Sande vil skulane og barnehagane halde fram på gult nivå fram til sommarferien.

mandag 24.05 2021

Støttekontakt-utfordring i Herøy

Helse og omsorg i Herøy opplever utfordringar knytt til å rekruttere og behalde støttekontaktar. Den restriktive praksisen knytt til godtgjering av køyreutgifter, vert lyfta fram som ein av faktorane politikarane må svare ut.

søndag 23.05 2021

Har gått tom for alternativ

Herøy kommune søkjer om å få utsett frist til 2. kvartal 2023 med å starte opp med utdjuping av Fosnavåg hamn.

Leiar:

Skredvollen ved Munkvoll stadion

Redaktøren spør om regelverket når det gjeld skred og tiltak i slike område, har blitt altfor stivbeint og vanskeleg.

lørdag 22.05 2021

- Bergsøy skule-debatten forsurar det politiske miljøet

Oppvekstutvalet sine ønskje om stadfestande vedtak om ny Bergsøy skule møtte motbør i Herøy formannskap. Eit fleirtal der ser ikkje vitsen med å stadfeste allereie gjeldande vedtak og meinte det vil vere øydeleggande for arbeidsgruppa som jobbar med skulestrukturen.

fredag 21.05 2021

Presenterte kommunen sin nye «drakt» for formannskapet:

Dette er Herøy sin nye, grafiske profil

Kommunedirektør Trond Arne Aglen kunne stolt legge fram Herøy kommune sin nye grafiske profil for formannskapet tysdag.

tirsdag 18.05 2021

Legevaktsleiar etter at pasient måtte snu i Eiksund:

Tek til orde for video-overvaking i Eiksundtunnelen

Fire gongar sist veke var Eiksundtunnelen av ulike årsaker stengd. Søre Sunnmøre legevakt meiner det bør vurderast å innføre video-overvaking i tunnelen.

Herøyværingar er sette i karantene

fredag 14.05 2021

Sande-ordføraren spår legemangel i Hareid og Ulstein

Sande-ordføraren fekk pepar av Ulstein-ordføraren i legevaktsaka. No slår Myklebust tilbake.

torsdag 13.05 2021

Høyringsinnspel frå styret i Herøyspelet:

Kva er kommunen si rolle?

Herøyspelet må synleggjerast betre i handlingsplanen for Herøy kystmuseum.

tirsdag 11.05 2021

Kommunane våre markerer Bygdepride

Denne veka blir årets Bygdepride markert. Det er ei markering Herøy og Sande kommunar ser det som viktig å støtte opp om, også reint fysisk.

mandag 10.05 2021

Får tilskot til aktivisering av eldre

Herøy kommune har fått pengar som skal nyttast til å motverke einsemd mellom seniorar og eldre.

søndag 09.05 2021

Satsar på ein meir fleksibel statsforvaltar

Styret i Kvalsund/Teige byggefelt trur Statsforvaltaren vil vere meir fleksibel enn kommunen i omstridd reguleringssak.

mandag 26.04 2021

Han er Herøy sin nye kommunalsjef for samfunnsutvikling

Johannes Bjarne Alme frå Brandal i Hareid kommune er tilsett som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling i Herøy kommune.

Får dekka arkeologikostnader på Flusund

Riksantikvaren rår staten til å dekkje ein betydeleg del av kostnaden med ei arkeologisk gransking i Herøy.

søndag 25.04 2021

LESARINNLEGG

Hjorteforvaltinga i Herøy - for kven?

Heile årsbudsjettet for legevakt brukt opp – vil justere

Herøy kommune har på enkelte område til dels store meirutgifter enn det dei har budsjettert med i fyrste kvartal. På den litt lysare sida har inntektene vore noko høgare enn kva ein venta seg.

lørdag 24.04 2021

Håper det kan finnast alternativ til riving

Randi Urke ber Statsforvaltaren bidra til å finne ei løysing slik at ho kan sleppe å rive hytta si i Grønhaugen på Bergsøya.

fredag 23.04 2021

Kommunedirektør og ordførar:

Reagerer sterkt på skuldingar om habilitet

Eit innlegg frå Herleif Ulstein i fredagsutgåva av Vestlandsnytt vekkjer sterke reaksjonar frå kommunedirektør og ordførar i Herøy.

lørdag 17.04 2021

Kommunedirektøren om gravplassituasjonen:

Tilrår nye samtalar om gravplass

Kommunedirektøren tilrår nye samtalar med grunneigarane i Flusund om utviding av gravplassen.

fredag 16.04 2021

Overraskande melding frå Mowi:

Set foten ned for deponi

Styret i Mowi har sett foten ned for deponering av massar frå Fosnavåg hamn i bedrifta sitt nærområde.

tirsdag 13.04 2021

Legevakt

- Særs uheldig med slike skuldingar mot Herøy

Ordførar Bjørn Prytz og kommunedirektør Trond Arne Aglen er provoserte av utspelet frå ordføraren i Ulstein i legevaktsaka.

mandag 12.04 2021

Brannsjefen varslar sanksjonar mot kommunen:

Bruksnekt kan bli aktuelt

Herøy kommune kan få bruksforbod for avlastingsavdelinga ved Toftetunet.

lørdag 10.04 2021

Fleire kandidatar med leiarerfaring frå offentleg sektor:

Ny kommunalsjef snart på plass

Herøy sin nye kommunalsjef for samfunnsutvikling vil truleg vere på plass før sommarferien.

torsdag 01.04 2021

Mann av huse etter virtuelle påskeegg i Fosnavåg

Folk lastar ned ein app og dreg på virtuell påskeegg-jakt i Fosnavåg. Faktisk er Havlandet heilt i landstoppen når det gjeld deltaking.

onsdag 31.03 2021

Utbrotet i Sande:

Testing pågår i Sande, førebels friskmeldt i Herøy

Testing pågår i stor stil i Sande etter utbrotet der. Smitten forgreinar seg til Herøy, der ein familie førebels er friskmeld.

mandag 29.03 2021

Denne mannen tordnar mot flytting av legevakta

Herleif Ulstein meiner det er grunn til å rope eit kraftig varsku rundt det som held på å skje med legevakta for Herøy og Sande.

Lokalpolitikarane i Herøy har sagt sitt om legevakt:

– Den beste løysinga er i Hovdebygda

Sjølv om det sat langt inne for nokre gjekk det store fleirtalet i Herøy kommunestyre inn for at kvelds-, helg- og nattlegevakta blir samlokalisert i Hovdebygda i Ørsta.

Difor kjøper kommunen Sandebukta fiskerihamn

Herøy kommunestyre vil kjøpe Sandebukta fiskerihamn.

onsdag 24.03 2021

Desse vil bli ny kommunalsjef i Herøy - ei av dei er tidlegare rådmann i Vanylven

Tidlegare rådmann i Vanylven, Rita Kvamme, er mellom søkjarane til den ledige kommunalsjefstillinga i Herøy.

lørdag 20.03 2021

Prisdryss i Fosnavåg konserthus

Det har "hopa seg opp" med gjeve prisar under koronapandemien. Laurdag vart dei omsider delte ut under årets UKM-arrangement på Fosnavåg konserthus.

torsdag 18.03 2021

Skal fordele 813.192 kroner i koronahjelp til lokale verksemder i Herøy:

– Gledeleg i ei krevjande tid

Herøy kommune har fått løyvd 813.102 kroner frå Stortinget for å hjelpe lokale verksemder som har blitt hardt råka av pålagde smitteverntiltak og tapt omsetjing på grunn av koronapandemien.

tirsdag 16.03 2021

Tek sikte på full Fosnavåg hamn-openheit 25. mars

Når Fosnavåg hamn-saka skal leggast fram på nytt for kommunestyret 25. mars, reknar kommunedirektøren med at behandlinga går for opne dører.

mandag 15.03 2021

16 vil bli barnehagelærar i Herøy

Desse har søkt den ledige stillinga som barnehagelærar i Herøy:

søndag 14.03 2021

Herøy ressurssenter i støypeskeia

Kvar skal senteret lokaliserast og kva funksjonar skal det ha?

lørdag 13.03 2021

Framleis rekordhøge søkjartal - desse vil bli lærarar i Herøy

Talet på søkjarar til lærarstillingar i Herøy held seg på det same rekordhøge nivået som i fjor.

torsdag 11.03 2021

Vaksinering i Herøy:

Vidare på prioriteringslista?

Neste veke skulle Herøy kommune etter planen ha starta vaksineringa av neste risikogruppe, altså dei i alderen 75-79 år.

onsdag 10.03 2021

Aglen: – Ikkje aktuelt med forskottering no

Kommunal forskottering av Leinevegen let seg ikkje gjere etter same opplegg som for Nærøykrysset og Skarabakken.

Trur moglegheitene blir avgrensa på bygging i eit deponi

Norconsult sine konsulentar seier at eit deponi vil vere trygt med tanke på helse for folk og dyr, men at der truleg blir avgrensingar for kva ein får bygge på det.

tirsdag 09.03 2021

Vil at Folkestad skal få leige «Herøyskogen» i Ulstein

Alv Ottar Folkestad kan få leigeavtale med Herøy kommune for eigedom i Ulstein.

Ordførarane likevel nølande:

Dei under 20 år kan spele fotballkampar mot lag frå andre kommunar

Statsforvaltaren informerer kommunane i Møre og Romsdal at det er lov til å arrangere utandørs kampar og cupar for born under 20 år på tvers av kommunane. Ordførarane i Herøy og Sande er likevel avventane til å gje grønt lys.

mandag 08.03 2021

Difor er det utlendingar som oftast står bom faste i Leikongbakken og Drageskaret

Sidan vi for første gong på lenge har hatt ein skikkeleg vinter på Sunnmøre, har éi utfordring blitt meir tydeleg: Utanlandske vogntog som står bom faste i bakkane.

søndag 07.03 2021

Herøy kommune snart klar med tildeling av:

24 mill. til bustadhjelp

Snart vil Herøy kommune ha heile 24 millionar kroner å dele ut i lån og tilskot til bustadetablering i kommunen.

lørdag 06.03 2021

Brukarane av helsetenester skal få meir å seie

Gjennom nye brukarutval skal folk i Herøy få meir å seie i høve til helse- og omsorgstenester.

torsdag 04.03 2021

Kommunikasjonsprisen til Bjørn Martin Aasen

Måndag føremiddag vart kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen overraska og fekk overrekt Kommunikasjonsprisen for 2020 av kommunikasjonsrådgjevar, Iselin Nevstad Øvrelid.

onsdag 03.03 2021

Kvardagsrehabilitering er no eit fast tenestetilbod

Frå januar 2021 har kvardagsrehabilitering i Herøy kommune vorte eit tilbod dette teamet kan tilby på fast basis.

tirsdag 02.03 2021

Farleg trend blant Herøy-ungdommar:

Utfordrar til kvelingsleik

Måndag denne veka fekk beredskapsteamet i Herøy kjennskap til at gutar og jenter i ungdomsskulealder rusar seg ved kvelingsleikar og utfordrer andre til å gjere det same.

mandag 01.03 2021

Tre månadar sidan kommunen lova strakstiltak ved Toftetun avlastingsheim:

– Tre månadar er vel lenge å bruke på ei såpass alvorleg sak som dette

– Kor lenge skal vi måtte kjempe og be på våre kne for at dei aller kjæraste vi har skal få det betre?

søndag 21.02 2021

– NAV-brukarane får tenestene dei skal ha

Tysdag fekk formannskapsmedlemene i Herøy ei grundig innføring i NAV sitt arbeid, lokale statistikkar og overordna utfordringar som ein står over for dei komande åra.

lørdag 20.02 2021

Millionunderskot for kino og konserthus

Korona-året 2020 resulterte i vel ein million kroner i underskot for Fosnavåg konserthus.

fredag 19.02 2021

Klar tale frå samtlege ordførarar i Møre og Romsdal:

Godtek ikkje endra vaksinestrategi

Ordførane i Møre og Romsdal går sterkt imot at dei sentrale og tettast befolka områda i landet blir prioriterte i vaksinesamanheng.

torsdag 18.02 2021

Stor interesse for tomtene i Arhaug byggefelt:

Snart «utselt» før utbygginga er ferdig

Ni tomtekjøparar har meldt seg interesserte i Arhaug bustadfelt som vil ligge ferdig utbygt til sommaren.

tirsdag 16.02 2021

Nørve tilbake til Vanylven som kommunedirektør

Andreas Christian Nørve melder overgang tilbake til Vanylven kommune, - som ny kommunedirektør.

Flytting av leikeplass kan vere løysinga

Flytting av leikeplassen kan vere løysinga på striden mellom kommunen og utbyggarane på Kvalsund-Teige.

mandag 15.02 2021

Reiselivsprosjektet går inn i ny fase, og:

Vår region skal bli kyst-turistane sin favoritt

Reiselivsprosjektet for Ytre Søre Sunnmøre er på veg over i ein ny fase. Målsettinga er at vi i 2030 skal bli den mest populære opplevingsregionen langs kysten.

Aleksander Tarberg med forslag til samspel:

Håper på oppstart i år, kan bli mange meter ny Leineveg

Eit samspel mellom kommunen og fylket kan utløyse oppstart med utbetring av Leinevegen i løpet av året.

Vil auke godtgjersla til støttekontaktar

Auka køyregodtgjersle kan hjelpe til på rekrutteringa av støttekontaktar i Herøy kommune.

søndag 14.02 2021

No kan alle få fastlege

Tre nye legar er komne på plass ved Herøy legesenter.

Ordføraren svara om dei kommunale byggefelta i Herøy:

Slik er tomtestatusen

I kommunestyret torsdag førre veke gjorde ordførar Bjørn Prytz opp status for dei kommunale byggefelta i kommunen. Kor mange tomter står ledige? Kva er prisen?

lørdag 13.02 2021

Innspel om Langholmen til fritidsføremål

Langholmen ved Moltustranda blir lansert som eit nytt prosjekt med fritidsbustader i Herøy.

Forseinka med brannstasjonen

Arbeidet med den nye brannstasjon er forseinka og Herøy kommune ber om ein ny månad for å gjere stasjonen overtakingsklar.

fredag 12.02 2021

Stort etterslep i behandling av startlånsøknader:

– Ikkje slik det skal vere

Ein startlån-søkjar frå Herøy kommune har klaga til Statsforvaltaren på at søknadene hans ikkje blir behandla.

Forlenga lånegaranti og avdragsutsetjing

Herøy kommunestyre godkjende torsdag at Sunnmørsbadet AS sine to lån i Kommunalbanken får auka nedbetalingstida frå 25 til 35 år.

onsdag 10.02 2021

Legesituasjonen i Herøy:

Kommentar til legesituasjonen i Herøy: Veit dei gamle alltid best, spør lege Torill Myklebust.

Etter fleire lesarinnlegg frå tidlegare kollegaer, så kan det vere greitt at den yngre garde også tek bladet frå munnen. For det er nettopp som Per Steinar Runde seier, det er den som har skoen på som veit kvar den trykkjer.

tirsdag 09.02 2021

Trafikal utfordring på Nerlandsøy:

Bussjåførar uroa for tryggleiken til skuleelevar

Kommunedirektør Trond Arne Aglen kunne torsdag orientere om det som har vist seg å bli ei trafikal utfordring på Nerlandsøy om dagen.