Tema

mandag 26.07 2021

Mange fleire vaksinedosar enn førespegla dei komande vekene:

- No er det berre å bestille time

Vaksineansvarleg i Herøy kommune, Kari-Janne Ljones Kulø kjem med klar oppfordring til dei som framleis ikkje har fått vaksine. - No er det berre å bestille seg time.

lørdag 24.07 2021

Jan Driveklepp om tildeling av skulebokkontrakt:

–Ikkje grunnlag for kritikk

Det er ikkje grunnlag for å rette kritikk mot kommunen i samband med orientering om skulebok- kontrakt.

fredag 16.07 2021

Han slår tilbake mot klager: - Det er tåpeleg!

– Lite visste eg om at vi skulle bygge fire isoporliknande blokker på 15 meters mønehøgde. At ein anerkjend arkitekt skal presentere noko så tåpeleg, gjer meg matt.

torsdag 15.07 2021

Statsforvaltaren har konkludert i klagesaka om Borga

Difor har Herøy kommune kjøpt Vågsgata 59

Herøy kommune har fått tilslaget på huset som ligg inntil vegkrysset mellom Vågsgata og Nørvågvegen i Fosnavåg.

Grønt lys for breiband til Goksøyra

Utbygging av breiband til Goksøyra kan lysast ut med offentleg tilskot.

onsdag 07.07 2021

Herøy avsluttar samarbeid med Vanylven

tirsdag 06.07 2021

Herøy har fått svar på søknaden om utsetjing og endring av Fosnavåg hamn-prosjektet

mandag 05.07 2021

Ikkje fleire moglegheiter for anke i omstridd hyttesak

Hytteeigaren i Grønhaugen har no ikkje fleire ankemulegheiter og må rive den ulovleg bygde delen av hytta.

søndag 04.07 2021

Ber om innspel til vegnamn i bustadfelt

torsdag 01.07 2021

Marit Lyster er vinnar av frivilligprisen 2020

Ordførar Bjørn Prytz, Britt Paulsen, Sigurd Nygård og Fred Hansen overraska Marit Lyster med kake, tale og prisen som årets frivillige for 2020.

onsdag 30.06 2021

Sommarcampen i Herøy:

– Høgdepunktet var RIB

Fleire av ungdommane på Sommarcampen i Herøy er positivt overraska over kor gøy dei har hatt det dei siste to vekene.

tirsdag 29.06 2021

Har tilsett kommunepsykolog og to nye fastlegar

Leiar for avdeling barn, familie og helse, Runa Bakke, er veldig glad for å ha fått i hamn viktige tilsettingar i både legetenesta og i seksjon for psykisk helse og rus.

Mobiliserte på rekordtid:

Skuletoalettet blir offentleg

«Jippi!!! Vi fekk til toalett i Kvalsvika – på rekordtid – og vi fekk det til i lag!».

mandag 28.06 2021

Vaksinemaratonen bak kulissane

Torsdag gjekk den største vaksinemaratonen så langt i Herøy av stabelen. Vi var «fluge på veggen».

lørdag 26.06 2021

Skulane i Sande, Herøy og Ulstein med særskilt fokus på lesing:

- Det er viktig at ferien ikkje blir ferie frå lesing også

Skulesekkane er pakka bort, matboksen forhåpentlegvis tømt, og ni veker sommarferie står for døra. Men sjølv om ferie betyr skulefri, så er det ein ting elevane helst ikkje bør ta ferie ifrå - lesing.

fredag 25.06 2021

Lesarbrev

Hjorteforvaltinga endå ein gong

torsdag 24.06 2021

Ambulant seksjon i Myrvåg

Fire ytre-ordførarar "uroa over planane" til helseføretaket

Dei fire ordførarane på øy-delen av Søre Sunnmøre kjem med ei felles fråsegn etter at det vart kjent at helseføretaket vurderer å avvikle ambulant seksjon i Myrvåg.

Høg kraftpris gav god start på året for Tussa

Tussa har fått ein mykje betre start på 2021 enn tilfellet var i fjor.

onsdag 23.06 2021

Bergs

Formannskapet i Herøy behandla saka etter hasteparagrafen.

lørdag 19.06 2021

Kollektivtilbod i Herøy:

Vil ha slike ruteendringar

Tysdag svara lokalpolitikarane i Herøy på kva endringar dei ønskjer i fylkeskommunen sitt kollektivtilbod for buss, ferje og hurtigbåt, som skal vere gjeldande frå 1. mai 2022.

søndag 13.06 2021

Slik blir fordelingskriteria for 2,8 korona-millionar i Herøy

Herøy formannskap var ikkje heilt samd i fordelingskriteria som var lagt opp for dei siste 2,8 millionane som Herøy kommune har fått for å avhjelpe lokale bedrifter som er hardt råka av smitteverntiltak.

lørdag 12.06 2021

Utlånssentral kan vere klar til nyåret i Herøy

Herøy formannskap har tilrådd at det vert etablert ein BUA utlånssentral på Herøy kulturhus, organisert under kulturavdelinga.

Rask levering av ny legeplan hausta skryt frå formannskapet i Herøy:

– Skikkeleg god innsats

Herøy har fått utarbeidd ein heilt ny legeplan, og det på rekordtid. Bortsett ei enkel formulering hadde ikkje politikarane mykje å utsette på arbeidet.

fredag 11.06 2021

Ordføraren og kommunedirektøren fekk oppleve korleis framkomelegheita er for handikappa i Fosnavåg:

– Det var ein augeopnar – heilt klart

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Herøy rosar ordføraren og kommunedirektøren etter at dei blei med på ein augeopnande trilletur i Fosnavåg sentrum.

Brot på personvernet på Søre Sunnmøre

Onsdag denne veka oppstod det eit brot på personverntryggleiken for enkelte tilsette i kommunane på ytre søre Sunnmøre

mandag 07.06 2021

Rår til stenging av Bergsøy skule, Borga

Arbeidet med å finne alternative undervisingslokale er allereie i gang.

torsdag 03.06 2021

Suksess med rekruttering av nye herøylegar:

Legekrisa i Herøy er over

Stor søknad til ledige legestillingar gjer at legekrisa i Herøy snart kan seiast å vere over.

onsdag 02.06 2021

Herøy-skulane scorar bra på fleire plan, men treng meir ressursar for å hjelpe dei som slit:

Vil ha meir tverrfagleg kompetanse i skulen

Tilstandsrapporten for herøyskulen skapte mykje diskusjon i kommunestyret torsdag. Sentralt for fleire stod eit tydleg ønskje om styrka arbeid og tidlegare innsats inn mot stadig fleire barn og unge som slit psykisk.

mandag 31.05 2021

Kvelds- og helgelegevakta flytta til Hovdebygda:

Difor meiner dei ny legevakt er ein fordel for innbyggarane

Frå og med 1. juni må du til Hovdebygda dersom du får behov for legevakt utanom kontortid i vekedagane. Fram til no har samarbeidet vore knytt til nattlegevakt. - Eit fagleg framskritt, seier kommuneoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen.

onsdag 26.05 2021

Regjeringa opnar for å gå bort frå kohortar i skular og barnehagar:

Grønt lys i Herøy, framleis gult i Sande

Måndag 31. mai går skular og barnehagar i Herøy over frå gult til grønt tiltaksnivå. Endringa fører mellom anna til at kohortane forsvinn. I Sande vil skulane og barnehagane halde fram på gult nivå fram til sommarferien.

mandag 24.05 2021

Støttekontakt-utfordring i Herøy

Helse og omsorg i Herøy opplever utfordringar knytt til å rekruttere og behalde støttekontaktar. Den restriktive praksisen knytt til godtgjering av køyreutgifter, vert lyfta fram som ein av faktorane politikarane må svare ut.

søndag 23.05 2021

Har gått tom for alternativ

Herøy kommune søkjer om å få utsett frist til 2. kvartal 2023 med å starte opp med utdjuping av Fosnavåg hamn.

Leiar:

Skredvollen ved Munkvoll stadion

Redaktøren spør om regelverket når det gjeld skred og tiltak i slike område, har blitt altfor stivbeint og vanskeleg.

lørdag 22.05 2021

- Bergsøy skule-debatten forsurar det politiske miljøet

Oppvekstutvalet sine ønskje om stadfestande vedtak om ny Bergsøy skule møtte motbør i Herøy formannskap. Eit fleirtal der ser ikkje vitsen med å stadfeste allereie gjeldande vedtak og meinte det vil vere øydeleggande for arbeidsgruppa som jobbar med skulestrukturen.

fredag 21.05 2021

Presenterte kommunen sin nye «drakt» for formannskapet:

Dette er Herøy sin nye, grafiske profil

Kommunedirektør Trond Arne Aglen kunne stolt legge fram Herøy kommune sin nye grafiske profil for formannskapet tysdag.

tirsdag 18.05 2021

Legevaktsleiar etter at pasient måtte snu i Eiksund:

Tek til orde for video-overvaking i Eiksundtunnelen

Fire gongar sist veke var Eiksundtunnelen av ulike årsaker stengd. Søre Sunnmøre legevakt meiner det bør vurderast å innføre video-overvaking i tunnelen.

Herøyværingar er sette i karantene

fredag 14.05 2021

Sande-ordføraren spår legemangel i Hareid og Ulstein

Sande-ordføraren fekk pepar av Ulstein-ordføraren i legevaktsaka. No slår Myklebust tilbake.

torsdag 13.05 2021

Høyringsinnspel frå styret i Herøyspelet:

Kva er kommunen si rolle?

Herøyspelet må synleggjerast betre i handlingsplanen for Herøy kystmuseum.

tirsdag 11.05 2021

Kommunane våre markerer Bygdepride

Denne veka blir årets Bygdepride markert. Det er ei markering Herøy og Sande kommunar ser det som viktig å støtte opp om, også reint fysisk.

mandag 10.05 2021

Får tilskot til aktivisering av eldre

Herøy kommune har fått pengar som skal nyttast til å motverke einsemd mellom seniorar og eldre.

søndag 09.05 2021

Satsar på ein meir fleksibel statsforvaltar

Styret i Kvalsund/Teige byggefelt trur Statsforvaltaren vil vere meir fleksibel enn kommunen i omstridd reguleringssak.

mandag 26.04 2021

Han er Herøy sin nye kommunalsjef for samfunnsutvikling

Johannes Bjarne Alme frå Brandal i Hareid kommune er tilsett som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling i Herøy kommune.

Får dekka arkeologikostnader på Flusund

Riksantikvaren rår staten til å dekkje ein betydeleg del av kostnaden med ei arkeologisk gransking i Herøy.

søndag 25.04 2021

LESARINNLEGG

Hjorteforvaltinga i Herøy - for kven?

Heile årsbudsjettet for legevakt brukt opp – vil justere

Herøy kommune har på enkelte område til dels store meirutgifter enn det dei har budsjettert med i fyrste kvartal. På den litt lysare sida har inntektene vore noko høgare enn kva ein venta seg.

lørdag 24.04 2021

Håper det kan finnast alternativ til riving

Randi Urke ber Statsforvaltaren bidra til å finne ei løysing slik at ho kan sleppe å rive hytta si i Grønhaugen på Bergsøya.

fredag 23.04 2021

Kommunedirektør og ordførar:

Reagerer sterkt på skuldingar om habilitet

Eit innlegg frå Herleif Ulstein i fredagsutgåva av Vestlandsnytt vekkjer sterke reaksjonar frå kommunedirektør og ordførar i Herøy.

lørdag 17.04 2021

Kommunedirektøren om gravplassituasjonen:

Tilrår nye samtalar om gravplass

Kommunedirektøren tilrår nye samtalar med grunneigarane i Flusund om utviding av gravplassen.

fredag 16.04 2021

Overraskande melding frå Mowi:

Set foten ned for deponi

Styret i Mowi har sett foten ned for deponering av massar frå Fosnavåg hamn i bedrifta sitt nærområde.

tirsdag 13.04 2021

Legevakt

- Særs uheldig med slike skuldingar mot Herøy

Ordførar Bjørn Prytz og kommunedirektør Trond Arne Aglen er provoserte av utspelet frå ordføraren i Ulstein i legevaktsaka.

mandag 12.04 2021

Brannsjefen varslar sanksjonar mot kommunen:

Bruksnekt kan bli aktuelt

Herøy kommune kan få bruksforbod for avlastingsavdelinga ved Toftetunet.

lørdag 10.04 2021

Fleire kandidatar med leiarerfaring frå offentleg sektor:

Ny kommunalsjef snart på plass

Herøy sin nye kommunalsjef for samfunnsutvikling vil truleg vere på plass før sommarferien.

torsdag 01.04 2021

Mann av huse etter virtuelle påskeegg i Fosnavåg

Folk lastar ned ein app og dreg på virtuell påskeegg-jakt i Fosnavåg. Faktisk er Havlandet heilt i landstoppen når det gjeld deltaking.

onsdag 31.03 2021

Utbrotet i Sande:

Testing pågår i Sande, førebels friskmeldt i Herøy

Testing pågår i stor stil i Sande etter utbrotet der. Smitten forgreinar seg til Herøy, der ein familie førebels er friskmeld.

mandag 29.03 2021

Denne mannen tordnar mot flytting av legevakta

Herleif Ulstein meiner det er grunn til å rope eit kraftig varsku rundt det som held på å skje med legevakta for Herøy og Sande.

Lokalpolitikarane i Herøy har sagt sitt om legevakt:

– Den beste løysinga er i Hovdebygda

Sjølv om det sat langt inne for nokre gjekk det store fleirtalet i Herøy kommunestyre inn for at kvelds-, helg- og nattlegevakta blir samlokalisert i Hovdebygda i Ørsta.

Difor kjøper kommunen Sandebukta fiskerihamn

Herøy kommunestyre vil kjøpe Sandebukta fiskerihamn.

onsdag 24.03 2021

Desse vil bli ny kommunalsjef i Herøy - ei av dei er tidlegare rådmann i Vanylven

Tidlegare rådmann i Vanylven, Rita Kvamme, er mellom søkjarane til den ledige kommunalsjefstillinga i Herøy.

lørdag 20.03 2021

Prisdryss i Fosnavåg konserthus

Det har "hopa seg opp" med gjeve prisar under koronapandemien. Laurdag vart dei omsider delte ut under årets UKM-arrangement på Fosnavåg konserthus.

torsdag 18.03 2021

Skal fordele 813.192 kroner i koronahjelp til lokale verksemder i Herøy:

– Gledeleg i ei krevjande tid

Herøy kommune har fått løyvd 813.102 kroner frå Stortinget for å hjelpe lokale verksemder som har blitt hardt råka av pålagde smitteverntiltak og tapt omsetjing på grunn av koronapandemien.

tirsdag 16.03 2021

Tek sikte på full Fosnavåg hamn-openheit 25. mars

Når Fosnavåg hamn-saka skal leggast fram på nytt for kommunestyret 25. mars, reknar kommunedirektøren med at behandlinga går for opne dører.

mandag 15.03 2021

16 vil bli barnehagelærar i Herøy

Desse har søkt den ledige stillinga som barnehagelærar i Herøy:

søndag 14.03 2021

Herøy ressurssenter i støypeskeia

Kvar skal senteret lokaliserast og kva funksjonar skal det ha?

lørdag 13.03 2021

Framleis rekordhøge søkjartal - desse vil bli lærarar i Herøy

Talet på søkjarar til lærarstillingar i Herøy held seg på det same rekordhøge nivået som i fjor.

torsdag 11.03 2021

Vaksinering i Herøy:

Vidare på prioriteringslista?

Neste veke skulle Herøy kommune etter planen ha starta vaksineringa av neste risikogruppe, altså dei i alderen 75-79 år.

onsdag 10.03 2021

Aglen: – Ikkje aktuelt med forskottering no

Kommunal forskottering av Leinevegen let seg ikkje gjere etter same opplegg som for Nærøykrysset og Skarabakken.

Trur moglegheitene blir avgrensa på bygging i eit deponi

Norconsult sine konsulentar seier at eit deponi vil vere trygt med tanke på helse for folk og dyr, men at der truleg blir avgrensingar for kva ein får bygge på det.

tirsdag 09.03 2021

Vil at Folkestad skal få leige «Herøyskogen» i Ulstein

Alv Ottar Folkestad kan få leigeavtale med Herøy kommune for eigedom i Ulstein.

Ordførarane likevel nølande:

Dei under 20 år kan spele fotballkampar mot lag frå andre kommunar

Statsforvaltaren informerer kommunane i Møre og Romsdal at det er lov til å arrangere utandørs kampar og cupar for born under 20 år på tvers av kommunane. Ordførarane i Herøy og Sande er likevel avventane til å gje grønt lys.

mandag 08.03 2021

Difor er det utlendingar som oftast står bom faste i Leikongbakken og Drageskaret

Sidan vi for første gong på lenge har hatt ein skikkeleg vinter på Sunnmøre, har éi utfordring blitt meir tydeleg: Utanlandske vogntog som står bom faste i bakkane.

søndag 07.03 2021

Herøy kommune snart klar med tildeling av:

24 mill. til bustadhjelp

Snart vil Herøy kommune ha heile 24 millionar kroner å dele ut i lån og tilskot til bustadetablering i kommunen.

lørdag 06.03 2021

Brukarane av helsetenester skal få meir å seie

Gjennom nye brukarutval skal folk i Herøy få meir å seie i høve til helse- og omsorgstenester.

torsdag 04.03 2021

Kommunikasjonsprisen til Bjørn Martin Aasen

Måndag føremiddag vart kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen overraska og fekk overrekt Kommunikasjonsprisen for 2020 av kommunikasjonsrådgjevar, Iselin Nevstad Øvrelid.

onsdag 03.03 2021

Kvardagsrehabilitering er no eit fast tenestetilbod

Frå januar 2021 har kvardagsrehabilitering i Herøy kommune vorte eit tilbod dette teamet kan tilby på fast basis.

tirsdag 02.03 2021

Farleg trend blant Herøy-ungdommar:

Utfordrar til kvelingsleik

Måndag denne veka fekk beredskapsteamet i Herøy kjennskap til at gutar og jenter i ungdomsskulealder rusar seg ved kvelingsleikar og utfordrer andre til å gjere det same.

mandag 01.03 2021

Tre månadar sidan kommunen lova strakstiltak ved Toftetun avlastingsheim:

– Tre månadar er vel lenge å bruke på ei såpass alvorleg sak som dette

– Kor lenge skal vi måtte kjempe og be på våre kne for at dei aller kjæraste vi har skal få det betre?

søndag 21.02 2021

– NAV-brukarane får tenestene dei skal ha

Tysdag fekk formannskapsmedlemene i Herøy ei grundig innføring i NAV sitt arbeid, lokale statistikkar og overordna utfordringar som ein står over for dei komande åra.

lørdag 20.02 2021

Millionunderskot for kino og konserthus

Korona-året 2020 resulterte i vel ein million kroner i underskot for Fosnavåg konserthus.

fredag 19.02 2021

Klar tale frå samtlege ordførarar i Møre og Romsdal:

Godtek ikkje endra vaksinestrategi

Ordførane i Møre og Romsdal går sterkt imot at dei sentrale og tettast befolka områda i landet blir prioriterte i vaksinesamanheng.

torsdag 18.02 2021

Stor interesse for tomtene i Arhaug byggefelt:

Snart «utselt» før utbygginga er ferdig

Ni tomtekjøparar har meldt seg interesserte i Arhaug bustadfelt som vil ligge ferdig utbygt til sommaren.

tirsdag 16.02 2021

Nørve tilbake til Vanylven som kommunedirektør

Andreas Christian Nørve melder overgang tilbake til Vanylven kommune, - som ny kommunedirektør.

Flytting av leikeplass kan vere løysinga

Flytting av leikeplassen kan vere løysinga på striden mellom kommunen og utbyggarane på Kvalsund-Teige.

mandag 15.02 2021

Reiselivsprosjektet går inn i ny fase, og:

Vår region skal bli kyst-turistane sin favoritt

Reiselivsprosjektet for Ytre Søre Sunnmøre er på veg over i ein ny fase. Målsettinga er at vi i 2030 skal bli den mest populære opplevingsregionen langs kysten.

Aleksander Tarberg med forslag til samspel:

Håper på oppstart i år, kan bli mange meter ny Leineveg

Eit samspel mellom kommunen og fylket kan utløyse oppstart med utbetring av Leinevegen i løpet av året.

Vil auke godtgjersla til støttekontaktar

Auka køyregodtgjersle kan hjelpe til på rekrutteringa av støttekontaktar i Herøy kommune.

søndag 14.02 2021

No kan alle få fastlege

Tre nye legar er komne på plass ved Herøy legesenter.

Ordføraren svara om dei kommunale byggefelta i Herøy:

Slik er tomtestatusen

I kommunestyret torsdag førre veke gjorde ordførar Bjørn Prytz opp status for dei kommunale byggefelta i kommunen. Kor mange tomter står ledige? Kva er prisen?

lørdag 13.02 2021

Innspel om Langholmen til fritidsføremål

Langholmen ved Moltustranda blir lansert som eit nytt prosjekt med fritidsbustader i Herøy.

Forseinka med brannstasjonen

Arbeidet med den nye brannstasjon er forseinka og Herøy kommune ber om ein ny månad for å gjere stasjonen overtakingsklar.

fredag 12.02 2021

Stort etterslep i behandling av startlånsøknader:

– Ikkje slik det skal vere

Ein startlån-søkjar frå Herøy kommune har klaga til Statsforvaltaren på at søknadene hans ikkje blir behandla.

Forlenga lånegaranti og avdragsutsetjing

Herøy kommunestyre godkjende torsdag at Sunnmørsbadet AS sine to lån i Kommunalbanken får auka nedbetalingstida frå 25 til 35 år.

onsdag 10.02 2021

Legesituasjonen i Herøy:

Kommentar til legesituasjonen i Herøy: Veit dei gamle alltid best, spør lege Torill Myklebust.

Etter fleire lesarinnlegg frå tidlegare kollegaer, så kan det vere greitt at den yngre garde også tek bladet frå munnen. For det er nettopp som Per Steinar Runde seier, det er den som har skoen på som veit kvar den trykkjer.

tirsdag 09.02 2021

Trafikal utfordring på Nerlandsøy:

Bussjåførar uroa for tryggleiken til skuleelevar

Kommunedirektør Trond Arne Aglen kunne torsdag orientere om det som har vist seg å bli ei trafikal utfordring på Nerlandsøy om dagen.

Får dispensasjon for næringsbygg

Herøy kommune har gitt dispensasjon for oppføring av eit næringsbygg på området til Campus Fosnavåg.

lørdag 06.02 2021

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevn ber om å få større medverknad

torsdag 04.02 2021

Desse 18 vil bli barnevernkonsulent i Herøy

søndag 31.01 2021

Eit stort, stort hjartesukk frå Myrvåg omsorgssenter

Det er ei svært skuffa og frustrert personalgruppe ved Myrvåg omsorgsenter om dagen, etter å ha fått beskjed om at sommarferien vår skal tredelast, og at mange av oss berre får ta ut tre veker. Dette har vore bestemt over hovudet på oss, der vi tilsynelatande ikkje har hatt noko vi skulle sagt.

lørdag 30.01 2021

Prioriteringsliste skapte politisk diskusjon

Det verka å vere brei semje blant lokalpolitikarane om at Leine-Voldsund får fyrsteplassen på prioriteringslista frå Herøy til fylkeskommunen. Men det var mykje diskusjon kring korleis lista i seg sjølv skulle setjast opp.

torsdag 28.01 2021

Museumsstriden får konsekvensar for jektenaustet:

- Dette er utidig press frå fylket!

Uttrekkinga av Herøy kystmuseum frå Musea på Sunnmøre får konsekvensar for finansieringa av jektenaustet på Herøy.

onsdag 27.01 2021

Varslar påbod om fjerning av piggtråd

tirsdag 26.01 2021

Kjem med råd om reiser til og frå Austlandet

Spreiinga av det muterte viruset på det sentrale Austlandet gir grunn til bekymring.

lørdag 23.01 2021

Snørydding og engasjement

- Frykta for at det er mogleg at nokon kan bli krenka, kan ikkje avgrense debatten, skriv redaktør Endre Vorren.

Ny bekymringsmelding om bustadhus

Herøy kommune har motteke bekymringsmelding om nok eit bustadhus i Fosnavåg.

fredag 22.01 2021

Kva vil du med Herøy gard?

- Mange er glade i Herøy gard; han høyrer til oss alle. Difor vil vi vite kva innbyggjarane ønskjer seg.

torsdag 21.01 2021

Skjenking i Herøy frå fredag

– Eg har tilrådd at vi følgjer dei nasjonale reglane for skjenking.

Blir prosjektleiar for Herøy Gard

Det krev «MOT» å byggje ein landsby

– Vi ønsker å gå tilbake til «landsbytankegangen». Vi må aktivere skulen, politikarane, foreldra og ungdommane. Då får vi det lokalsamfunnet vi ønsker.

onsdag 20.01 2021

Vaksinering i Herøy

Snart ringjer vi deg over 80

No startar vi snart med vaksinering for alle innbyggarar over 80 år. Dei første får vaksine i veke 4. Det vil seie neste veke.

Tidlegare høyring under neste budsjettprosess

Kommunedirektør Trond Arne Aglen signaliserer at ein ved neste budsjettprosess i Herøy vil få høyringsinnspela inn tidlegare for å sørge for ei god politisk handsaming.

B. Chr. Christiansen om legesituasjonen: Jeg kan ikke løse problemet for Herøy kommune, men jeg kan velment tilby et forslag til en åpning til en løsning

Desverre så har det ved avgang av de tidligere faste legene, ikke latt seg gjøre å erstatte dem på Eggesbønes.

mandag 11.01 2021

Herøy Høgre ber om tomteoversikt i Herøy og vil diskutere tilflytting:

– Bør vi tilby gratistomter?

Til det fyrste kommunestyret i januar ønskjer Herøy Høgre å sjå nærare på korleis ein kan skape meir tilflytting til kommunen. Det vil dei gjere gjennom ei drøfting av tomte- situasjonen i kommunen.

søndag 10.01 2021

Kan bli nedgravne på land - på Eggesbønes

Eit landdeponi i Eggesbømarka ved Paradisbukta kan bli endestasjon for slammet ved ei mudring av Fosnavåg hamn.

Flytta inn på omsorgssenteret og fekk nytt kommunikasjonsverktøy ...

No skriv Geir Rossland fleire dikt - med augo

– Eg treng berre hjelp til å slå han på, så kan eg gjere alt anna sjølv.

lørdag 09.01 2021

Tek tilbake sentralbordet - seier opp i Vanylven

Sentralbordet til Herøy kommune skal tilbake til Herøy rådhus.

Vil framleis ha Stokksund på fyrsteplass

Strekninga Indre Herøy kyrkje – Stokksund bør framleis ha fyrsteprioritet for veginvesteringar i Herøy.

fredag 08.01 2021

Den populære grillhytta i Fosnavåg er vandalisert:

Trist syn i klatreparken

– Kva i all verda er det som får ungdommar i Herøy til å finne på noko så destruktivt som dette?

Klagar på budsjettbehandlinga i Herøy kommunestyre:

Leine - Voldsund: Han vil at budsjettet skal behandlast på nytt

Paul Harald Leinebø har klaga på Herøy kommune sitt budsjettvedtak, men kommunedirektøren opplever ikkje at klagen er berettiga.

torsdag 07.01 2021

Naturvernforbundet slaktar konsekvensutgreiing på Koparstad:

– Eit underleg dokument

Konsekvensane av ei motocrossbana på Koparstad er så dårleg utgreidde at det beste vil vere å starte heilt på nytt igjen.

54 personar har fått korona-vaksine i Herøy og Sande:

Her får Petter første dose

– Det var godt å få tatt han. Det var berre eit lite stikk.

tirsdag 05.01 2021

Stor framgang, men slit med å bygge tillit

Herøy kommune framstår som særs godt driven, men har ei stor utfordring med å bygge opp tillit.

mandag 04.01 2021

Naudrakett og fyrverkeri starta to brannar på nyttårsaftan:

– Berre flaks at det ikkje vart storbrann

Rett før midnatt landa ein naudrakett i Huldalen og sette fyr på terrenget. 1,5 time seinare tok to etterlatne fyrverkeri fyr ein annan stad på Igesundfjellet.

tirsdag 29.12 2020

Vil du ta koronavaksinen?

Dette må vere i orden før du kan bli varsla om din tur

– Vi ber alle innbyggjarar over 18 år om å sjekke at dei er registrerte med mobiltelefonnummer i kontakt- og reservasjonsregisteret. Om du ikkje er registrert, kan du gå glipp av viktig informasjon om vaksinasjon – og andre varslingar frå kommunen din.

mandag 28.12 2020

Startar vaksinasjon mot koronaviruset i januar:

No kjem vaksinen!

Kven får vaksinen til kva tid? Kvar vert han gitt? Kostar det noko? Må ein bestille time? Og ikkje minst; er det lokale helsevesenet førebudd på det som skal skje? Les vidare, så får du svar.

søndag 20.12 2020

Ber kommunen satse på Sandebukta

Vi unge vil satse på Sandebukta fiskerihamn og ønskjer Herøy kommune med på laget.

fredag 18.12 2020

Utval ber om kriseplan for legetenesta

Samarbeidsutvalet for legetenesta vil ha ein plan for korleis Herøy sine store utfordringar med legerekruttering kan løysast.

søndag 13.12 2020

Kommunen beklagar manglande varsling

Det er kommunen sjølv som har utført trefellinga som det har kome reaksjonar på frå naboar i Bergsvegen på Bergsøya.

lørdag 12.12 2020

Posisjonen sitt budsjettforslag vedtatt med nokre tilleggspunkt frå FRP:

- Vi skal ha ei ny skuleløysing på Bergsøy

Etter ein god debatt i kommunestyret gjekk fleirtalet, ikkje uventa, inn for posisjonen sitt budsjettframlegg. Opposisjonspartia måtte nøye seg med kritiske spørsmål og nokre ekstra kulepunkt inn i budsjettet.

torsdag 10.12 2020

Strakstiltak på Toftetunet

Forholda ved Toftetunet er verre enn politikarane har trudd. No skal strakstiltak settast i gang.

Seier nei til ny avkøyrsle i Myrvåg

IOGT får ikkje lov til å etablere ei ekstra avkøyrsle frå IOGT-huset i Myrvåg.

tirsdag 08.12 2020

Politiet med kuvending – vil etablere større lensmannskontor i Myrvåg

Herøy kommune byggjer splitter nytt lensmannskontor i eit nybygg ved rådhuset. Problemet er at politiet ikkje vil flytte inn der.

mandag 07.12 2020

Føresette og FAU på Bergsøy skule er lei av å vente på nytt skulebygg og kjem med eit rop om hjelp:

– For våre barn er løpet køyrt allereie, men vi tenker aller mest på dei som har barn som skal byrje i skulen

Bodskapen frå Borga-elevane sine foreldre er klokkeklar. Ny skule må på plass snarast, og all informasjon må på bordet i samband med noverande skulebygg. – Om ein lakkerer ein rusten bil, er han framleis rusten, seier FAU-leiaren.

Dei 175 Myrvåg-pasientane som blei flytta til Fosnavåg:

Er sikra fastlege ut mai

Måndag fekk 175 personar i indre Herøy den fastlegen dei har venta på sidan dei blei overførte frå Myrvåg til Herøy legesenter.

torsdag 03.12 2020

Lokalpolitikarane skeptiske til reduksjon i talet på formannskapsmøte: – Demokrati kostar

Politikarar i Herøy formannskap er innstilte på å prøve og redusere i talet på formannskapsmøte neste år, men samtidig regjerer skepsisen om dette vil bety lange møter som strekker seg ut i nattetimane.

mandag 30.11 2020

Nye aktivitetstilbod for eldre i Herøy

I samarbeid med frivillige organisasjonar skal Herøy kommune skal starte nye aktivitetstilbod for eldre.

fredag 27.11 2020

Leiar

Når systemet sviktar

– Vi har kjempa lenge Toftetun-barna

– Vi har jobba mykje med denne saka på systemnivå, og hadde håpa at det skulle vere nok.

torsdag 26.11 2020

Kommunen set i verk akutte tiltak

Kva som blir løysinga for barna på avlastingsheimen på lang sikt vil tida vise. I mellomtida lovar kommunedirektøren å setje i verk midlertidige tiltak.

mandag 23.11 2020

Sterkare straum av folk som flyttar frå Ytre Søre

Siste tala frå Statistisk Sentralbyrå syner ein relativt sterk folketalsnedgang på Ytre Søre Sunnmøre i tredje kvartal.

Foreldre ved Toftetunet avlastingsheim:

Toftetun-barna

lørdag 21.11 2020

Herøy-politikarane klare til å satse pengar på Herøy gard utanfor museumssamarbeid:

– Skal ikkje bøye oss i striden

Kommunedirektøren si tilråding om å halde Herøy kystmuseum utanfor Stiftinga Musea på Sunnmøre møtte fullstendig støtte i Herøy formannskap.

– To fluger i ein smekk

Fleirtalet i formannskapet i Herøy gjekk tysdag inn for å arbeide vidare med det planlagde massetaket for Nerlandsøybrua på Teigeneset, mot fylkeskommunen si tilråding.

Vindfull opning av den nye Vågsholmen-brua

- Dette er ein milepåle

Laurdag vart den 27 meter lange sving-gangbrua mellom Vågsholmen og Fosnavåg sentrum offisielt opna.

Rosa Herøy etter trussel-sak

Einingsleiar Oddbjørn Solheim i politiet skrytte av kommunen si handtering av elevtrugslane på Blåhaugen i sommar då han orienterte formannskapet om nærpolitireforma på tysdag.

fredag 20.11 2020

Kjøper HAFAST-aksjar:

– Kan ikkje vere dårlegare enn Ulstein

Herøy formannskap vedtok å teikne seg aksjar for 75.000 kroner i HAFAST-sambandet.

Lukka politiske samlingar - ein uting i budsjettprosessen

torsdag 19.11 2020

Opposisjonen kritiske til fleire posisjonsframlegg:

– Får ikkje ny skule for 23 millionar

Etter budsjettframlegga var presenterte av både posisjonspartia og Høgre og Frp, oppstod det ikkje uventa diskusjon kring framlegga.

onsdag 18.11 2020

Herøy kommune skal eige Herøy gard:

Avviser samarbeidsavtale

Det er ikkje aktuelt for Herøy kommune å gi frå seg eigarskapen til Herøy kystmuseum og samlingane på Herøy.

tirsdag 17.11 2020

Reagerer med stor undring og skuffelse til leikeplasskrav på Nerlandsøya:

– Det er meiningslaust

Eit krav om to leikeplassar, berre 100 meter frå kvarandre, i eit nye byggefelt på Nerlandsøya, er firkanta og hensiktslaust, meiner tiltakshavarane bak bustadfelt-satsinga. No håpar dei politikarane kan sjå på saka på nytt.

Uroa over bølgje av skadeverk ved skular i Herøy

- Vi ser svært alvorleg på det som har skjedd, og politiet har sett i verk undersøking i alle sakene.

mandag 16.11 2020

Slik skal posisjonspartia i Herøy bruke pengar og kutte dei neste åra:

Slik skal posisjonspartia i Herøy bruke pengar og kutte dei neste åra

Posisjonspartia i Herøy har blitt samde om eit felles forslag til neste års budsjett, og økonomiplan for dei komande fire åra. – Ein fin balanse mellom både mjuke og harde verdiar, konkluderer samarbeidspartia.

søndag 15.11 2020

Ordføraren svara Kjell Runde om status for grunnkjøp i Dragsund:

– Lagt inn i budsjettet

I formannskapet denne veka svara ordføraren på Kjell Runde si etterlysing av å effektuere vedtaket om grunnkjøp i Dragsund. Pengane ligg no i budsjett og politisk sak er i kjømda, svarar Prytz.

Vil sjå nærare på hamne- og farvassavgiftene i Herøy

fredag 13.11 2020

Formannskapet gir grønt lys for Lextor Marine i Torvik og vil samstundes tenke større:

– Bør sjå på heile området

Lextor Marine med Aasmund Torvik kan glede seg over at formannskapet no gir grønt lys for å starte reguleringsendringa for næringslivseigedomen hans i Torvika. Lokalpolitikarane signaliserte at ein utover det også bør sjå nærmare på moglegheitene i Torvika.

torsdag 12.11 2020

Statens vegvesen er negative til etablering av gravplass i Frøystadvågen: – Kva gjer vi då?

Statens vegvesen stiller seg negative til etablering av gravplass i Frøystadvågen og ber om at kommunen ser etter andre stadar for gravplassplasseringa.

mandag 09.11 2020

Herøy kommune tok inn 835.000 kroner i kaivederlag:

Tre firedelar gjekk til administrasjon

Tre firedelar av Herøy kommune sine inntekter på kaiavgift i fjor gjekk med til å administrere avgiftsordninga.

Sævik uroa for elevtilbodet i fylket

Karl-Oskar Sævik og FRP stiller seg kritiske til kutt i økonomien for den vidaregåande opplæringa i samband med budsjettprosessen i Møre og Romsdal.

søndag 08.11 2020

Fryktar Ørsta vil «kuppe» HVS-tilbod

Herøy formannskap budd på kamp om VGS-tilbod.

– Dei ligg ute på gata

Medan mange skular arrangerte skuleløp og anna til inntekt for TV-aksjonen, hadde denne gjengen sin eigen innsamlingsaksjon.

fredag 06.11 2020

Leiar:

Tøffe tider for kommunane

Vi er inne i den tida på året då kommunedirektørane avdekkjer sine budsjettforslag, og dei folkevalde førebur seg på tøffe prioriteringar. I år verkar det – for eit fleirtal av kommunane på Sunnmøre i alle fall – ekstra vanskeleg å sy saman budsjett der ein unngår større kutt.

Herøy kåra til årets ungdomskommune

På Ungdommens fylkesting (UFT) i Kristiansund fredag vart Herøy utropt til årets ungdomskommune i Møre og Romsdal.

Fylkeskommunen: – Herøy må sjølv velje lokasjon for masseuttak

Tysdag vart det halde dialogmøte mellom Herøy formannskap og fylkeskommunen i eit forsøk på å avklare usikkerheitene knytt til masseuttaksspørsmålet. Men kva løysing ein går for, er enno uvisst.

Herøy vidaregåande skule får halde fram som i dag

Herøy vgs. har i samarbeid med Havila Holding AS søkt om eit YSK-tilbod innan reiseliv. No skal utdanningsutvalet ta opp fylkesstrategien for tilbod i den vidaregåande opplæringa, og her er ikkje ei ny linje tilrådd. På den andre sida ser det ut til at dagens tilbod består.

torsdag 05.11 2020

Mesteparten av budsjettprosessen går bak stengde dører, men noko veit vi:

Tøffe budsjettkutt i vente for Herøy kommune

I tillegg til ei rekke kutt innanfor helse og omsorgssektoren vil kommunedirektøren kutte i lærlingplassane i 2021. Han vil også starte på nedskjeringane innanfor oppvekstsektoren, der også skulestrukturen kan bli endra på sikt.

onsdag 04.11 2020

Brannmannskap frå Herøy og Sande skal øve på røykdykking i bustadfelt

Gjer seg klare til å tenne på hus frå 1927

Går alt etter planen, vil bebuarar langs med og rundt gamle Leinevegen kunne sjå både flammar og røyk frå eit gammalt bustadhus i bustadfeltet førstkomande laurdag.

mandag 02.11 2020

- Breidda må aukast i Kleppeåsen

At kommunen no er i gang med vegutbetring rundt Kleppeåsen er noko dei som bur i området har venta lenge på. Men kvifor blir ikkje vegen samtidig utvida i breidda, spør Geir Baade.

torsdag 29.10 2020

Reagerer på forslag om å legge ned legesenteret på Eggesbønes:

– Det er ikkje løysinga

Ifølgje Folkelista og Senterpartiet vurderer no politikarar i Herøy å seie ja til eit forslag om å samle legesentera i kommunen i Myrvåg. For dei er det lite aktuelt.

Fortvila hytteeigar i Grønhaugen:

Likheit for lova? – Eg har lov til å gå der, men å sette opp ein stige for å måle veggen ein gong kvart femte år, kan altså ikkje godtakast.

Etter at Herøy kommune sa nei til å dispensere frå avstandsreglane, og ikkje ville tillate bygging heilt inntil eigedomsgrensa, har hytteprosjektet blitt eit mareritt for Randi Urke.

Lukkast ikkje med taktikken for Sandebukta

Herøy kommune ser ikkje ut til å lukkast med taktikken for overtaking av Sandebukta fiskerihamn.

Ikkje ny bru før andre halvår 2021

Det trengst tid til planlegging av ny bru til Herøy Gard.

onsdag 28.10 2020

Bergslia barnehage 30 år:

Feira med «korona-vennleg» fest for barna

1. november fyller ytre Herøy sin einaste kommunale barnehage 30 år. Det vart feira under sola tysdag ettermiddag.

No startar influensavaksineringa

Personar som er i definerte som risikogruppe blir prioritert først. Dei kan ta kontakt med fastlege for å få sett vaksinen på legekontoret. Pasientar som har time med fastlegen sin i oktober/november kan ta vaksine når dei er inne på legetimen.

fredag 23.10 2020

Reduserer talet på utval i Herøy-politikken?

Tine Storøy vil endre utvalsstrukturen. Kommunedirektøren kan tenke seg færre kommunestyrerepresentantar.

torsdag 22.10 2020

Førebur seg på nye lovendringar i barnehagane – dette er det de må vite: – Har eit godt grunnlag

Over nyttår får vi nye lovendringar som ein vonar skal trygge omsorgsmiljøet i norske barnehagar endå meir. I Herøy er ein godt i gang med implementeringa, og ein førebur no lokale barnehagar på korleis endringane grip inn i den daglege drifta.

mandag 19.10 2020

Så mykje gav innbyggjarar i Herøy og Sande til TV-aksjonen 2020

Sjå kva dei fekk inn i Herøy og Sande

I Herøy er det til no samla inn totalt 337.125 kroner til årets TV-aksjon. Frå Sande er det kome inn 115.103 kroner, altså heile 46,77 kroner i snitt per innbyggjar. Det meste kjem frå private.

torsdag 15.10 2020

Helge Ringstad fortvilar etter kommunalt anleggsarbeid

Fekk vatn i garasjen

Etter at kommunen starta på eit anleggsarbeid ved Nykreim-feltet på Leikong for over 6 månadar sidan, skal nærmaste nabo ha fått vatn i garasjen sin fire gongar.

onsdag 14.10 2020

Elevane på Nerlandsøya sykla og gjekk 1196 kilometer

Nerlandsøy skule blei den tiande beste skulen i Møre og Romsdal i årets Beintøft-konkurranse.

fredag 09.10 2020

Rådhusnaboar har klaga på tilkomsten til nytt parkeringshus - dette er Fylkesmannen sitt svar

Fylkesmannen har avvist klagen frå naboar til Herøy rådhus på kommunen sitt vedtak om å nytte Kjøpmannsgata som tilkomst til parkeringshuset.

mandag 05.10 2020

Slik markerer vi Verdsdagen for psykisk helse i Herøy

Verdsdagen for psykisk helse er 10. oktober. I år handlar verdsdagen for psykisk helse og markeringa om å spørje meir.

søndag 04.10 2020

Har framleis ikkje gjennomført tomtekjøp

– Kjøper ein ikkje tomta forstår eg ikkje kva kommunen held på med. Då held ein folk for narr.

fredag 02.10 2020

Kritisk til forslag om å fjerne fagdagar

Ap-politikar Camilla Kvalsvik Aksnes slo eit slag for fagdagane då kommunestyret diskuterte den økonomiske stoda i Herøy kommune.

onsdag 30.09 2020

Klar tale om museumskonsolideringa på Sunnmøre:

–Dette finn vi oss ikkje i

Skal Herøy kystmuseum få halde fram under paraplyen til Musea på Sunnmøre, må kommunen gi frå seg eigedomsretten til alt av bygningar og 90 mål jord på Herøy.

onsdag 23.09 2020

Kommunedirektør Trond Arne Aglen før lovlegkontrollen:

– Hamnevedtaket var lovleg

Kommunedirektøren meiner saksopplysningane var gode nok til å fatte eit lovleg vedtak under den første handsaminga av hamnesaka. Heller ikkje møteleiinga var i strid med lovverket, konkluderer han.

Fiskerihamner lagt ut for sal – men kommunane kan få ein siste sjanse

Foreiningar med allmennyttige føremål kan no kjøpe både Haugsholmen og Sandebukta fiskerihamn.

Får ikkje spelemidlar til Sceneparken i Fosnavåg

Herøy kommune kjem ikkje med på årets tildeling av spelemidlar til den planlagde Sceneparken i Fosnavåg.

tirsdag 22.09 2020

Framleis stengde venterom ved legekontora, men:

Vil opne så snart det let seg gjere

Herøy kommune ser på ulike løysingar for å kunne opne venteromma ved legesentera igjen, så snart det er mogleg.

Bubilparken i Fosnavåg opna og laga:

Liv og røre i sentrum

Tonen vart sett for opninga av Bubilparken i Fosnavåg av fiolin-elevane til Herøy kulturskule, med irske og norske låtar. Snora var festa og det einaste som no måtte gjerast var å klippe ho.

søndag 20.09 2020

Nytt Mowi-areal vart mykje billegare: – Det er kjekt at vi kan ha slike saker

Utvidinga av industriarealet ved Mowi vart nær 1,2 millionar kroner billegare enn forventa.

lørdag 19.09 2020

Slik vil Herøy ta vare på privathistoriske verdiar

Formannskapet har bestemt at Herøy kommune skal inngå avtale om privatarkiv.

torsdag 17.09 2020

Blodraude tal bekymrar Herøy-politikarane:

Fryktar ein må bruke 25 millionar av sparepengane

Formannskapet i Herøy vil ha betre svar frå administrasjonen om kva som blir gjort for å sikre eit driftsnivå som samsvarar med budsjettet. Kommunedirektøren vil på si side ha ein slutt på rammekutta.

søndag 13.09 2020

Herøy brann og redning har blitt kursa i førstehjelp:

– Vi er ofte først på staden, og då er all førstehjelpskunnskap gull verdt

I mange tilfelle er brannvesenet første instans som når fram til skadde eller sjuke. Då er god kunnskap om akutt førstehjelp avgjerande viktig.

fredag 11.09 2020

Slutt for Fosnavåg Nyskapingspark:

Ber om ønske for framtidig tilbod

Tre år etter opninga er Fosnavåg Nyskapingspark avvikla. Næringslivssjefen i Havlandet ber no om innspel i arbeidet med utforminga av eit nytt gründer-tilbod.

tirsdag 08.09 2020

Trond Arne Aglen svarar Herøy Høgre om hamne-omkamp

Herøy Høgre har bede om ei ny politisk handsaming av Fosnavåg Hamn-saka, då dei meiner grunnlaget for saka ikkje var godt nok då kommunestyre fatta vedtak. No svarar kommunedirektør Aglen på Høgre sitt ønskje om å halde tilbake kommunestyret sitt hamnevedtak.

søndag 06.09 2020

Kort møte i formannskapet – men sak om godtgjersle ikkje enkel

Godtgjersle for kommunale viltoppgåver er viktig, men kan vere vanskeleg å sette seg inn i.

Aleksander Tarberg (KrF) er spørjande til om Herøy kommune følger sjølvkostprinsippet

– Har desidert høgst gebyr på avlaup

Sjølvkost på vatn og avlaup blir prioritert først når Herøy kommune skal gjennomføre ein forvaltningsrevisjon.

lørdag 05.09 2020

Herøy formannskap vil leite fram gamle innspel, men også arrangere nytt folkemøte om byutvikling

Formannskapet vedtok denne veka å sette ned ei arbeidsgruppe som skal få fart på utviklinga av Fosnavåg. Dialog med innbyggarane blir sentralt.

torsdag 03.09 2020

Flyttar NAV-kontoret frå Herøy til Hareid?

Herøyværingane risikerer å måtte reise til Hareid om ein skal besøke NAV- kontoret.

onsdag 02.09 2020

Prytz svara om UFO:

I rute til september-opning

Ordføraren meiner alt går som planlagt med det komande UFO-tilbodet.

fredag 28.08 2020

Kommuneadvokaten slår tilbake mot skuldingar om politiske ytringar og inhabilitet

Kommuneadvokat Reidar Andresen meiner det ville vore ein unnlatingssynd om han ikkje trekte fram konkrete risikoelement i Fosnavåg hamn-prosjektet. Påstandar om eigeninteresser i saka karakteriserer han som heilt grunnlause.