Tema

tirsdag 13.04 2021

Legevakt

- Særs uheldig med slike skuldingar mot Herøy

Ordførar Bjørn Prytz og kommunedirektør Trond Arne Aglen er provoserte av utspelet frå ordføraren i Ulstein i legevaktsaka.

mandag 12.04 2021

Brannsjefen varslar sanksjonar mot kommunen:

Bruksnekt kan bli aktuelt

Herøy kommune kan få bruksforbod for avlastingsavdelinga ved Toftetunet.

lørdag 10.04 2021

Fleire kandidatar med leiarerfaring frå offentleg sektor:

Ny kommunalsjef snart på plass

Herøy sin nye kommunalsjef for samfunnsutvikling vil truleg vere på plass før sommarferien.

torsdag 01.04 2021

Mann av huse etter virtuelle påskeegg i Fosnavåg

Folk lastar ned ein app og dreg på virtuell påskeegg-jakt i Fosnavåg. Faktisk er Havlandet heilt i landstoppen når det gjeld deltaking.

onsdag 31.03 2021

Utbrotet i Sande:

Testing pågår i Sande, førebels friskmeldt i Herøy

Testing pågår i stor stil i Sande etter utbrotet der. Smitten forgreinar seg til Herøy, der ein familie førebels er friskmeld.

mandag 29.03 2021

Denne mannen tordnar mot flytting av legevakta

Herleif Ulstein meiner det er grunn til å rope eit kraftig varsku rundt det som held på å skje med legevakta for Herøy og Sande.

Lokalpolitikarane i Herøy har sagt sitt om legevakt:

– Den beste løysinga er i Hovdebygda

Sjølv om det sat langt inne for nokre gjekk det store fleirtalet i Herøy kommunestyre inn for at kvelds-, helg- og nattlegevakta blir samlokalisert i Hovdebygda i Ørsta.

Difor kjøper kommunen Sandebukta fiskerihamn

Herøy kommunestyre vil kjøpe Sandebukta fiskerihamn.

onsdag 24.03 2021

Desse vil bli ny kommunalsjef i Herøy - ei av dei er tidlegare rådmann i Vanylven

Tidlegare rådmann i Vanylven, Rita Kvamme, er mellom søkjarane til den ledige kommunalsjefstillinga i Herøy.

lørdag 20.03 2021

Prisdryss i Fosnavåg konserthus

Det har "hopa seg opp" med gjeve prisar under koronapandemien. Laurdag vart dei omsider delte ut under årets UKM-arrangement på Fosnavåg konserthus.

torsdag 18.03 2021

Skal fordele 813.192 kroner i koronahjelp til lokale verksemder i Herøy:

– Gledeleg i ei krevjande tid

Herøy kommune har fått løyvd 813.102 kroner frå Stortinget for å hjelpe lokale verksemder som har blitt hardt råka av pålagde smitteverntiltak og tapt omsetjing på grunn av koronapandemien.

tirsdag 16.03 2021

Tek sikte på full Fosnavåg hamn-openheit 25. mars

Når Fosnavåg hamn-saka skal leggast fram på nytt for kommunestyret 25. mars, reknar kommunedirektøren med at behandlinga går for opne dører.

mandag 15.03 2021

16 vil bli barnehagelærar i Herøy

Desse har søkt den ledige stillinga som barnehagelærar i Herøy:

søndag 14.03 2021

Herøy ressurssenter i støypeskeia

Kvar skal senteret lokaliserast og kva funksjonar skal det ha?

lørdag 13.03 2021

Framleis rekordhøge søkjartal - desse vil bli lærarar i Herøy

Talet på søkjarar til lærarstillingar i Herøy held seg på det same rekordhøge nivået som i fjor.

torsdag 11.03 2021

Vaksinering i Herøy:

Vidare på prioriteringslista?

Neste veke skulle Herøy kommune etter planen ha starta vaksineringa av neste risikogruppe, altså dei i alderen 75-79 år.

onsdag 10.03 2021

Aglen: – Ikkje aktuelt med forskottering no

Kommunal forskottering av Leinevegen let seg ikkje gjere etter same opplegg som for Nærøykrysset og Skarabakken.

Trur moglegheitene blir avgrensa på bygging i eit deponi

Norconsult sine konsulentar seier at eit deponi vil vere trygt med tanke på helse for folk og dyr, men at der truleg blir avgrensingar for kva ein får bygge på det.

tirsdag 09.03 2021

Vil at Folkestad skal få leige «Herøyskogen» i Ulstein

Alv Ottar Folkestad kan få leigeavtale med Herøy kommune for eigedom i Ulstein.

Ordførarane likevel nølande:

Dei under 20 år kan spele fotballkampar mot lag frå andre kommunar

Statsforvaltaren informerer kommunane i Møre og Romsdal at det er lov til å arrangere utandørs kampar og cupar for born under 20 år på tvers av kommunane. Ordførarane i Herøy og Sande er likevel avventane til å gje grønt lys.

mandag 08.03 2021

Difor er det utlendingar som oftast står bom faste i Leikongbakken og Drageskaret

Sidan vi for første gong på lenge har hatt ein skikkeleg vinter på Sunnmøre, har éi utfordring blitt meir tydeleg: Utanlandske vogntog som står bom faste i bakkane.

søndag 07.03 2021

Herøy kommune snart klar med tildeling av:

24 mill. til bustadhjelp

Snart vil Herøy kommune ha heile 24 millionar kroner å dele ut i lån og tilskot til bustadetablering i kommunen.

lørdag 06.03 2021

Brukarane av helsetenester skal få meir å seie

Gjennom nye brukarutval skal folk i Herøy få meir å seie i høve til helse- og omsorgstenester.

torsdag 04.03 2021

Kommunikasjonsprisen til Bjørn Martin Aasen

Måndag føremiddag vart kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen overraska og fekk overrekt Kommunikasjonsprisen for 2020 av kommunikasjonsrådgjevar, Iselin Nevstad Øvrelid.

onsdag 03.03 2021

Kvardagsrehabilitering er no eit fast tenestetilbod

Frå januar 2021 har kvardagsrehabilitering i Herøy kommune vorte eit tilbod dette teamet kan tilby på fast basis.

tirsdag 02.03 2021

Farleg trend blant Herøy-ungdommar:

Utfordrar til kvelingsleik

Måndag denne veka fekk beredskapsteamet i Herøy kjennskap til at gutar og jenter i ungdomsskulealder rusar seg ved kvelingsleikar og utfordrer andre til å gjere det same.

mandag 01.03 2021

Tre månadar sidan kommunen lova strakstiltak ved Toftetun avlastingsheim:

– Tre månadar er vel lenge å bruke på ei såpass alvorleg sak som dette

– Kor lenge skal vi måtte kjempe og be på våre kne for at dei aller kjæraste vi har skal få det betre?

søndag 21.02 2021

– NAV-brukarane får tenestene dei skal ha

Tysdag fekk formannskapsmedlemene i Herøy ei grundig innføring i NAV sitt arbeid, lokale statistikkar og overordna utfordringar som ein står over for dei komande åra.

lørdag 20.02 2021

Millionunderskot for kino og konserthus

Korona-året 2020 resulterte i vel ein million kroner i underskot for Fosnavåg konserthus.

fredag 19.02 2021

Klar tale frå samtlege ordførarar i Møre og Romsdal:

Godtek ikkje endra vaksinestrategi

Ordførane i Møre og Romsdal går sterkt imot at dei sentrale og tettast befolka områda i landet blir prioriterte i vaksinesamanheng.

torsdag 18.02 2021

Stor interesse for tomtene i Arhaug byggefelt:

Snart «utselt» før utbygginga er ferdig

Ni tomtekjøparar har meldt seg interesserte i Arhaug bustadfelt som vil ligge ferdig utbygt til sommaren.

tirsdag 16.02 2021

Nørve tilbake til Vanylven som kommunedirektør

Andreas Christian Nørve melder overgang tilbake til Vanylven kommune, - som ny kommunedirektør.

Flytting av leikeplass kan vere løysinga

Flytting av leikeplassen kan vere løysinga på striden mellom kommunen og utbyggarane på Kvalsund-Teige.

mandag 15.02 2021

Reiselivsprosjektet går inn i ny fase, og:

Vår region skal bli kyst-turistane sin favoritt

Reiselivsprosjektet for Ytre Søre Sunnmøre er på veg over i ein ny fase. Målsettinga er at vi i 2030 skal bli den mest populære opplevingsregionen langs kysten.

Aleksander Tarberg med forslag til samspel:

Håper på oppstart i år, kan bli mange meter ny Leineveg

Eit samspel mellom kommunen og fylket kan utløyse oppstart med utbetring av Leinevegen i løpet av året.

Vil auke godtgjersla til støttekontaktar

Auka køyregodtgjersle kan hjelpe til på rekrutteringa av støttekontaktar i Herøy kommune.

søndag 14.02 2021

No kan alle få fastlege

Tre nye legar er komne på plass ved Herøy legesenter.

Ordføraren svara om dei kommunale byggefelta i Herøy:

Slik er tomtestatusen

I kommunestyret torsdag førre veke gjorde ordførar Bjørn Prytz opp status for dei kommunale byggefelta i kommunen. Kor mange tomter står ledige? Kva er prisen?

lørdag 13.02 2021

Innspel om Langholmen til fritidsføremål

Langholmen ved Moltustranda blir lansert som eit nytt prosjekt med fritidsbustader i Herøy.

Forseinka med brannstasjonen

Arbeidet med den nye brannstasjon er forseinka og Herøy kommune ber om ein ny månad for å gjere stasjonen overtakingsklar.

fredag 12.02 2021

Stort etterslep i behandling av startlånsøknader:

– Ikkje slik det skal vere

Ein startlån-søkjar frå Herøy kommune har klaga til Statsforvaltaren på at søknadene hans ikkje blir behandla.

Forlenga lånegaranti og avdragsutsetjing

Herøy kommunestyre godkjende torsdag at Sunnmørsbadet AS sine to lån i Kommunalbanken får auka nedbetalingstida frå 25 til 35 år.

onsdag 10.02 2021

Legesituasjonen i Herøy:

Kommentar til legesituasjonen i Herøy: Veit dei gamle alltid best, spør lege Torill Myklebust.

Etter fleire lesarinnlegg frå tidlegare kollegaer, så kan det vere greitt at den yngre garde også tek bladet frå munnen. For det er nettopp som Per Steinar Runde seier, det er den som har skoen på som veit kvar den trykkjer.

tirsdag 09.02 2021

Trafikal utfordring på Nerlandsøy:

Bussjåførar uroa for tryggleiken til skuleelevar

Kommunedirektør Trond Arne Aglen kunne torsdag orientere om det som har vist seg å bli ei trafikal utfordring på Nerlandsøy om dagen.

Får dispensasjon for næringsbygg

Herøy kommune har gitt dispensasjon for oppføring av eit næringsbygg på området til Campus Fosnavåg.

lørdag 06.02 2021

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevn ber om å få større medverknad

torsdag 04.02 2021

Desse 18 vil bli barnevernkonsulent i Herøy

søndag 31.01 2021

Eit stort, stort hjartesukk frå Myrvåg omsorgssenter

Det er ei svært skuffa og frustrert personalgruppe ved Myrvåg omsorgsenter om dagen, etter å ha fått beskjed om at sommarferien vår skal tredelast, og at mange av oss berre får ta ut tre veker. Dette har vore bestemt over hovudet på oss, der vi tilsynelatande ikkje har hatt noko vi skulle sagt.

lørdag 30.01 2021

Prioriteringsliste skapte politisk diskusjon

Det verka å vere brei semje blant lokalpolitikarane om at Leine-Voldsund får fyrsteplassen på prioriteringslista frå Herøy til fylkeskommunen. Men det var mykje diskusjon kring korleis lista i seg sjølv skulle setjast opp.

torsdag 28.01 2021

Museumsstriden får konsekvensar for jektenaustet:

- Dette er utidig press frå fylket!

Uttrekkinga av Herøy kystmuseum frå Musea på Sunnmøre får konsekvensar for finansieringa av jektenaustet på Herøy.

onsdag 27.01 2021

Varslar påbod om fjerning av piggtråd

tirsdag 26.01 2021

Kjem med råd om reiser til og frå Austlandet

Spreiinga av det muterte viruset på det sentrale Austlandet gir grunn til bekymring.

lørdag 23.01 2021

Snørydding og engasjement

- Frykta for at det er mogleg at nokon kan bli krenka, kan ikkje avgrense debatten, skriv redaktør Endre Vorren.

Ny bekymringsmelding om bustadhus

Herøy kommune har motteke bekymringsmelding om nok eit bustadhus i Fosnavåg.

fredag 22.01 2021

Kva vil du med Herøy gard?

- Mange er glade i Herøy gard; han høyrer til oss alle. Difor vil vi vite kva innbyggjarane ønskjer seg.

torsdag 21.01 2021

Skjenking i Herøy frå fredag

– Eg har tilrådd at vi følgjer dei nasjonale reglane for skjenking.

Blir prosjektleiar for Herøy Gard

Det krev «MOT» å byggje ein landsby

– Vi ønsker å gå tilbake til «landsbytankegangen». Vi må aktivere skulen, politikarane, foreldra og ungdommane. Då får vi det lokalsamfunnet vi ønsker.

onsdag 20.01 2021

Vaksinering i Herøy

Snart ringjer vi deg over 80

No startar vi snart med vaksinering for alle innbyggarar over 80 år. Dei første får vaksine i veke 4. Det vil seie neste veke.

Tidlegare høyring under neste budsjettprosess

Kommunedirektør Trond Arne Aglen signaliserer at ein ved neste budsjettprosess i Herøy vil få høyringsinnspela inn tidlegare for å sørge for ei god politisk handsaming.

B. Chr. Christiansen om legesituasjonen: Jeg kan ikke løse problemet for Herøy kommune, men jeg kan velment tilby et forslag til en åpning til en løsning

Desverre så har det ved avgang av de tidligere faste legene, ikke latt seg gjøre å erstatte dem på Eggesbønes.

mandag 11.01 2021

Herøy Høgre ber om tomteoversikt i Herøy og vil diskutere tilflytting:

– Bør vi tilby gratistomter?

Til det fyrste kommunestyret i januar ønskjer Herøy Høgre å sjå nærare på korleis ein kan skape meir tilflytting til kommunen. Det vil dei gjere gjennom ei drøfting av tomte- situasjonen i kommunen.

søndag 10.01 2021

Kan bli nedgravne på land - på Eggesbønes

Eit landdeponi i Eggesbømarka ved Paradisbukta kan bli endestasjon for slammet ved ei mudring av Fosnavåg hamn.

Flytta inn på omsorgssenteret og fekk nytt kommunikasjonsverktøy ...

No skriv Geir Rossland fleire dikt - med augo

– Eg treng berre hjelp til å slå han på, så kan eg gjere alt anna sjølv.

lørdag 09.01 2021

Tek tilbake sentralbordet - seier opp i Vanylven

Sentralbordet til Herøy kommune skal tilbake til Herøy rådhus.

Vil framleis ha Stokksund på fyrsteplass

Strekninga Indre Herøy kyrkje – Stokksund bør framleis ha fyrsteprioritet for veginvesteringar i Herøy.

fredag 08.01 2021

Den populære grillhytta i Fosnavåg er vandalisert:

Trist syn i klatreparken

– Kva i all verda er det som får ungdommar i Herøy til å finne på noko så destruktivt som dette?

Klagar på budsjettbehandlinga i Herøy kommunestyre:

Leine - Voldsund: Han vil at budsjettet skal behandlast på nytt

Paul Harald Leinebø har klaga på Herøy kommune sitt budsjettvedtak, men kommunedirektøren opplever ikkje at klagen er berettiga.

torsdag 07.01 2021

Naturvernforbundet slaktar konsekvensutgreiing på Koparstad:

– Eit underleg dokument

Konsekvensane av ei motocrossbana på Koparstad er så dårleg utgreidde at det beste vil vere å starte heilt på nytt igjen.

54 personar har fått korona-vaksine i Herøy og Sande:

Her får Petter første dose

– Det var godt å få tatt han. Det var berre eit lite stikk.

tirsdag 05.01 2021

Stor framgang, men slit med å bygge tillit

Herøy kommune framstår som særs godt driven, men har ei stor utfordring med å bygge opp tillit.

mandag 04.01 2021

Naudrakett og fyrverkeri starta to brannar på nyttårsaftan:

– Berre flaks at det ikkje vart storbrann

Rett før midnatt landa ein naudrakett i Huldalen og sette fyr på terrenget. 1,5 time seinare tok to etterlatne fyrverkeri fyr ein annan stad på Igesundfjellet.

tirsdag 29.12 2020

Vil du ta koronavaksinen?

Dette må vere i orden før du kan bli varsla om din tur

– Vi ber alle innbyggjarar over 18 år om å sjekke at dei er registrerte med mobiltelefonnummer i kontakt- og reservasjonsregisteret. Om du ikkje er registrert, kan du gå glipp av viktig informasjon om vaksinasjon – og andre varslingar frå kommunen din.

mandag 28.12 2020

Startar vaksinasjon mot koronaviruset i januar:

No kjem vaksinen!

Kven får vaksinen til kva tid? Kvar vert han gitt? Kostar det noko? Må ein bestille time? Og ikkje minst; er det lokale helsevesenet førebudd på det som skal skje? Les vidare, så får du svar.

søndag 20.12 2020

Ber kommunen satse på Sandebukta

Vi unge vil satse på Sandebukta fiskerihamn og ønskjer Herøy kommune med på laget.

fredag 18.12 2020

Utval ber om kriseplan for legetenesta

Samarbeidsutvalet for legetenesta vil ha ein plan for korleis Herøy sine store utfordringar med legerekruttering kan løysast.

søndag 13.12 2020

Kommunen beklagar manglande varsling

Det er kommunen sjølv som har utført trefellinga som det har kome reaksjonar på frå naboar i Bergsvegen på Bergsøya.

lørdag 12.12 2020

Posisjonen sitt budsjettforslag vedtatt med nokre tilleggspunkt frå FRP:

- Vi skal ha ei ny skuleløysing på Bergsøy

Etter ein god debatt i kommunestyret gjekk fleirtalet, ikkje uventa, inn for posisjonen sitt budsjettframlegg. Opposisjonspartia måtte nøye seg med kritiske spørsmål og nokre ekstra kulepunkt inn i budsjettet.

torsdag 10.12 2020

Strakstiltak på Toftetunet

Forholda ved Toftetunet er verre enn politikarane har trudd. No skal strakstiltak settast i gang.

Seier nei til ny avkøyrsle i Myrvåg

IOGT får ikkje lov til å etablere ei ekstra avkøyrsle frå IOGT-huset i Myrvåg.

tirsdag 08.12 2020

Politiet med kuvending – vil etablere større lensmannskontor i Myrvåg

Herøy kommune byggjer splitter nytt lensmannskontor i eit nybygg ved rådhuset. Problemet er at politiet ikkje vil flytte inn der.

mandag 07.12 2020

Føresette og FAU på Bergsøy skule er lei av å vente på nytt skulebygg og kjem med eit rop om hjelp:

– For våre barn er løpet køyrt allereie, men vi tenker aller mest på dei som har barn som skal byrje i skulen

Bodskapen frå Borga-elevane sine foreldre er klokkeklar. Ny skule må på plass snarast, og all informasjon må på bordet i samband med noverande skulebygg. – Om ein lakkerer ein rusten bil, er han framleis rusten, seier FAU-leiaren.

Dei 175 Myrvåg-pasientane som blei flytta til Fosnavåg:

Er sikra fastlege ut mai

Måndag fekk 175 personar i indre Herøy den fastlegen dei har venta på sidan dei blei overførte frå Myrvåg til Herøy legesenter.

torsdag 03.12 2020

Lokalpolitikarane skeptiske til reduksjon i talet på formannskapsmøte: – Demokrati kostar

Politikarar i Herøy formannskap er innstilte på å prøve og redusere i talet på formannskapsmøte neste år, men samtidig regjerer skepsisen om dette vil bety lange møter som strekker seg ut i nattetimane.

mandag 30.11 2020

Nye aktivitetstilbod for eldre i Herøy

I samarbeid med frivillige organisasjonar skal Herøy kommune skal starte nye aktivitetstilbod for eldre.

fredag 27.11 2020

Leiar

Når systemet sviktar

– Vi har kjempa lenge Toftetun-barna

– Vi har jobba mykje med denne saka på systemnivå, og hadde håpa at det skulle vere nok.

torsdag 26.11 2020

Kommunen set i verk akutte tiltak

Kva som blir løysinga for barna på avlastingsheimen på lang sikt vil tida vise. I mellomtida lovar kommunedirektøren å setje i verk midlertidige tiltak.

mandag 23.11 2020

Sterkare straum av folk som flyttar frå Ytre Søre

Siste tala frå Statistisk Sentralbyrå syner ein relativt sterk folketalsnedgang på Ytre Søre Sunnmøre i tredje kvartal.

Foreldre ved Toftetunet avlastingsheim:

Toftetun-barna

lørdag 21.11 2020

Herøy-politikarane klare til å satse pengar på Herøy gard utanfor museumssamarbeid:

– Skal ikkje bøye oss i striden

Kommunedirektøren si tilråding om å halde Herøy kystmuseum utanfor Stiftinga Musea på Sunnmøre møtte fullstendig støtte i Herøy formannskap.

– To fluger i ein smekk

Fleirtalet i formannskapet i Herøy gjekk tysdag inn for å arbeide vidare med det planlagde massetaket for Nerlandsøybrua på Teigeneset, mot fylkeskommunen si tilråding.

Vindfull opning av den nye Vågsholmen-brua

- Dette er ein milepåle

Laurdag vart den 27 meter lange sving-gangbrua mellom Vågsholmen og Fosnavåg sentrum offisielt opna.

Rosa Herøy etter trussel-sak

Einingsleiar Oddbjørn Solheim i politiet skrytte av kommunen si handtering av elevtrugslane på Blåhaugen i sommar då han orienterte formannskapet om nærpolitireforma på tysdag.

fredag 20.11 2020

Kjøper HAFAST-aksjar:

– Kan ikkje vere dårlegare enn Ulstein

Herøy formannskap vedtok å teikne seg aksjar for 75.000 kroner i HAFAST-sambandet.

Lukka politiske samlingar - ein uting i budsjettprosessen

torsdag 19.11 2020

Opposisjonen kritiske til fleire posisjonsframlegg:

– Får ikkje ny skule for 23 millionar

Etter budsjettframlegga var presenterte av både posisjonspartia og Høgre og Frp, oppstod det ikkje uventa diskusjon kring framlegga.

onsdag 18.11 2020

Herøy kommune skal eige Herøy gard:

Avviser samarbeidsavtale

Det er ikkje aktuelt for Herøy kommune å gi frå seg eigarskapen til Herøy kystmuseum og samlingane på Herøy.

tirsdag 17.11 2020

Reagerer med stor undring og skuffelse til leikeplasskrav på Nerlandsøya:

– Det er meiningslaust

Eit krav om to leikeplassar, berre 100 meter frå kvarandre, i eit nye byggefelt på Nerlandsøya, er firkanta og hensiktslaust, meiner tiltakshavarane bak bustadfelt-satsinga. No håpar dei politikarane kan sjå på saka på nytt.

Uroa over bølgje av skadeverk ved skular i Herøy

- Vi ser svært alvorleg på det som har skjedd, og politiet har sett i verk undersøking i alle sakene.

mandag 16.11 2020

Slik skal posisjonspartia i Herøy bruke pengar og kutte dei neste åra:

Slik skal posisjonspartia i Herøy bruke pengar og kutte dei neste åra

Posisjonspartia i Herøy har blitt samde om eit felles forslag til neste års budsjett, og økonomiplan for dei komande fire åra. – Ein fin balanse mellom både mjuke og harde verdiar, konkluderer samarbeidspartia.

søndag 15.11 2020

Ordføraren svara Kjell Runde om status for grunnkjøp i Dragsund:

– Lagt inn i budsjettet

I formannskapet denne veka svara ordføraren på Kjell Runde si etterlysing av å effektuere vedtaket om grunnkjøp i Dragsund. Pengane ligg no i budsjett og politisk sak er i kjømda, svarar Prytz.

Vil sjå nærare på hamne- og farvassavgiftene i Herøy

fredag 13.11 2020

Formannskapet gir grønt lys for Lextor Marine i Torvik og vil samstundes tenke større:

– Bør sjå på heile området

Lextor Marine med Aasmund Torvik kan glede seg over at formannskapet no gir grønt lys for å starte reguleringsendringa for næringslivseigedomen hans i Torvika. Lokalpolitikarane signaliserte at ein utover det også bør sjå nærmare på moglegheitene i Torvika.

torsdag 12.11 2020

Statens vegvesen er negative til etablering av gravplass i Frøystadvågen: – Kva gjer vi då?

Statens vegvesen stiller seg negative til etablering av gravplass i Frøystadvågen og ber om at kommunen ser etter andre stadar for gravplassplasseringa.

mandag 09.11 2020

Herøy kommune tok inn 835.000 kroner i kaivederlag:

Tre firedelar gjekk til administrasjon

Tre firedelar av Herøy kommune sine inntekter på kaiavgift i fjor gjekk med til å administrere avgiftsordninga.

Sævik uroa for elevtilbodet i fylket

Karl-Oskar Sævik og FRP stiller seg kritiske til kutt i økonomien for den vidaregåande opplæringa i samband med budsjettprosessen i Møre og Romsdal.

søndag 08.11 2020

Fryktar Ørsta vil «kuppe» HVS-tilbod

Herøy formannskap budd på kamp om VGS-tilbod.

– Dei ligg ute på gata

Medan mange skular arrangerte skuleløp og anna til inntekt for TV-aksjonen, hadde denne gjengen sin eigen innsamlingsaksjon.

fredag 06.11 2020

Leiar:

Tøffe tider for kommunane

Vi er inne i den tida på året då kommunedirektørane avdekkjer sine budsjettforslag, og dei folkevalde førebur seg på tøffe prioriteringar. I år verkar det – for eit fleirtal av kommunane på Sunnmøre i alle fall – ekstra vanskeleg å sy saman budsjett der ein unngår større kutt.

Herøy kåra til årets ungdomskommune

På Ungdommens fylkesting (UFT) i Kristiansund fredag vart Herøy utropt til årets ungdomskommune i Møre og Romsdal.

Fylkeskommunen: – Herøy må sjølv velje lokasjon for masseuttak

Tysdag vart det halde dialogmøte mellom Herøy formannskap og fylkeskommunen i eit forsøk på å avklare usikkerheitene knytt til masseuttaksspørsmålet. Men kva løysing ein går for, er enno uvisst.

Herøy vidaregåande skule får halde fram som i dag

Herøy vgs. har i samarbeid med Havila Holding AS søkt om eit YSK-tilbod innan reiseliv. No skal utdanningsutvalet ta opp fylkesstrategien for tilbod i den vidaregåande opplæringa, og her er ikkje ei ny linje tilrådd. På den andre sida ser det ut til at dagens tilbod består.

torsdag 05.11 2020

Mesteparten av budsjettprosessen går bak stengde dører, men noko veit vi:

Tøffe budsjettkutt i vente for Herøy kommune

I tillegg til ei rekke kutt innanfor helse og omsorgssektoren vil kommunedirektøren kutte i lærlingplassane i 2021. Han vil også starte på nedskjeringane innanfor oppvekstsektoren, der også skulestrukturen kan bli endra på sikt.

onsdag 04.11 2020

Brannmannskap frå Herøy og Sande skal øve på røykdykking i bustadfelt

Gjer seg klare til å tenne på hus frå 1927

Går alt etter planen, vil bebuarar langs med og rundt gamle Leinevegen kunne sjå både flammar og røyk frå eit gammalt bustadhus i bustadfeltet førstkomande laurdag.

mandag 02.11 2020

- Breidda må aukast i Kleppeåsen

At kommunen no er i gang med vegutbetring rundt Kleppeåsen er noko dei som bur i området har venta lenge på. Men kvifor blir ikkje vegen samtidig utvida i breidda, spør Geir Baade.

torsdag 29.10 2020

Reagerer på forslag om å legge ned legesenteret på Eggesbønes:

– Det er ikkje løysinga

Ifølgje Folkelista og Senterpartiet vurderer no politikarar i Herøy å seie ja til eit forslag om å samle legesentera i kommunen i Myrvåg. For dei er det lite aktuelt.

Fortvila hytteeigar i Grønhaugen:

Likheit for lova? – Eg har lov til å gå der, men å sette opp ein stige for å måle veggen ein gong kvart femte år, kan altså ikkje godtakast.

Etter at Herøy kommune sa nei til å dispensere frå avstandsreglane, og ikkje ville tillate bygging heilt inntil eigedomsgrensa, har hytteprosjektet blitt eit mareritt for Randi Urke.

Lukkast ikkje med taktikken for Sandebukta

Herøy kommune ser ikkje ut til å lukkast med taktikken for overtaking av Sandebukta fiskerihamn.

Ikkje ny bru før andre halvår 2021

Det trengst tid til planlegging av ny bru til Herøy Gard.

onsdag 28.10 2020

Bergslia barnehage 30 år:

Feira med «korona-vennleg» fest for barna

1. november fyller ytre Herøy sin einaste kommunale barnehage 30 år. Det vart feira under sola tysdag ettermiddag.

No startar influensavaksineringa

Personar som er i definerte som risikogruppe blir prioritert først. Dei kan ta kontakt med fastlege for å få sett vaksinen på legekontoret. Pasientar som har time med fastlegen sin i oktober/november kan ta vaksine når dei er inne på legetimen.

fredag 23.10 2020

Reduserer talet på utval i Herøy-politikken?

Tine Storøy vil endre utvalsstrukturen. Kommunedirektøren kan tenke seg færre kommunestyrerepresentantar.

torsdag 22.10 2020

Førebur seg på nye lovendringar i barnehagane – dette er det de må vite: – Har eit godt grunnlag

Over nyttår får vi nye lovendringar som ein vonar skal trygge omsorgsmiljøet i norske barnehagar endå meir. I Herøy er ein godt i gang med implementeringa, og ein førebur no lokale barnehagar på korleis endringane grip inn i den daglege drifta.

mandag 19.10 2020

Så mykje gav innbyggjarar i Herøy og Sande til TV-aksjonen 2020

Sjå kva dei fekk inn i Herøy og Sande

I Herøy er det til no samla inn totalt 337.125 kroner til årets TV-aksjon. Frå Sande er det kome inn 115.103 kroner, altså heile 46,77 kroner i snitt per innbyggjar. Det meste kjem frå private.

torsdag 15.10 2020

Helge Ringstad fortvilar etter kommunalt anleggsarbeid

Fekk vatn i garasjen

Etter at kommunen starta på eit anleggsarbeid ved Nykreim-feltet på Leikong for over 6 månadar sidan, skal nærmaste nabo ha fått vatn i garasjen sin fire gongar.

onsdag 14.10 2020

Elevane på Nerlandsøya sykla og gjekk 1196 kilometer

Nerlandsøy skule blei den tiande beste skulen i Møre og Romsdal i årets Beintøft-konkurranse.

fredag 09.10 2020

Rådhusnaboar har klaga på tilkomsten til nytt parkeringshus - dette er Fylkesmannen sitt svar

Fylkesmannen har avvist klagen frå naboar til Herøy rådhus på kommunen sitt vedtak om å nytte Kjøpmannsgata som tilkomst til parkeringshuset.

mandag 05.10 2020

Slik markerer vi Verdsdagen for psykisk helse i Herøy

Verdsdagen for psykisk helse er 10. oktober. I år handlar verdsdagen for psykisk helse og markeringa om å spørje meir.

søndag 04.10 2020

Har framleis ikkje gjennomført tomtekjøp

– Kjøper ein ikkje tomta forstår eg ikkje kva kommunen held på med. Då held ein folk for narr.

fredag 02.10 2020

Kritisk til forslag om å fjerne fagdagar

Ap-politikar Camilla Kvalsvik Aksnes slo eit slag for fagdagane då kommunestyret diskuterte den økonomiske stoda i Herøy kommune.

onsdag 30.09 2020

Klar tale om museumskonsolideringa på Sunnmøre:

–Dette finn vi oss ikkje i

Skal Herøy kystmuseum få halde fram under paraplyen til Musea på Sunnmøre, må kommunen gi frå seg eigedomsretten til alt av bygningar og 90 mål jord på Herøy.

onsdag 23.09 2020

Kommunedirektør Trond Arne Aglen før lovlegkontrollen:

– Hamnevedtaket var lovleg

Kommunedirektøren meiner saksopplysningane var gode nok til å fatte eit lovleg vedtak under den første handsaminga av hamnesaka. Heller ikkje møteleiinga var i strid med lovverket, konkluderer han.

Fiskerihamner lagt ut for sal – men kommunane kan få ein siste sjanse

Foreiningar med allmennyttige føremål kan no kjøpe både Haugsholmen og Sandebukta fiskerihamn.

Får ikkje spelemidlar til Sceneparken i Fosnavåg

Herøy kommune kjem ikkje med på årets tildeling av spelemidlar til den planlagde Sceneparken i Fosnavåg.

tirsdag 22.09 2020

Framleis stengde venterom ved legekontora, men:

Vil opne så snart det let seg gjere

Herøy kommune ser på ulike løysingar for å kunne opne venteromma ved legesentera igjen, så snart det er mogleg.

Bubilparken i Fosnavåg opna og laga:

Liv og røre i sentrum

Tonen vart sett for opninga av Bubilparken i Fosnavåg av fiolin-elevane til Herøy kulturskule, med irske og norske låtar. Snora var festa og det einaste som no måtte gjerast var å klippe ho.

søndag 20.09 2020

Nytt Mowi-areal vart mykje billegare: – Det er kjekt at vi kan ha slike saker

Utvidinga av industriarealet ved Mowi vart nær 1,2 millionar kroner billegare enn forventa.

lørdag 19.09 2020

Slik vil Herøy ta vare på privathistoriske verdiar

Formannskapet har bestemt at Herøy kommune skal inngå avtale om privatarkiv.

torsdag 17.09 2020

Blodraude tal bekymrar Herøy-politikarane:

Fryktar ein må bruke 25 millionar av sparepengane

Formannskapet i Herøy vil ha betre svar frå administrasjonen om kva som blir gjort for å sikre eit driftsnivå som samsvarar med budsjettet. Kommunedirektøren vil på si side ha ein slutt på rammekutta.

søndag 13.09 2020

Herøy brann og redning har blitt kursa i førstehjelp:

– Vi er ofte først på staden, og då er all førstehjelpskunnskap gull verdt

I mange tilfelle er brannvesenet første instans som når fram til skadde eller sjuke. Då er god kunnskap om akutt førstehjelp avgjerande viktig.

fredag 11.09 2020

Slutt for Fosnavåg Nyskapingspark:

Ber om ønske for framtidig tilbod

Tre år etter opninga er Fosnavåg Nyskapingspark avvikla. Næringslivssjefen i Havlandet ber no om innspel i arbeidet med utforminga av eit nytt gründer-tilbod.

tirsdag 08.09 2020

Trond Arne Aglen svarar Herøy Høgre om hamne-omkamp

Herøy Høgre har bede om ei ny politisk handsaming av Fosnavåg Hamn-saka, då dei meiner grunnlaget for saka ikkje var godt nok då kommunestyre fatta vedtak. No svarar kommunedirektør Aglen på Høgre sitt ønskje om å halde tilbake kommunestyret sitt hamnevedtak.

søndag 06.09 2020

Kort møte i formannskapet – men sak om godtgjersle ikkje enkel

Godtgjersle for kommunale viltoppgåver er viktig, men kan vere vanskeleg å sette seg inn i.

Aleksander Tarberg (KrF) er spørjande til om Herøy kommune følger sjølvkostprinsippet

– Har desidert høgst gebyr på avlaup

Sjølvkost på vatn og avlaup blir prioritert først når Herøy kommune skal gjennomføre ein forvaltningsrevisjon.

lørdag 05.09 2020

Herøy formannskap vil leite fram gamle innspel, men også arrangere nytt folkemøte om byutvikling

Formannskapet vedtok denne veka å sette ned ei arbeidsgruppe som skal få fart på utviklinga av Fosnavåg. Dialog med innbyggarane blir sentralt.

torsdag 03.09 2020

Flyttar NAV-kontoret frå Herøy til Hareid?

Herøyværingane risikerer å måtte reise til Hareid om ein skal besøke NAV- kontoret.

onsdag 02.09 2020

Prytz svara om UFO:

I rute til september-opning

Ordføraren meiner alt går som planlagt med det komande UFO-tilbodet.

fredag 28.08 2020

Kommuneadvokaten slår tilbake mot skuldingar om politiske ytringar og inhabilitet

Kommuneadvokat Reidar Andresen meiner det ville vore ein unnlatingssynd om han ikkje trekte fram konkrete risikoelement i Fosnavåg hamn-prosjektet. Påstandar om eigeninteresser i saka karakteriserer han som heilt grunnlause.

torsdag 27.08 2020

Kosta kommunen 243.000 kroner

Intensivbelysninga på Eggesbønes og i Tjørvåg hadde ein totalkostnad på nær 450.000 kroner.

onsdag 26.08 2020

Endå færre parkeringsplassar

Det vert færre og færre parkeringsplassar rundt Herøy rådhus.

mandag 24.08 2020

Startar opp reguleringsarbeid – men kaivalet er ikkje teke

Herøy kommune startar opp reguleringsarbeidet for ny kai vest på Mjølstaneset.

fredag 21.08 2020

Skal undersøke kloakk-samarbeid

Nye leidningar for vatn og straum er snart på plass på Bø og Sande. Men kva skjer med kloakken?

Planlegg drift utan avtale

Fastlåst mellom Musea på Sunnmøre og Herøy kommune

Herøy kommune og Musea på Sunnmøre står framleis steilt mot kvarandre i spørsmålet om kven som skal eige Herøy kystmuseum.

tirsdag 18.08 2020

96 fyrsteklassingar byrja på skule i Herøy denne veka, 20 i Sande:

Slik møter elevane i Herøy og Sande ein annleis skulestart

I år er det 96 spente fyrsteklassingar som har byrja på skulen i Herøy. I Sande er talet 20. No ventar eit år med læring, nye opplevingar og, sjølvsagt, smittevern.

mandag 17.08 2020

Difor sende dei kafé- og gallerisaka vidare

Førre måndag vart det kjent at også Maritim og teknisk utval rår frå publikumsretta aktivitet på Mjølstaneset. I protokollen kan vi lese kvifor.

fredag 14.08 2020

Risikoen er for stor:

Kommunedirektøren vil avslutte hamnesaka

Stor økonomisk risiko får kommunedirektøren til å tilrå at ein ikkje går vidare med utdjuping av Fosnavåg hamn.

torsdag 13.08 2020

Overraska og skuffa over negativ tilråding til kafé- og galleriplanar på Mjølstaneset

– Dette er vår moglegheit til å gi eit bidrag til vårt lokalsamfunn, og til kommunen si satsing på turisme.

– Dersom nokon ønskjer å investere i ei slik satsing, er det forunderleg at ikkje politikarane og andre, i desse tider, støtter og applauderer alle som tek initiativ til ny nærings- verksemd.

tirsdag 11.08 2020

Vil forkøyrsregulere alle fylkesvegar

Rådmannen vil at alle fylkesvegane i Herøy skal forkøyrsregulerast med strekninga Fosnavåg sentrum til Nerlandsøy som fyrste prosjekt.

Klagar på tapt H-parkering ved rådhuset

Talet på handikapparkering ved Herøy rådhus er kraftig redusert.

lørdag 08.08 2020

Tommel ned for restaurantplanar

Rådmannen frårår at det blir opna for publikumsretta aktivitetar på Mjølstaneset industriområde.

mandag 03.08 2020

Trond Aglen på sin fyrste dag som kommunedirektør i Herøy:

– Spøkelset med eigedomsskatt har ikkje eg tenkt å kome dragande fram med, men det er det som er alternativet om ikkje vi greier å få drifta i økonomisk balanse

– Den store jobben i Herøy blir heilt klart å bidra til å balansere kommuneøkonomien, seier Trond Aglen som måndag hadde sin fyrste dag som kommunedirektør i Herøy.

fredag 31.07 2020

Hjelp til å hjelpe sårbare barn og unge

Ei ekstraordinær tilskotsordning er oppretta for at sårbare barn og unge skal kunne ta igjen tapt progresjon i samband med koronastenginga av skulane.

torsdag 30.07 2020

Borda på Allmenningskaia vert ikkje mykje brukt når...

Bilane står i vegen

Drift- og anleggsavdelinga oppmodar folk til å parkere "litt lengre bak" på eige initiativ fram til oppmerkinga kjem på plass.

lørdag 04.07 2020

Herøy kommune vil ha vurdert sikring ved Kvalsvikstranda

torsdag 02.07 2020

Fordeler statleg tilskot på 4,2 mill. på fleire ulike prosjekt

Auka løyving til asfalt, vedlikehald av kommunale bygg, støtte til skredvoll og fleire andre vedlikehaldsprosjekt er Herøy kommune sin plan for å utnytte koronatilskotet frå staten.

tirsdag 30.06 2020

Seier opp PPT-avtale med Herøy kommune

Fylkeskommunen vil ikkje lenger kjøpe PP-teneste av Herøy kommmune.

lørdag 27.06 2020

Dette meiner ungdomsrådet om UFO og alkoholplanen

Ungdomsrådet trur ikkje UFO på skulane vil bli populært. Eit nytt tilbod i fritidsklubb-lokala på kulturhuset blir derimot sett som svært positivt.

Løyve til utvida bruk av omstridd avkøyrsle

Fylkeskommunen gir grønt lys for at Kjøpmannsgata kan nyttast som tilkomst til parkering i tilbygget til Herøy rådhus.

onsdag 24.06 2020

Kopperstad fekk blomar og ros for innsatsen

Olaus-Jon Kopperstad har hatt sitt siste kommunestyremøte som rådmann i Herøy kommune.

Slik vil rådmannen fordele asfalt-pengane

To millionar kroner skal nyttast til reasfaltering av kommunevegane i Herøy. Her kan du sjå rådmannen si tilråding til prioriteringsliste.

onsdag 17.06 2020

Vaagen har søkt kommunedirektørstillinga i Sande

Sande kommune sin mangeårige ordførar Dag Vaagen er mellom søkjarane til den ledige kommunedirektørstillinga i Sande.

Stokksund må vente på UFO?

UFO opnar ved Herøy kulturhus i september. I Stokksund må ein derimot vente ei stund.

Set fokus på arbeidsmiljøet

Bør arbeidsmiljøet i Herøy kommune vere tema i kommunestyret?

tirsdag 16.06 2020

Fleire etterlyser svar frå Herøy kommune

Både Tine Storøy og Kjell Runde spurde om kommunen sin evne til å svare på førespurnader.

Vedtok oppstart av planarbeid for masseuttak på Igesund og Teigeneset

Arbeidet med å sikre nok stein til fyllingane på nye Nerlandsøybrua er i gang. Masseuttaka ser ut til å bli på Igesund og Teigeneset.

fredag 12.06 2020

Vanskeleg sak om Kleivaneset-utbygging:

– Det er eit kjempeprosjekt, men tek ein nok omsyn til naboane?

Herøy formannskap håper det blir tatt omsyn til dei som allereie bur på Kleivaneset, når dei no har godkjent planforslaget for vidare utvikling av området.

torsdag 11.06 2020

Naboar fortvilar over kommunen sine parkeringsplanar:

Vil sette trafikk på fredeleg miljøgate

Kommunen vil sette trafikk på stillaste gata i Fosnavåg. Gata sine innvånarar protesterer og meiner kommunen sine planar vil øydelegge miljøet.

onsdag 10.06 2020

For meg handlar tillit om ...

... å ha tru på kvarandre. Ha tru på samarbeid. Å ha tru på at alle vi som sit i kommunestyret vil det beste for innbyggjarane våre. Og ikkje minst så handlar tillit for meg om å tru at andre vil meg vel. Sjølv om vi er ueinige om saker.

Slik svarar Herøy på Sande sin Aglen-førespurnad

Trond Arne Aglen får oppgåver i både Sande og Herøy framover.

Kommuneoverlegen og psykologen har sagt opp

Ekteparet Gottliebsen flyttar frå Herøy rundt eit halvår etter at dei tok til i kommunen.

tirsdag 09.06 2020

Purrar på gjerdeplanar på Leikong

FAU ved Leikanger skule undrar seg over kva som skjer med gjerdeprosjektet ved leikeplassen som skulen varsla i september i fjor.

mandag 08.06 2020

Avgrensar masseuttaket på Teigeneset

Herøy kommune treng berre 30.000 kubikk med masse frå Nerlandsøya.

lørdag 06.06 2020

Rektorane ved Nerlandsøy og YHU gjesta kommunestyret. Sistnemnde med klart råd:

– Ikkje spreng vekk Blåhaugen!

Den årlege tilstandsrapporten for grunnskulen er alltid spennande for kommunestyret. I år vart han framført med ein liten vri, då to rektorar fekk høve til å sjølv fortelje om utviklinga og korleis skulen deira jobbar.

onsdag 03.06 2020

Desse vil bli PPT-leiar i Herøy kommune

tirsdag 02.06 2020

Kaja Runde tok kraftig oppgjer med kulturen i Herøy kommune:

– Har sjølv vore vitne til ein som vart grovt trakassert

– Er det verkeleg slik at Herøy kommune bruker kommuneadvokaten for å verne seg mot ein privatperson som står fram som vitne til mobbing?

mandag 01.06 2020

Innkjøpsstrategi for å handle lokalt i Herøy kommune

Slik eg ser det, så har det å støtte lokale bedrifter aldri før vore viktigare, skriv Aleksander Tarberg (KrF) i dette innlegget.

onsdag 27.05 2020

Kommunesektorane får eigne disposisjonsfond:

– Sektorar som år etter år legg fram eit mindreforbruk treng ei gulrot

Herøy formannskap stiller seg positive til at sektorane får pengar på eigne disposisjonsfond.

mandag 25.05 2020

Sande ber om løyve til å forlenge avtalen med Aglen

Sande kommune er midt i ein krevjande situasjon. No håper dei på velvilje frå sine gode naboar i Herøy.

søndag 24.05 2020

Vil ta grep for å betre tilliten mellom politikarar, kommuneadministrasjon og næringsliv:

– Er viktig for vekst og utvikling

Tillitsundersøkinga i 2019 avdekka store samarbeidsproblem i Herøy. No vil formannskapet opprette felles arbeidsgruppe for å kome betre ut i 2021.

fredag 22.05 2020

Fekk avslag på søknad om korona-kompensasjon:

Har tapt over 300.000 kroner

Kinosjef Bjørn Holum har klaga på vedtaket. – Eg har god tru på at klagen skal gå igjennom.

onsdag 20.05 2020

Formannskapet gjekk for fast skjenkestopp

Skjenkestadane i Herøy får utvida skjenketid på kvardagane, men i helgane blir skjenketida kortare.

mandag 18.05 2020

Eilin Reinaas utfordrar kommunen om mangel på rådhuset:

– Kva gjer vi utan heis?

I eit brev til Herøy kommune etterlyser leiar i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne ein fungerande heis på rådhuset. Samtidig spør ho korleis kommunen planlegg å sikre at alle innbyggjarar får vere med på møta så lenge heisen er defekt.

Ikkje pengar å avstå til næringsfondet

Herøy næringsforum har ikkje RDA-midlar å avstå til kommunen sitt næringsfond.

søndag 17.05 2020

Manglande interesse frå kommunen overraskar

Bergsøy fotball held fast på at leige av klubbhuset vil vere eit godt alternativ til brakkeløysing ved Bergsøy skule (Borga).

torsdag 14.05 2020

Nytt, kritisk utspel mot kommunen:

– Dette er ein Kafka-prosess mot rådmannen

I eit innlegg i Vestlandsnytt går Jardar Eggesbø Abrahamsen ut mot det han omtalar som mobbing frå Herøy kommune. Det får kommuneadvokaten til å reagere.

lørdag 09.05 2020

Skal vurdere flyktning-kapasiteten i Herøy

fredag 08.05 2020

Ordførarmøte om Aglen

Kommunalsjef Nørve med utspel om Leine-Voldsund:

Vil sjå etter alternativ

Herøy kommune ønskjer avklaringar med fylkeskommunen for å få i gang utbetring av fylkesvegen Leine-Voldsund.

Fire alternativ for ny kai på Mjølstaneset

Kaikonsulent Bjørn Nes presenterte fire forskjellige typar kai for formannskapet denne veka.