Tema

mandag 03.08 2020

Trond Aglen på sin fyrste dag som kommunedirektør i Herøy:

– Spøkelset med eigedomsskatt har ikkje eg tenkt å kome dragande fram med, men det er det som er alternativet om ikkje vi greier å få drifta i økonomisk balanse

– Den store jobben i Herøy blir heilt klart å bidra til å balansere kommuneøkonomien, seier Trond Aglen som måndag hadde sin fyrste dag som kommunedirektør i Herøy.

fredag 31.07 2020

Hjelp til å hjelpe sårbare barn og unge

Ei ekstraordinær tilskotsordning er oppretta for at sårbare barn og unge skal kunne ta igjen tapt progresjon i samband med koronastenginga av skulane.

torsdag 30.07 2020

Borda på Allmenningskaia vert ikkje mykje brukt når...

Bilane står i vegen

Drift- og anleggsavdelinga oppmodar folk til å parkere "litt lengre bak" på eige initiativ fram til oppmerkinga kjem på plass.

lørdag 04.07 2020

Herøy kommune vil ha vurdert sikring ved Kvalsvikstranda

torsdag 02.07 2020

Fordeler statleg tilskot på 4,2 mill. på fleire ulike prosjekt

Auka løyving til asfalt, vedlikehald av kommunale bygg, støtte til skredvoll og fleire andre vedlikehaldsprosjekt er Herøy kommune sin plan for å utnytte koronatilskotet frå staten.

tirsdag 30.06 2020

Seier opp PPT-avtale med Herøy kommune

Fylkeskommunen vil ikkje lenger kjøpe PP-teneste av Herøy kommmune.

lørdag 27.06 2020

Dette meiner ungdomsrådet om UFO og alkoholplanen

Ungdomsrådet trur ikkje UFO på skulane vil bli populært. Eit nytt tilbod i fritidsklubb-lokala på kulturhuset blir derimot sett som svært positivt.

Løyve til utvida bruk av omstridd avkøyrsle

Fylkeskommunen gir grønt lys for at Kjøpmannsgata kan nyttast som tilkomst til parkering i tilbygget til Herøy rådhus.

onsdag 24.06 2020

Kopperstad fekk blomar og ros for innsatsen

Olaus-Jon Kopperstad har hatt sitt siste kommunestyremøte som rådmann i Herøy kommune.

Slik vil rådmannen fordele asfalt-pengane

To millionar kroner skal nyttast til reasfaltering av kommunevegane i Herøy. Her kan du sjå rådmannen si tilråding til prioriteringsliste.

onsdag 17.06 2020

Vaagen har søkt kommunedirektørstillinga i Sande

Sande kommune sin mangeårige ordførar Dag Vaagen er mellom søkjarane til den ledige kommunedirektørstillinga i Sande.

Stokksund må vente på UFO?

UFO opnar ved Herøy kulturhus i september. I Stokksund må ein derimot vente ei stund.

Set fokus på arbeidsmiljøet

Bør arbeidsmiljøet i Herøy kommune vere tema i kommunestyret?

tirsdag 16.06 2020

Fleire etterlyser svar frå Herøy kommune

Både Tine Storøy og Kjell Runde spurde om kommunen sin evne til å svare på førespurnader.

Vedtok oppstart av planarbeid for masseuttak på Igesund og Teigeneset

Arbeidet med å sikre nok stein til fyllingane på nye Nerlandsøybrua er i gang. Masseuttaka ser ut til å bli på Igesund og Teigeneset.

fredag 12.06 2020

Vanskeleg sak om Kleivaneset-utbygging:

– Det er eit kjempeprosjekt, men tek ein nok omsyn til naboane?

Herøy formannskap håper det blir tatt omsyn til dei som allereie bur på Kleivaneset, når dei no har godkjent planforslaget for vidare utvikling av området.

torsdag 11.06 2020

Naboar fortvilar over kommunen sine parkeringsplanar:

Vil sette trafikk på fredeleg miljøgate

Kommunen vil sette trafikk på stillaste gata i Fosnavåg. Gata sine innvånarar protesterer og meiner kommunen sine planar vil øydelegge miljøet.

onsdag 10.06 2020

For meg handlar tillit om ...

... å ha tru på kvarandre. Ha tru på samarbeid. Å ha tru på at alle vi som sit i kommunestyret vil det beste for innbyggjarane våre. Og ikkje minst så handlar tillit for meg om å tru at andre vil meg vel. Sjølv om vi er ueinige om saker.

Slik svarar Herøy på Sande sin Aglen-førespurnad

Trond Arne Aglen får oppgåver i både Sande og Herøy framover.

Kommuneoverlegen og psykologen har sagt opp

Ekteparet Gottliebsen flyttar frå Herøy rundt eit halvår etter at dei tok til i kommunen.

tirsdag 09.06 2020

Purrar på gjerdeplanar på Leikong

FAU ved Leikanger skule undrar seg over kva som skjer med gjerdeprosjektet ved leikeplassen som skulen varsla i september i fjor.

mandag 08.06 2020

Avgrensar masseuttaket på Teigeneset

Herøy kommune treng berre 30.000 kubikk med masse frå Nerlandsøya.

lørdag 06.06 2020

Rektorane ved Nerlandsøy og YHU gjesta kommunestyret. Sistnemnde med klart råd:

– Ikkje spreng vekk Blåhaugen!

Den årlege tilstandsrapporten for grunnskulen er alltid spennande for kommunestyret. I år vart han framført med ein liten vri, då to rektorar fekk høve til å sjølv fortelje om utviklinga og korleis skulen deira jobbar.

onsdag 03.06 2020

Desse vil bli PPT-leiar i Herøy kommune

tirsdag 02.06 2020

Kaja Runde tok kraftig oppgjer med kulturen i Herøy kommune:

– Har sjølv vore vitne til ein som vart grovt trakassert

– Er det verkeleg slik at Herøy kommune bruker kommuneadvokaten for å verne seg mot ein privatperson som står fram som vitne til mobbing?

mandag 01.06 2020

Innkjøpsstrategi for å handle lokalt i Herøy kommune

Slik eg ser det, så har det å støtte lokale bedrifter aldri før vore viktigare, skriv Aleksander Tarberg (KrF) i dette innlegget.

onsdag 27.05 2020

Kommunesektorane får eigne disposisjonsfond:

– Sektorar som år etter år legg fram eit mindreforbruk treng ei gulrot

Herøy formannskap stiller seg positive til at sektorane får pengar på eigne disposisjonsfond.

mandag 25.05 2020

Sande ber om løyve til å forlenge avtalen med Aglen

Sande kommune er midt i ein krevjande situasjon. No håper dei på velvilje frå sine gode naboar i Herøy.

søndag 24.05 2020

Vil ta grep for å betre tilliten mellom politikarar, kommuneadministrasjon og næringsliv:

– Er viktig for vekst og utvikling

Tillitsundersøkinga i 2019 avdekka store samarbeidsproblem i Herøy. No vil formannskapet opprette felles arbeidsgruppe for å kome betre ut i 2021.

fredag 22.05 2020

Fekk avslag på søknad om korona-kompensasjon:

Har tapt over 300.000 kroner

Kinosjef Bjørn Holum har klaga på vedtaket. – Eg har god tru på at klagen skal gå igjennom.

onsdag 20.05 2020

Formannskapet gjekk for fast skjenkestopp

Skjenkestadane i Herøy får utvida skjenketid på kvardagane, men i helgane blir skjenketida kortare.

mandag 18.05 2020

Eilin Reinaas utfordrar kommunen om mangel på rådhuset:

– Kva gjer vi utan heis?

I eit brev til Herøy kommune etterlyser leiar i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne ein fungerande heis på rådhuset. Samtidig spør ho korleis kommunen planlegg å sikre at alle innbyggjarar får vere med på møta så lenge heisen er defekt.

Ikkje pengar å avstå til næringsfondet

Herøy næringsforum har ikkje RDA-midlar å avstå til kommunen sitt næringsfond.

søndag 17.05 2020

Manglande interesse frå kommunen overraskar

Bergsøy fotball held fast på at leige av klubbhuset vil vere eit godt alternativ til brakkeløysing ved Bergsøy skule (Borga).

torsdag 14.05 2020

Nytt, kritisk utspel mot kommunen:

– Dette er ein Kafka-prosess mot rådmannen

I eit innlegg i Vestlandsnytt går Jardar Eggesbø Abrahamsen ut mot det han omtalar som mobbing frå Herøy kommune. Det får kommuneadvokaten til å reagere.

lørdag 09.05 2020

Skal vurdere flyktning-kapasiteten i Herøy

fredag 08.05 2020

Ordførarmøte om Aglen

Kommunalsjef Nørve med utspel om Leine-Voldsund:

Vil sjå etter alternativ

Herøy kommune ønskjer avklaringar med fylkeskommunen for å få i gang utbetring av fylkesvegen Leine-Voldsund.

Fire alternativ for ny kai på Mjølstaneset

Kaikonsulent Bjørn Nes presenterte fire forskjellige typar kai for formannskapet denne veka.

onsdag 06.05 2020

Vil sette opp brakke ved Borga

Rådmannen tilrår modulbygg som mellombels løysing for Borga.

Sceneparken får nytt million-bidrag frå tettstadsprogrammet: Ja frå fylket, nei lokalt

Fylkeskommunen vil ta ein tredel av kostnaden med Sceneparken i Fosnavåg, og seier dermed ja til eit prosjekt som det synest å vere lite stemning for mellom lokalpolitikarane.

tirsdag 05.05 2020

Årsplanen vart utsett endå ein gong – administrasjonen fekk sterk kritikk for å gløyme råda

Den manglande involveringa av dei ulike råda førte til ny utsetting.

Får orientering om Borga og ny kai på dagens formannskapsmøte

Det blir orienteringar om fleire viktige Herøy-saker under dagens formannskapsmøte.

fredag 01.05 2020

Fleirtalet sa ja til rådhustilbygget

Mot fem røyster gjekk Herøy kommunestyre inn for å løyve ti nye millionar til det nye politihuset i Fosnavåg.

Myklebust om Aglens exit:

– Var villige til å strekke oss langt

– Det er veldig synd for oss at han går over til ein annan kommune. Vi hadde trengt han i den fasen vi er i no.

torsdag 30.04 2020

Aglen blir kommunedirektør i Herøy

Kommunedirektør i Sande, Trond Arne Aglen, tek over rådmannstillinga i Herøy etter Olaus-Jon Kopperstad. Stillinga skiftar samstundes namn til "kommunedirektør".

tirsdag 28.04 2020

Ventar med heving, men vil pynte Allmenningskaia no

Heving av Allmenningskaia må vente til etter sommaren. Men området skal bli finare allereie no.

Økonomileiar Olsen måtte svare:

Fryktar ny helse og omsorg-smell i Herøy

Herøy formannskap er bekymra for den økonomiske utviklinga i kommunen, og då spesielt i helse og omsorgssektoren. No vil dei ha månadlege økonomirapportar.

mandag 27.04 2020

Bergsøy Fotball tilbyr delar av klubbhuset som mellombelse lokale for Borga:

– Ei god moglegheit for både oss og kommunen

Bergsøy Fotball forventar ein økonomisk krevjande periode som følgje av situasjonen rundt koronaviruset. Samstundes kan Herøy kommune fort få bruk for nye lokale etter stenginga av to etasjar på Borga. Kan dei kanskje hjelpe kvarandre?

søndag 19.04 2020

Treng meir pengar til næringsfondet

Herøy kommune treng meir pengar til næringsstøtte og ber om 300.000 kroner i RDA-midlar.

torsdag 16.04 2020

Herøy kommune inviterte barnehagestyrarar til møte om barnehage-opninga neste veke:

– Veit de er gode på dette

Med klare føringar frå nasjonale myndigheiter i ryggen, føler kommunalsjef oppvekst, smittevernoverlegen og helsesjukepleiarar i Herøy seg trygge på å no opne barnehagane i kommunen. Torsdag møtte dei barnehagestyrarane.

onsdag 15.04 2020

Tussa-styret seier nei til utbytte til trass for godt 2019-resultat:

Ordførarar til kamp for utbytte

– Det vil forundre meg mykje om Tussa kjem i ein verre situasjon etter eit år med korona og mykje regn enn det kommunane gjer.

To toppleiarar vil bli Herøy-rådmann

Alle dei tre anonymiserte søkjarane til rådmannsstillinga i Herøy er ein del av toppleiinga til verksemder i offentleg sektor, og som for tida arbeidar med større organisatoriske endringar.

lørdag 11.04 2020

Bjarne Kvalsvik forundra over rådmannen:

Tvilar på momsrefusjon

– Det forundrar meg sterkt at vi no ser ut til å få enda ei sak der momsproblematikken ikkje er skikkeleg utgreidd.

fredag 10.04 2020

Herøy kommune og fylkeskommunen diskuterte kostnadssparande tiltak:

Vil kutte bru-kostnadar på Igesund

På Igesund-sida kan det bli både fyllingar i sjø, og andre endringar på land for å få ned kostnaden på den nye Nerlandsøybrua.

tirsdag 07.04 2020

Skal få betre veg, fortau og nye parkeringsplassar:

Klart for utbetring i Nørvågen

I eit strekke på 630 meter gjennom Nørvågen kjem det snart ny veg med tilhøyrande fortau. Også brua til Vågsholmen skal skiftast ut.

mandag 06.04 2020

Store problem med inneklima:

Må stengje to etasjar ved Borga

Kommuneoverlege i Herøy kommune, Kristian Gottliebsen, har gjort vedtak om at underetasje 1 og 2 ved Bergsøy skule, Borga, må fysisk stengjast av.

søndag 05.04 2020

– Sterkt beklageleg at Nordic Resort vart skrinlagt

Ordførar Bjørn Prytz skulle gjerne sett at resortanlegget i Torvika vart realisert, men er klar på at kommunen ikkje kunne strekkje seg lenger.

Sceneparken vil koste kommunen 6,13 mill. kroner

For Herøy kommune vil kostnadane med Sceneparken bli ein god del lågare enn det som nyleg kom fram i Vestlandsnytt.

fredag 03.04 2020

Ny utsetjing for saka om rådhustilbygget:

– Det er snakk om ein betydeleg kostnadssprekk

Herøy kommunestyre klarte heller ikkje denne gongen å ta ei avgjerd i saka om det planlagte tilbygget til rådhuset.

Enorm vekst i arbeidsløysa - men Herøy og Sande slepp likevel billeg unna

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal opplever ein eksplosiv vekst, og er oppe i 10 prosent. Auken i arbeidsløyse i Herøy og Sande er derimot vesentleg mindre enn det mange av dei andre kommunane på Sunnmøre opplever.

torsdag 02.04 2020

Rådmannen ser rådhustilbygget som ei moglegheit til å kutte leigekostnadar:

– Vil vere naturleg at eigedomsavdelinga flyttar inn

Rådmann Olaus-Jon Kopperstad skisserer løysing der administasjonsdelen av eigedomsavdelinga, og moglegens nyskapingsparken, flyttar inn i rådhustilbygget. – Men det er po­li­ti­ka­ra­ne sjølve som må be­stem­me kor­leis ein skal nyt­te til­byg­get, seier han.

onsdag 01.04 2020

– Skal vi bruke over 34 millionar på å bygge eit praktbygg til administrasjonen?

Frank Roy Moltu meiner saka om det planlagde tilbygget til rådhuset i Herøy ikkje kan avgjerast før dei folkevalde har diskutert saka ordentleg.

Kopperstad ber om dialogmøte om NAV

Rådmannen vil ha ei forventingsavklaring i saka om NAV-lovbrot.

tirsdag 31.03 2020

Mange vil hjelpe Herøy gjennom koronasituasjonen

84 personar med brei bakgrunn og kompetanse har gitt Herøy kommune beskjed om at dei kan bidra som helsepersonell under koronasituasjonen.

mandag 30.03 2020

Slik ville kommunen rette NAV-lovbrot

Større fokus på opplæring og betre internkontroll er Herøy kommune sine viktigaste grep for å rette lovbrot ved NAV-kontoret.

tirsdag 24.03 2020

Desse vil bli Herøy sin nye rådmann

Søkjarlista til stillinga som rådmann/kommunedirektør i Herøy er klar.

søndag 22.03 2020

Tre får næringstilskot

Tre herøyværingar får midlar frå det kommunale næringsfondet.

lørdag 21.03 2020

Vil vidareføre skjenketidene

Utval for næring, kultur og idrett i Herøy vil behalde gjeldande skjenketider.

fredag 20.03 2020

Må fjerne lovstridig krav i retningslinene for sosialhjelp

Herøy kommune må endre retningslinene for utmåling av sosialhjelp.

onsdag 18.03 2020

Vil ha rundkøyring med fire armar i Igesundvegen

Herøy formannskap var ikkje eingong i tvil om kva som er den beste løysinga for nye krysset i Igesundvegen. Løysinga betyr samstundes at ein legg opp til riving av to hus.

Koronautbrotet fører til pause i lokalpolitikken

Både Olav Myklebust og Bjørn Prytz avlyser alle politiske møte, i første omgang for dei komande to vekene.

tirsdag 17.03 2020

Herøy kulturskule køyrer heimeundervisning:

Oppmuntrar til øving

På same måte som alle andre skular, er Herøy kulturskule i ein situasjon der elevane no får fjernundervisning. Dette blir gjort på fleire måtar, og den enkelte lærar kommuniserer direkte med sine elevar og føresette.

mandag 16.03 2020

94 søkjarar til lærarstillingar i Herøy:

- Aldri sett slike søkjartal

Heile 94 har meldt seg som søkjarar til ledige lærarstillingar i Herøy for neste skuleår.

Ingen påvist smitte i Herøy, men om det skal halde seg må folk ta omsyn til kvarandre:

– Må vise kva som bur i oss

Herøyordførar Bjørn Prytz oppmodar alle om å vere solidariske . – Ikkje reis på hytta, ikkje hamstre mat og ver ein god nabo, er hans klare beskjed til kommunens innbyggjarar.

lørdag 14.03 2020

Rådmannen om allmenningskaia:

Tilrår ubetydeleg heving

Rådmannen går inn for heving av allmenningskaia, men ikkje på langt nær så høgt til kainivået framfor hotellet.

Reagerer på vedtak om kommunalt bidrag:

– Dei kan ikkje få inntrykk av at det er noko å hente

Herøy formannskap, med ordførar Bjørn Prytz i spissen, er lite interessert i å ta del i finansieringa av ny nerlandsøybru.

fredag 13.03 2020

Sævik vil ha brennevinsskjenking til klokka 03.00

Det kan gå mot utvida skjenketider i Herøy.

torsdag 12.03 2020

Treng nye sju millionar kroner til oppfinansiering:

Null konkurranse om nytt politihus

43 millionar kroner er prisen som Veidekke må ha for å utvide Herøy rådhus med nye lokale til politiet. Andre tilbod har ikkje kome inn.

Siste oppdatering frå Herøy om koronaviruset

Under finn du siste nytt om koronaviruset frå Herøy kommune. Vi held saka oppdatert.

Helsestaben i Herøy kommune om koronaviruset:

- Vi må vise omsyn til kvarandre

Herøy kommune har no stramma inn korona-tiltaka lokalt og har bestemt at alle arrangement med over 100 deltakarar skal avlysast. Samstundes manar dei til å vere både solidariske overfor risikogruppene og nøgne med hygienen.

Må tenke utradisjonelt i legerekrutteringa

onsdag 11.03 2020

Fråfell byggefristen for Nordic Resort om avtale blir inngått

Klarer Nordic Resort å lande ein avtale med Aasmund Torvik innan utgangen av månaden får dei tid til å planlegge resortanlegget i Torvik.

tirsdag 10.03 2020

Vikevatnet blir sak for vilt, fiske og friluft

Framtida til Vikevatnet hamnar truleg på bordet til vilt, fiske og friluftsnemnda.

søndag 08.03 2020

Vil heidre eldsjelene bak parken

Ordførar Bjørn Prytz vil ha ein større opningsfest når Fosnavågparken er ferdig.

torsdag 05.03 2020

Kommunestyret ventar til april med prosjektprioriteringane:

Vil prioritere servicetorget

Fleirtalet i Herøy kommunestyre fann det for vanskeleg å setje opp ei prioriteringsliste for 2020 på sparket på det siste kommunestyremøtet. Til det var det for mange usikre faktorar.

onsdag 04.03 2020

Raudt farenivå for Fosnavåg hamn

Utdjupinga av Fosnavåg hamn får stadig sterkare preg av å vere eit risikoprosjekt som kan gi store uventa kostnader for Herøy kommune.

tirsdag 03.03 2020

NAV-tenestene i Herøy er uforsvarlege

Manglande kontroll og styring frå leiinga i Herøy kommune har ført til at dei sosiale tenestene ikkje er å rekne som forsvarlege.

Opp som orienteringssak 4. mars:

Dette er status for brua

Onsdag får samferdselsutvalet ei orienteringssak med status for Nerlandsøybrua på bordet. Foreløpig er det lite nytt, men fylkeskommunen tek sikte på å ha innsparingsalternativet klart i juni.

mandag 02.03 2020

Varaordførar Kvalsvik ville gravleggje «Solparken» ein gong for alle:

Ordføraren gjekk imot fleirtalet

– Eg beklagar sterkt at ordføraren nektar å setje saka på sakskartet og la fleirtalet bestemme.

lørdag 29.02 2020

Kursing og kompetanseheving medan fabrikken står stille:

Mowi godt rigga for framtida i Herøy

Laks til ein eksportverdi på fleire milliardar kroner blei i fjor skipa frå Mowi sitt hovudslakteri i Herøy.