Tema

tirsdag 19.10 2021

Herøy og Sande kommune skal ta stilling til ei ny, felles journalløysing for heile Midt Noreg – Helseplattformen:

Framtidsretta system med høg prislapp

Herøy kommunestyre skal denne veka ta stilling til om dei, som 30 andre kommunar i Midt-Noreg, skal gå i gang med forprosjektet for «Helseplattformen».

fredag 08.10 2021

Slik vurderer arbeidsgruppa flyttinga av den ambulante seksjonen i Myrvåg

Arbeidsgruppa, som har vurdert fordelane og ulempene med å flytte den ambulante seksjonen i Myrvåg til Volda, er no ferdige med sin rapport.

mandag 04.10 2021

Framleis skyhøgt sjukefråvær i Sande kommune

Sande kommune slit framleis med svært høgt sjukefråvær. Det meste er langtidsfråvær.

søndag 26.09 2021

Toftetun-foreldra fortvilar over treig prosess med avlastingsheimen:

– Nei, Toftetun har ikkje blitt betre!

– Eg blir så oppgitt. Vi står berre og stangar og stangar i veggen!

lørdag 11.09 2021

Bibbi, Jarl og ei kognitiv svikt (podkast)

Liva til Birgit og Jarl Grimstad byrja så smått å endre seg allereie to år før han fekk diagnosen. No fortel "Bibbi" korleis ho opplevde det å leve saman med ein som har demens.

Inviterer til pårørandeskule i Herøy:

Korleis møte ein med demens

Tysdag 21. september går Pårørandeskulen 2021 av stabelen i Herøy. Dei som står nær nokon med demens er velkomne til å delta.

onsdag 04.08 2021

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vitja Bøen Gard:

Olaug Bollestad vitja Bøen Gard: – Dette meiner eg veldig mykje om

Det er slett ikkje tilfeldig at statsråden valde å leggje turen til den vesle garden i Gjerdsvika under valkampturnéen sin.

lørdag 12.06 2021

Rask levering av ny legeplan hausta skryt frå formannskapet i Herøy:

– Skikkeleg god innsats

Herøy har fått utarbeidd ein heilt ny legeplan, og det på rekordtid. Bortsett ei enkel formulering hadde ikkje politikarane mykje å utsette på arbeidet.

torsdag 22.04 2021

Konklusjonen klar i legevaktsaka

Ordførarane og kommunedirektørane i Hareid, Herøy, Sande og Ulstein har den siste veka vurdert ulike samarbeidsmodellar for organisering av legevakt i dei fire kommunane. No har dei bestemt seg.

søndag 18.04 2021

Førebur seg på større vaksineleveransar

Herøy kommune førebur seg på å vaksinere fleire når Folkehelseinstituttet aukar leveransane.

torsdag 15.04 2021

Kari gir seg i Ytre Søre Sunnmøre Demensforeining – var primus motor bak etableringa:

– Svært givande arbeid

Kari Ristesund seier frå seg leiar- og styreverv i Ytre Søre Sunnmøre Demensforeining etter 12 år i trufast engasjement. Det same gjer fleire i styret. No har Ristesund eit brennande ønskje om at det gode arbeidet til foreininga må vidareførast.

onsdag 14.04 2021

Legevaktsoverlege Jørn Tunheim Klippersund og seksjonsleiar Erlend Bae:

Om organiseringa av Søre Sunnmøre legevakt

- At ein får lengre reiseveg til legevakt er sjølvsagt ikkje gunstig. Det er likevel naudsynt å korrigere inntrykket som vert gjeve av at dette vil gå ut over liv og helse, skriv dei mellom anna.

mandag 12.04 2021

Brannsjefen varslar sanksjonar mot kommunen:

Bruksnekt kan bli aktuelt

Herøy kommune kan få bruksforbod for avlastingsavdelinga ved Toftetunet.

Ordførarane i Ulstein og Hareid:

– Hadde fått det billegare og betre enn i dag

Ordførarane i Ulstein og Hareid føler behov for å nyansere bildet som er teikna i saka om det moglege legevaktsamarbeidet på Ytre Søre Sunnmøre.

lørdag 06.03 2021

Brukarane av helsetenester skal få meir å seie

Gjennom nye brukarutval skal folk i Herøy få meir å seie i høve til helse- og omsorgstenester.

onsdag 03.03 2021

Formannskapet positive til forprosjekt for omsorgs- og utleigebustader i Sande, men …

– Må ikkje gape over for mykje

Lokalpolitikarane i Sande formannskap var langt på veg positive til forprosjektet som ligg føre om etablering av omsorgs- og utleigebustader i Sande. Kartlegginga er likevel veldig viktig, samt ei vurdering utifrå den økonomiske situasjonen til kommunen, meiner dei.

Kvardagsrehabilitering er no eit fast tenestetilbod

Frå januar 2021 har kvardagsrehabilitering i Herøy kommune vorte eit tilbod dette teamet kan tilby på fast basis.

mandag 01.03 2021

Tre månadar sidan kommunen lova strakstiltak ved Toftetun avlastingsheim:

– Tre månadar er vel lenge å bruke på ei såpass alvorleg sak som dette

– Kor lenge skal vi måtte kjempe og be på våre kne for at dei aller kjæraste vi har skal få det betre?

torsdag 25.02 2021

100 i helsevesenet i Herøy får første dose torsdag

Torsdag tek Herøy kommune i bruk AstraZeneca-vaksinen, som no skal gå til helsepersonell under 65 år. Samtidig har vaksineringa av dei over 80 stoppa litt opp på grunn av forseinkna levering.

mandag 15.02 2021

Vil auke godtgjersla til støttekontaktar

Auka køyregodtgjersle kan hjelpe til på rekrutteringa av støttekontaktar i Herøy kommune.

søndag 24.01 2021

Tilsette ved Herøy sjukeheim tek bladet frå munnen: - Skam dokke!

Før jul stod det å lese at det er vedteke å pålegge oss arbeidstakarar innanfor helse og omsorg i turnus tredelt ferieavvikling.

fredag 22.01 2021

Inviterer til fagdag om covid-19 og eldre

"covid-19 og eldre" er tema når ein for første gong inviterer til heildigital fagdag i geriatri.

onsdag 20.01 2021

Har starta BPA-rådgjeving på Sunnmøre:

Brenn for at alle skal få leve det livet dei ynskjer

I 2015 vart Kristina Strand frå Ulsteinvik mor til ei jente med eit stort assistansebehov. No vil ho bruke lærdomen som BPA-rådgjevar.

torsdag 07.01 2021

54 personar har fått korona-vaksine i Herøy og Sande:

Her får Petter første dose

– Det var godt å få tatt han. Det var berre eit lite stikk.

mandag 14.12 2020

Kommunestyret går inn for tredelt ferieavvikling i helse og omsorg: – Må sikre kompetansen

Folkelista sin Eilert Geir Kvalsvik drøfta forslaget om å innføre ei tredelt ferieavvikling i helse og omsorgssektoren i Herøy, og fekk svar frå kommunedirektøren om planane.

torsdag 10.12 2020

Strakstiltak på Toftetunet

Forholda ved Toftetunet er verre enn politikarane har trudd. No skal strakstiltak settast i gang.

fredag 27.11 2020

– Vi har kjempa lenge Toftetun-barna

– Vi har jobba mykje med denne saka på systemnivå, og hadde håpa at det skulle vere nok.

torsdag 26.11 2020

Kommunen set i verk akutte tiltak

Kva som blir løysinga for barna på avlastingsheimen på lang sikt vil tida vise. I mellomtida lovar kommunedirektøren å setje i verk midlertidige tiltak.

mandag 23.11 2020

Foreldre ved Toftetunet avlastingsheim:

Toftetun-barna

torsdag 12.11 2020

Kommunedirektøren har foreslått å avvikle kvardagsrehabiliteringsteamet: – Meir spart på å la vere

Etter eit år med dokumentert effekt, har Herøy kommune likevel foreslått å avvikle tilbodet som reduserer og/eller utset hjelpebehovet til eldre. Det er ikkje å spare pengar, meiner teamet bak tenesta.

torsdag 29.10 2020

Legestreiken råkar kvelds og helgelegevaktene hardt i Herøy og Sande:

- Krevjande og uheldig med ein pågåande pandemi

Frå måndag av går tre legar i Herøy ut i streik, noko som gjer utslag i vaktlistene for kvelds- og helgelegevaktene i kommunen, også for Sande.

fredag 02.10 2020

Kritisk til forslag om å fjerne fagdagar

Ap-politikar Camilla Kvalsvik Aksnes slo eit slag for fagdagane då kommunestyret diskuterte den økonomiske stoda i Herøy kommune.

søndag 13.09 2020

Larsnes-klinikk under lupa

- Ikkje alle konsekvensar verkar heilt gjennomtenkte, sa ordføraren.

Dagpasientar i Sande kommune

Korleis kan Sande kommune berre gløyme ei pasientgruppe på denne måten? skriv ein pårørande i dette innlegget.

fredag 11.09 2020

Kritisk til stans i heimehjelp

Mange opplevde stopp i heimehjelpa i ferien.

onsdag 10.06 2020

Kommuneoverlegen og psykologen har sagt opp

Ekteparet Gottliebsen flyttar frå Herøy rundt eit halvår etter at dei tok til i kommunen.

lørdag 06.06 2020

Herøy kommunestyre førebudde på å snu alle steinar for å unngå kjempesmell:

KrF ville sjå på skulestrukturen

Fleire av dei folkevalde i Herøy innser no at krava dei har stilt til helse og omsorgssektoren er for tøffe. No startar jobben med å finne løysinga som gjer at ein unngår det varsla meirforbruket på over 20 millionar kroner.

fredag 05.06 2020

Samrøystes inn for nytt utval i Herøy: Dette blir deira oppgåve

Eit eige utval får i oppgåve å finne løysingane som sikrar meir effektiv helse og omsorgsdrift i Herøy.

mandag 25.05 2020

Vil ha opprydding i helse- og omsorg i Herøy

På lengre sikt må vi jobbe for at fleire eldre skal greie seg sjølve lenger, ved tilrettelegging i heimen og ved å tilby trygge eldrebustadar, skriv Karl-Oskar Sævik (Frp).

mandag 23.03 2020

– Vi skal kunne sikre dei som er sjuke og verne andre for smitte

Smittevernoverlege, Bjørn Martin Aasen, omtalar koronasituasjonen i Herøy som oversiktleg på noverande tidspunkt. I Sande går arbeidet også greitt melder kommuneoverlegen.

torsdag 12.03 2020

Må tenke utradisjonelt i legerekrutteringa

onsdag 11.03 2020

Utsett HerøyLAN på ubestemt tid:

- Forstår at dette er drit for mange

Det er med tungt hjarte at styret i HerøyLAN har valt å utsette årets LAN-arrangement på ubestemt tid. Men, «her må vi vere solidariske», konkluderer dei.

Avlyser dansegallaen i Fiskarhallen:

– Smittevern i førarsetet

Arrangement-styret bak den store dansegallaen i Fiskarhallen i april har bestemt seg for å avlyse arrangementet med omsyn til smittevern og det nye koronaviruset, Covid-19.