Tema

onsdag 01.09 2021

Negativ til nye gjenreisingsplanar ved Fosnavåg hamn

Gjenreisinga av Ishuset bør vere ein kopi, og ikkje få den utforminga som eigarane no har søkt om.

mandag 16.08 2021

Dette er status for Fosnavåg hamn-prosjektet

I dei neste vekene vil administrasjonen i Herøy kommune og den politiske hamnegruppa saman med Norconsult AS arbeide fram eit forprosjekt for vegen vidare for Fosnavåg hamn. Ein av samarbeidspartane vert Runde Miljøsenter.

tirsdag 06.07 2021

Herøy har fått svar på søknaden om utsetjing og endring av Fosnavåg hamn-prosjektet

mandag 31.05 2021

Set ned ei deponi-arbeidsgruppe: - Ressurspersonar i kommunestyret ein kan drage nytte av

Herøyordførar Bjørn Prytz (Ap) vil på utfordring frå Richard Gjerde i KrF no sette ned ei tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal leite etter eit deponialternativ for massane frå Fosnavåg hamn.

søndag 23.05 2021

Har gått tom for alternativ

Herøy kommune søkjer om å få utsett frist til 2. kvartal 2023 med å starte opp med utdjuping av Fosnavåg hamn.

fredag 30.04 2021

Ser seg om etter alternative deponilokasjonar for Fosnavåg hamn-massane:

Vil be om utsetting for prosjektoppstart

Herøy kommunestyre ser seg nøydd til å søkje om utsett oppstart av forskoteringsavtalen for utdjuping og miljøopprydding i Fosnavåg hamn. MOWI-mail gjer at dei vil sjå seg om etter alternativ.

torsdag 01.04 2021

Herøy Høgre om endeleg retningsval i hamnesaka:

"Meiner vi skal satse på byutvikling NO i Ytre hamn-Fosnavåg"

Innlegg av Herøy Høgre:

torsdag 25.03 2021

Endeleg retningsval er gjort om deponi og Fosnavåg hamn: Deponi ved MOWI

Herøy kommunestyre har blitt samde om eit endeleg retningsval for kvar dei ønskjer å deponere utdjupingsmassane frå Fosnavåg hamn.

tirsdag 23.03 2021

Frank Roy Moltu med sterke reaksjonar på forslag om ytre deponi i Fosnavåg:

"Korleis skusle bort 108 millionar kroner?"

Innlegg av Frank Roy Moltu (Sp):

fredag 19.03 2021

Tilrår deponi i Paradisbuka, alternativt på Mjølstadneset:

– Innanfor rekkevidd tidsmessig og økonomisk

Kommunedirektøren i Herøy har kome med tilråding til kommunestyret om at ein søkjer departementet om justering av forskoteringsavtalen for å kunne etablere deponi i Paradisbukta, eller alternativt eit berggropdeponi i ytterkant av industriområdet på Mjølstadneset.

tirsdag 16.03 2021

Tek sikte på full Fosnavåg hamn-openheit 25. mars

Når Fosnavåg hamn-saka skal leggast fram på nytt for kommunestyret 25. mars, reknar kommunedirektøren med at behandlinga går for opne dører.

onsdag 10.03 2021

Trur moglegheitene blir avgrensa på bygging i eit deponi

Norconsult sine konsulentar seier at eit deponi vil vere trygt med tanke på helse for folk og dyr, men at der truleg blir avgrensingar for kva ein får bygge på det.

tirsdag 09.03 2021

Agder Marine delte av sine hamne-erfaringar i kommunestyremøtet:

Kva med sjøbotn-deponi?

Fleire fagkyndige fekk uttale seg for Herøy kommunestyre då Fosnavåg hamn var tema torsdag. Ein av dei var ein mann med mange års erfaring med mudringsarbeid og hamneutbyggingar.

fredag 05.03 2021

Kystverket svara Herøy kommunestyre om avtalejustering for Fosnavåg hamn:

Fullt mogleg, men må ha detaljane

Jarle Strand frå Kystverket opplyste i kommunestyremøtet torsdag at det er fullt mogleg å reforhandle forskotteringsavtalen på Fosnavåg hamn. Ein må likevel ha alle punkt klare fyrst, varsla han.

Høgre, Krf og Frp var klare til å trumfe gjennom hamnevedtak, men så..

Utsett etter orientering bak lukka dører

Etter timesvis med orienteringar frå ekspertar og fagfolk i kommunestyremøtet torsdag, varsla ein fleirtalskoalisjon med Høgre, Krf og Frp at dei var klare for å kome med eit retningsgivande vedtak i Fosnavåg hamn saka. Ei lukka orientering sette derimot ein brå stoppar for forslaget som vart trekt i siste liten. Saka blei utsett.

tirsdag 02.03 2021

Fiskarlaget er svært bekymra over hamnesaka

torsdag 25.02 2021

Famlar etter deponiløysing som kan godkjennast:

Tida i ferd med å renne ut for Fosnavåg hamn - alvorleg tidsklemme

Igesund framstår som den klart billegaste deponialternativet for utdjuping av Fosnavåg hamn. Men kan ei slik deponiløysing godkjennast innafor tidsfristen som kommunen har hengande over seg?

lørdag 20.02 2021

Kallar inn til ekstraordinært kommunestyremøte om Fosnavåg hamn:

Vil ha både Kystverket og Miljødirektoratet til stades

Etter eit fellesforslag frå Høgre, KrF og Frp gjekk lokalpolitikarane i formannskapet inn for å sette opp eit ekstraordinært kommunestyremøte om Fosnavåg hamn tidleg i mars.

fredag 05.02 2021

Høgre, Frp og KrF med fleirtal i kommunestyret i deponisaka:

Leitar fram igjen planar med ytre deponi i Fosnavåg - også Igesund er aktuelt

Fleirtalet i Herøy kommunestyre ber kommunedirektøren om å gå i forhandlingar med Miljøverndepartementet om å etablere ei alternativ deponiløysing for Fosnavåg. I bestillinga ligg det ei føring og forventing om å etablere det ved ytre hamn i Fosnavåg og/eller på Igesund.

onsdag 03.02 2021

Storsteinen grendelag uroa over deponialternativet i Paradisbukta

I likskap med grunneigar Reidun Eggesbø, som i eit innlegg i tysdagsavisa årvara dei folkevalde om å gå vidare med deponiløysing i Paradisbukta, er folk i Storsteinen grendalag også kritisk.

tirsdag 02.02 2021

Reidun Eggesbø kritisk til deponi i Paradisbukta:

Ikkje giftige massar?

onsdag 27.01 2021

Klokka tikkar for hamne-millionane i Fosnavåg hamn:

Lokalpolitikarane slit med å velje deponialternativ

Høge deponikostnadar skapar hovudbry i Fosnavåg Hamn-saka for dei folkevalde i Herøy. Formannskapet bestemte tysdag å tilrå vidare arbeid med deponiløysing i Paradisbukta, men samstundes vegrar dei seg for å utelukke andre alternativ og held døra på gløtt inntil vidare.

søndag 10.01 2021

Kan bli nedgravne på land - på Eggesbønes

Eit landdeponi i Eggesbømarka ved Paradisbukta kan bli endestasjon for slammet ved ei mudring av Fosnavåg hamn.

torsdag 07.01 2021

Grunneigarane til Paradisbukta og Eggesbømarka reagerer på kommunen sine planar:

Vil ikkje selje til industri eller deponi

Om grunneigarane var skeptiske før, har skepsisen ikkje blitt mindre når det no er tale om å gjere Paradisbukta om til deponi for slam frå Fosnavåg hamn.

lørdag 12.12 2020

Posisjonen sitt budsjettforslag vedtatt med nokre tilleggspunkt frå FRP:

- Vi skal ha ei ny skuleløysing på Bergsøy

Etter ein god debatt i kommunestyret gjekk fleirtalet, ikkje uventa, inn for posisjonen sitt budsjettframlegg. Opposisjonspartia måtte nøye seg med kritiske spørsmål og nokre ekstra kulepunkt inn i budsjettet.

onsdag 25.11 2020

Uvisst om fylkeskommunen dekkjer finanskostnader

Fylkeskommunedirektøren ville gi avslag, men fylkesutvalet utsette saka om støtte til Fosnavåg hamn.

lørdag 26.09 2020

Ville ikkje ta stilling til lovlegkontrollen

Fleire av Herøy-politikarane var svært lite interesserte i å behandle ein lovlegkontroll av hamnevedtaket. Også kommunedirektøren meinte at det ville vere fornuftig å bruke tida annleis.

torsdag 24.09 2020

Kommunestyret har gjort nytt vedtak om Fosnavåg hamn

Kommunestyret samla seg om fellesframlegg om korleis framtida til Fosnavåg hamn-prosjektet ser ut.

onsdag 23.09 2020

Kommunedirektør Trond Arne Aglen før lovlegkontrollen:

– Hamnevedtaket var lovleg

Kommunedirektøren meiner saksopplysningane var gode nok til å fatte eit lovleg vedtak under den første handsaminga av hamnesaka. Heller ikkje møteleiinga var i strid med lovverket, konkluderer han.

mandag 21.09 2020

Primærønsket er utdjuping av hamna, men Roar Aasen trur nytt land vil gi gevinst:

– Vil gagne Fosnavåg og Herøy

Utdjuping av hamna er øvst på Roar Aasen og Fosnavåg Pelagic si ønskeliste før torsdagens oppattaking av hamnesaka. Men dei ser også store fordelar – og lite risiko – ved deponiløysinga på indre hamn.

fredag 18.09 2020

Hamnesaka: Vil vurdere alternative deponiløysingar – kan bli flytta frå Fosnavåg

Kommunedirektøren seier nei til det planlagde prosjektet på indre hamn, men stiller seg samstundes positiv om ein kan finne ei alternativ deponiløysing som gir same gevinst, men til ein lågare kostnad og risiko.

onsdag 16.09 2020

Ber Kvalsvik om å trekke lovlegkontrollen

Høgre og Frp meiner det vil vere unødvendig å plage fylkesmannen med ein lovlegkontroll av hamnevedtaket.

mandag 14.09 2020

Hamnesaka kjem opp att neste veke

Ordføraren set hamnesaka opp til ny behandling torsdag 24. september.

Reagerer på kravet om lovlegkontroll:

– Dette ser meir ut som ei trenering av saka

Karl-Oskar Sævik og Tine Storøy meiner det er veldig spesielt at Folkelista og Senterpartiet no vil sende sitt eige vedtak til fylkesmannen.

fredag 11.09 2020

Fosnavåg hamn - merknader til kommunestyregruppa i Ap:

- Kvifor ikkje opplyse oss uvitande om dette då?

Det er merkeleg at ei av Norges største fiskerikommunar ikkje ser seg råd til å satse på det som denne kommunen er oppbygd av, nemelig fiske og sjøfart .

Krev lovlegkontroll av hamnevedtaket

Fem kommunestyrerepresentantar, alle frå Folkelista og Senterpartiet, meiner skuldingane mot ordførar og kommunedirektør er så alvorlege at ein lovlegkontroll av Fosnavåg hamn-vedtaket må til.

torsdag 10.09 2020

Stortingspolitikarar forbausa over hamnevedtak, men …

Held døra på gløtt for hamnetilskotet

Under eit folkemøte i samband med Fosnavåg hamn-saka, kunne stortingspolitikarar i Høgre informere om at det kan vere mogleg å snu i hamnesaka og framleis få statleg draghjelp.

onsdag 09.09 2020

Trappa opp på Herøy rådhus med 556 hamne-underskrifter:

- Saka var avgjort på sviktande grunnlag

Tre politiske parti i Herøy, KRF, Frp og Høgre, kunne onsdag levere 556 underskrifter og eit krav om å få gjere ei ny politisk handsaming i Fosnavåg hamn-saka.

tirsdag 08.09 2020

Trond Arne Aglen svarar Herøy Høgre om hamne-omkamp

Herøy Høgre har bede om ei ny politisk handsaming av Fosnavåg Hamn-saka, då dei meiner grunnlaget for saka ikkje var godt nok då kommunestyre fatta vedtak. No svarar kommunedirektør Aglen på Høgre sitt ønskje om å halde tilbake kommunestyret sitt hamnevedtak.

mandag 07.09 2020

Herøyordførar Bjørn Prytz etter sterke hamne-reaksjonar:

– Synspunkt frå mange som ikkje har sett seg inn i saka

– Eg brukar å seie at herøyværingane er verdsmeistrar i omkampar. Men det er ingen automatikk i at hamnesaka skal behandlast på nytt. Generelt må det mykje til for at ei sak kjem på dagsorden igjen.

Fosnavåg Pelagic var villige til å gi frå seg eigarskapen til kaifronten: Opna for «planlagt» driftsstopp

Fosnavåg Pelagic fira på fleire krav under det siste møtet med Herøy kommune før hamneavgjerda.

lørdag 05.09 2020

Leiar:

Høge bølgjer på Fosnavåg hamn

Fosnot vil drive i Fosnavåg i uoverskodeleg framtid, men ...

– Taper oppdrag i sesong

Årsaka er at dei store båtane ikkje kjem seg inn til notbøteriet. Og dei vert det berre fleire av ...

fredag 04.09 2020

Meir enn 1200 herøyveringar med felles opprop:

Fosnavåg hamn - livsnerven i kystbyen vår!

Meir enn 1200 herøyveringar har siste dagane i eiga facebookgruppe samla seg bak dette oppropet til ordførar og kommunestyre. Vi har forventningar om å verte lytta til og tekne på alvor. Det er kvardagen og liva våre det handlar om! Og det skal våre tillitsvalde bry seg om!

Tilsvar Bjørn Martin Aasen sitt innlegg til kommunestyregruppa Herøy Arbeiderparti:

Utbygginga av Mjølstaneset

Det er rett at her var det sterk vilje, ikkje minst frå dei private aktørane.

torsdag 03.09 2020

Svar til kommunestyregruppa Herøy Arbeiderparti:

- Eg er fortsatt like opprørt og skuffa.

Eg får og mange meldingar om at «Ap er ikkje til å stole på». Det gjer noko med meg!

onsdag 02.09 2020

Arthur Almestad:

No må vi rydde opp etter festen og klargjere for ei ny tid

- Ei rein Fosnavåg hamn med tilrettelagt infrastruktur for etablert og nytt næringsliv i eit aktivt fiskerimiljø, og med korte avstandar til sentrumsfunksjonar, vil vere ein attraktiv lokalitet for mange aktørar innan ei framtidsretta havnæring.

Bjørn Martin Aasen:

Opprørt og skuffa over eige parti

Kommentar frå tidlegare ordførar Arnulf Goksøyr:

Om Fosnavåg hamn og integritet

Konsekvensen av vedtaka som noverande regime står føre er at Fosnavåg hamn vert omgjort til småbåthamn for framtidige Fosnavåg Yacht club.

tirsdag 01.09 2020

Fosnavaag Pelagic om Fosnavåg hamn:

- Uriktigheter om Fosnavåg hamn

- At ordfører fremstiller Fosnavaag Pelagic AS som syndebukken for at utdypning av havna ikke blir gjennomført faller på sin egen urimelighet, skriv dagleg leiar Roar Aasen.

Kvifor ville Herøy Arbeiderparti satse på vidareutvikling av Fosnavåg fiskerihamn?

Jau, fordi Fosnavåg Pelagic og Fosnot ville satse, investere og vidareutvikle seg i hamna.

mandag 31.08 2020

– Dette var ikkje ei båtlengd føre

Søre Sunnmøre Fiskarlag seier seg svært skuffa etter kommunestyrevedtaket om å skrinlegge Fosnavåg hamn-prosjektet.

lørdag 29.08 2020

Jon Georg Dale om skrinlegginga av Fosnavåg hamn-prosjektet:

– For meg er det komplett uforståeleg at ein skusla vekk denne moglegheita

Dalsfjordingen som i fjor sommar troppa opp på Allmenningskaia i Fosnavåg med 108,5 millionar kroner forstår lite av Herøy kommunestyre si skrinlegging av hamneprosjektet.

fredag 28.08 2020

Kommuneadvokaten slår tilbake mot skuldingar om politiske ytringar og inhabilitet

Kommuneadvokat Reidar Andresen meiner det ville vore ein unnlatingssynd om han ikkje trekte fram konkrete risikoelement i Fosnavåg hamn-prosjektet. Påstandar om eigeninteresser i saka karakteriserer han som heilt grunnlause.

Dette skjedde rett før Fosnavåg hamn-avgjerda: Kommuneadvokat skulda for å drive politikk

Kommunedirektøren og kommuneadvokaten fekk orientere kommunestyret like før avgjerda om å skrinlegge Fosnavåg hamn-prosjektet. Det vekte reaksjonar frå politikarane.

torsdag 27.08 2020

17-16 for skrinlegging av Fosnavåg hamn-prosjektet

Kommunestyret gjorde torsdag kveld endeleg vedtak om å skrinlegge utdjupinga av Fosnavåg hamn. Men det vart jamt.

onsdag 26.08 2020

Framtidig juvel eller skamplett?

Komande torsdag har Herøy kommunestyre ei svært viktig sak til behandling. Ho vil vere avgjerande for den framtidige utviklinga av Fosnavåg hamn og sentrum.

mandag 24.08 2020

Hamnekostnadar: Positive til å hjelpe Giske – Herøy har ikkje søkt

Fylkeskommunedirektøren er positiv til dialog om finansieringa av utdjupingsprosjektet i Gjøsund fiskerihamn. Frå Herøy har det ikkje kome søknad.

onsdag 19.08 2020

Fosnavåg hamn-kostnaden kan bli på over 200 millionar kroner

Vil ha næringslivet med på spleiselag

Vilja til å gjennomføre hamneutdjupinga på indre hamn er der framleis, men formannskapet fryktar dei mange risikosidene ved prosjektet. Eit bidrag frå næringslivet kan bli heilt avgjerande for utfallet av saka.

mandag 17.08 2020

Stort engasjement før Fosnavåg hamn-avgjerd:

– Utvikling av hamna er avgjerande for Fosnavåg si framtid

– Dette er sjansen ein får til å sikre at Fosnavåg er ei båtlengd føre. Seier ein nei til utdjuping, vil Fosnavåg hamn snart vere ei spøkelseshamn.

lørdag 15.08 2020

Leiar:

"Utan nye idear stoppar utviklinga"

fredag 14.08 2020

Risikoen er for stor:

Kommunedirektøren vil avslutte hamnesaka

Stor økonomisk risiko får kommunedirektøren til å tilrå at ein ikkje går vidare med utdjuping av Fosnavåg hamn.

torsdag 25.06 2020

Ny oppdatering om Fosnavåg hamn

Det vil vere mogleg å redusere setningstida til under eitt år.

lørdag 13.06 2020

Må finne svar på fire viktige spørsmål om Fosnavåg hamn

Herøy formannskap har ikkje lyst til å leggje vekk utdjupingsprosjektet på Fosnavåg hamn. Men det byrjar å haste om ein skal finne alternative løysingar for å få prosjektet realisert.

mandag 08.06 2020

Fosnavåg hamn-avgjerd kan bli utsett til slutten av august

Må ut med minst 50 millionar kroner

Kystverket har gitt Herøy kommune utsett frist til å ta avgjerda om hamneutdjupingsprosjektet i Fosnavåg.

lørdag 06.06 2020

Nedblåse fartsskilt på Fosnavåg hamn

mandag 25.05 2020

Roar Aasen beklagar utviklinga av hamneutdjupingsprosjektet:

Kan ikkje leve med ei slik løysing

Ei utdjuping etter reguleringsplanen vil ikkje gagne brukarane av Fosnavåg hamn med dei førsetnader som no ligg til grunn for prosjektet.

Nærmar seg endeleg avgjerd om Fosnavåg hamn-prosjektet:

Ny vurdering av setningstida

– Det einaste eg ser som utfordrande er setningstida. Samt det at Fosnavåg Pelagic ikkje kan bidra med like mykje som i 2016.

torsdag 30.04 2020

Får momskompensasjon for Fosnavåg hamn

Herøy kommune vil ha rett til frådrag for inngåande meirverdiavgift for anskaffingar gjort i tilknyting til forskotteringsavtalen for Fosnavåg hamn.

lørdag 18.04 2020

– Giske har vore meir kreative enn oss

Giske kommune ber fylkeskommunen om å dekke nokre av kostnadane til hamneutdjuping. Bjarne Kvalsvik meiner Herøy har sove litt i timen.

søndag 22.03 2020

Frårår overtaking av fiskerihamnene:

Meir pengar må følgje med

Møre og Romsdal fylkeskommune kan ikkje ta over dei næringsaktive fiskerihamnene før nødvendig finansiering er på plass.

onsdag 18.03 2020

Miljøopprydding uansett?

Formannskapet vil vite om dei forureina massane på Fosnavåg hamn uansett må fjernast.

onsdag 04.03 2020

Har veldig lyst, men viktig å få bruke området

– Fosnavåg Pelagic har veldig lyst til at dette skal skje, men både korleis og kva tid dei nye landområda kan takast i bruk, er viktige avklaringar som må kome.

Raudt farenivå for Fosnavåg hamn

Utdjupinga av Fosnavåg hamn får stadig sterkare preg av å vere eit risikoprosjekt som kan gi store uventa kostnader for Herøy kommune.