Det har også tidlegare vore forslag om kutt i løyvinga til miljøsenteret, som nok opplever å leve på nåde sidan det nesten årvisst dukkar opp som mogleg salderingspost i statsbudsjettet. Det må vere litt av ein situasjon å leve i, og er eigna til å ta nattesvevnen frå alle som er involverte i drifta av senteret.

Runde MIljøsenter har vakse både i omfang og ansvarsområde opp gjennom åra, og har utvikla seg til å bli ein nasjonal spydspiss når det gjeld forsking og bevisstgjeriing innanfor mange aspekt der livet ved og i havet er fellesnemnar. Mykje av nysatsinga har føregått nettopp etter å ha oppnådd anerkjenning og statlege løyvingar. Om budsjettforslaget går gjennom, inneber det ei statleg nedprioritering av det som er utpeika til eit nasjonalt prioritert område. Paradoksalt nok.

– Kunnskap om livet i og ved havet har aldri vore meir nødvendig enn i dag, både med tanke på bevaring av naturmangfaldet og for å førebyggje eventuelle konfliktar med havvind og anna næringsverksemd som vert planlagt i havet, påpeikar styreleiar Ragnvald Nærø i Runde Miljøsenter. Han har eit godt poeng, og vert støtta av Herøy sin Ap-ordførar Bjørn Prytz, som lovar å gjere alt kva han kan for å gjere tilrådinga frå «sine eigne» om til eit positivt vedtak.

Vi trur Runde Miljøsenteret er tilbake med ei løyving når SV og andre får sagt sitt og budsjettet skal spikrast av Stortinget. Alternativet er at eit forskingsmiljø som er bygt stein på stein, og som framleis er i fin utvikling, blir sendt fleire år attende i tid. I verste fall kan framtida til senteret stå i fare. Så kan ein spørje dei styrande: Kva signal sender det? Svaret gir seg sjølv.