Det foreslår Herøy formannskap i ein høyringsuttale til konkurransen om regionale ruteflygingar i Sør-Norge.

Rådmannen viser til at på grunn av kommersialisering, prisauke og færre avgangar har Hovden tapt konkurransen med Vigra. Han peikar på at Hovden er svært avhengig av næringslivsreiser, og næringslivet sin konkurransesituasjon er svært avhengig av Hovden. Flyplassen spelar ei vesentleg rolle for at mange bedrifter i lufthamna sitt nedslagsfelt kan vere konkurransedyktige.

Då særleg det maritime næringslivet måtte kutte kostnader, medførte prisauken på Hovden betydelege ulemper. Både Vigra og Sandane blei då rimelegare alternativ.