Denne veka kom Herøy formannskap med ei samrøystes og kanskje noko overraskande fråsegn. Her heiter det at samlokaliseringa kan gjennomførast som planlagt, utan at det vert brot på retningslinjer for responstid. Herøyværingane la inn eit atterhald om at det må vere minst fire bilar på dagtid i den nye stasjonen.

I ei så viktig sak må ein gå ut ifrå at herøypolitikarane også har undersøkt saka nøye og grundig, og forsikra seg om at fråsegna dei sender, også er i tråd med folkemeininga. Vi merkar oss at fleirtalet av formannskapsmedlemer i Herøy signaliserte skepsis, men likevel ville seie ja til ei samlokalisering.

Uansett korleis ein ser på saka, er det eit faktum at responstida vert lenger for langt fleire innbyggarar enn i dag, om ein samlar tre stasjonar til éin. Responstid, altså tida det tek å kome ut til pasientane – i ein kritisk situasjon – trumfar etter vårt syn dei fleste andre omsyn. I Herøy vert det trekt fram at ein ny og større stasjon vil vere gunstig for fagleg utvikling og stabilitet i bemanninga.

Ein kan elles merke seg at det i Herøy også vert sett lengre fram, mot ei mogleg samling også av politistasjonane på ytre søre, og administrativt ser ein det i samanheng med ein mogleg ny ambulansestasjon i Myrvåg. Det er interessante tankar, men det å posisjonere seg for framtida når det gjeld andre instansar, bør ikkje gå på bekosting av pasientsikkerheita.