Med avtalen mellom kommunen og eigarstyret som bakgrunn, rår frå rådmannen eit årleg driftstilskot frå Herøy kommune til sunnmørsjekta Anna Olava.

Eigarstyret for Herøy kystmuseum/Herøy gard har søkt kommunen om eit årleg tilskot på 77.000 kroner, men ifylgje avtalen er det eigarstyret som har ansvaret for vedlikehald og drift av eigedomen medrekna Anna Olava.

Redningsaksjon

Rådmannen peikar elles på den store innsatsen som kommunen har lagt ned med vedlikehald og rehabilitering av båten i lag med mange andre. For to år sidan blei det sett i gang ein redningsaksjon for båten som då hadde stått på land sidan 2011 med motorhavari, og manglande økonomiske ressursar til reparasjon.

Etter ein stor dugnadsinnsats i form av arbeid og pengar, frå både det offentlege og private, oppfyller jekta no alle sikkerheitskrav for å kunne gå med passasjerar innan fartsområdet liten kystfart.