Frå no av kan du ikkje lenger sende bursdagshelsingar og andre helsingar til oss via e-post, men må registrere dei på den nye sjølvbeteningstenesta folk.vestlandsnytt.no. Dette er ei totalløysing for både nett og papir.

Fordi ein no slepp administrasjonsgebyret, er tenesta billegare enn den mellombelse løysinga vi har hatt sidan nyttår.

Døme på helsingar er: gratulasjonar, takkehelsingar, julehelsingar, og kunngjeringar om jubilantar, nygifte, «Vi giftar oss», og forlovingar.