Møre og Romsdal politidistrikt opplyser fredag at bøtene gjeld for ferdsel innanfor forbodssonene ved Rundefjellet og Grasøyane. Køyringa skjedde sist sommar, og vart også omtala i fleire media.

- Reiselivsselskapet og båtføraren er ilagt straff for å ha brote naturmangfaldlova. Selskapet er også straffa for brot på forskrift om vern av fire fuglefredningsområde og vern av fuglelivet på og omkring Runde i Herøy og Ulstein, seier politiadvokat Elisabeth Fiksdal i Møre og Romsdal politidistrikt.

I den lokale forskrifta står det at føremålet med fredinga er å ta vare på eit rikt og interessant fugleliv og fuglane sitt livsmiljø, serleg med omsyn til sjøfuglkoloniane. Denne forskrifta gjeld også freding av vegetasjon på land samt pattedyra som til dømes sel (steinkobbe og havert) og oter. Her er mellom anna eit generelt ferdselsforbod frå 15. mars til 31. august for dei tre områda på Runde og frå 15. april til 15. august i Grasøyane.

Ved eitt av tilfella av køyring med RIB-båt gjennom koloniar av sjøfugl vart ulovlegheitene dokumenterte av fotograf og fugleforvaltar Ingar Støyle Bringsvor, som var på feltarbeid ved fuglefjellet då båten kom køyrande:

GPS-registrering felte dei

Selskapet har gjennomført passasjerturar med motorisert RIB-båt til Rundefjellet og Grasøyane ved fleire høve i juni og juli i fjor sommar. GPS-køyretraseane frå båtane tilseier at delar av ruta som vart brukt låg innanfor vernesona. Reiselivsselskapet har difor fått ei førelegg på 100.000 kroner for brot på ferdselsforbodet, opplyser politiet

Båtføraren har fått sitt førelegg på 20.000 kroner etter ein konkret passasjertur han utførte for reiselivsselskapet den 13. juni 2018. Under turen meiner politiet at han førte båten gjennom ein flokk med rastande sjøfugl, på ein slik måte at fuglane blei påført liding. Bota gjeld brot på naturmangfaldlova § 15.

Bøtene er forkynt for selskapet og føraren. Politiet har ikkje så langt ikkje fått svar på om dei vedtek førelegga.