24-åringen Lovise Nikoline Voldsund slo eit slag for å få fleire yngre menneske med i lokalpolitikken, og særskilt kvinner.

Voldsund meiner det er trist at det er etter måten få politikarar under tretti år med i styre og stell i lokalpolitikken. Ho sa:

– Det er trist fordi det som ungdomen er oppteken av også må kome på bana. Det som unge kvinner ser i kvardagen sin, det dei har behov for, får ikkje like stort fokus som det burde.

Ho tok også opp eit anna punkt som kan reknast som ei utfordring, og då først og fremst for rekruttering og den utskifting som burde vere naturleg i eit fungerande lokaldemokrati. På grunn av kjønnskvotering vert nemleg fleire oppgåver lagde på dei kvinnene som vert valde inn.

I tillegg vart det i same intervju teke opp eit tema som kanskje spesielt i Herøy har vore noko utfordrande, nemleg at ordskiftet og det som kjem frå talarstolen somme tider, kan vere litt «hardt».

– Vi må verte snillare med kvarandre, uavhengig av kjønn og alder, kom det frå Lovise Nikoline Voldsund.

Dette er ord vi alle kan merke oss.

I desse dagar er det fleire politiske parti og grupper som jobbar med å setje saman lister til det komande kommunevalet. Signala fortel oss at det i nokre grupper er svært vanskeleg å få folk til å stille på liste. Enkelte har jamvel meldt om at det er historisk utfordrande. Mellom anna kan det føre til at vi får færre lister og kandidatar å velje mellom i valet.

Målet må vere at vi får ein feiande frisk og sakleg valkamp, og at det kjem inn ei rekkje nye kandidatar som gir fornying og nye impulsar inn i lokaldemokratiet.