Varslar kraftig auke i straumprisen – prissjokk

foto