Trafikkulykke i Stokksundkrysset - ti personar innvolvert

foto