Innleiingsvis omtalar dei som eig Rønneberghuset sjølve eigedomen, som har nokre av dei siste historiske bygningane som er att i Larsnes sentrum. Huset er i dag listeført som eit regionalt viktig kulturminne, og eigedomen er regulert som verneverdig.

Arbeid og vidare planar

Som kjent er det under arbeid eit større restaureringsarbeid med støtte frå mellom anna Kulturminnefondet, UNI Stiftelsen og fylkeskommunen.

– Det er eit krevjande og omfattande arbeid som vil pågå i mange år. 1. etasje i hovudhuset er snart ferdig restaurert, informerer eigarane.

Hovudhuset vert i dag nytta til selskapslokale med servering. I vår og sommar er det planlagt fleire arrangement. Eigarane skriv til kommunen at det på sikt er planlagt å tilby overnatting i andre etasje og i stabburet. Eldhuset er tenkt nytta til møtelokale og mindre arrangement.

Rønneberghuset har søkt om permanent skjenkeløyve, og i inneberande månad er det til dømes planlagt «Festmiddag i Rønnebergs fotspor».

– Når eigedomen er ferdig restaurert vil det vere eit stort potensiale for kommersiell drift mot lokal, regional og nasjonal marknad, heiter det frå Rønneberghuset.

– Eigedomen har potensiale for utvikling både mot aust og vest. Mot vest vil det vere mogleg å gjenoppføre låven, og då med funksjon som konsertlokale, overnatting, galleri eller anna, heiter det.

Det er også planar mot aust, med potensial for oppføring av fleire bygningar til bruk som bustad, feriehus, overnatting, næring eller anna.

– Ein ny reguleringsplan må gje tilstrekkeleg vern av eksisterande bygningar samtidig som det vert gitt rom for å utvikle eigedomen vidare, heiter det frå eigarane av tunet.

Fryktar «vesentlege inngrep»

Dei har merka seg at det i dagens kommuneplan, mellom Rønneberg-eigedomen og Skitnevika, er planlagt ein parkeringsplass. Vest for rådhuset er det sett av areal til brannstasjon. I tillegg er det planar om båtverkstad mot sjøen vest for Larsnes Last og Buss.

– I sum er dette vesentlege inngrep som ytterlegare vil forringe kvaliteten på området, og vil gjere Larsneset endå meir til eit industriområde, meiner eigarane av Rønneberghuset.

Konkret ynskjer dei at eksisterande eigen bygningmasse må regulerast som verneverdiga eller verna. Dei ynskjer også nedfelt at bygningane kan nyttast i høve til planane, inkludert bustad og næring.

Dei ynskjer dessutan at gjenoppføring av låven kan takast med i planane, i tillegg til det gamle badehuset i Skitnevika. Ein vil også bevare strandsona rundt Larsneset, samt at kommunen blir oppmoda til å vurdere ei anna lokalisering av brannstasjonen.