PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

«Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Vestlandsnytt om en søknad om konsesjon for kjøp av et småbruk. I artikkelen hevdes det at en navngitt mann opptrådte som stråmann for en som eieren ikke hadde ønsket å selge til.

Klager er kjøperen av eiendommen, som i artikkelen påstås å være stråmann, og som siden solgte eiendommen videre. Klager mener Vestlandsnytt blandet sammen et privat salg av tilleggsjord med en eldre jordrettssak, som ikke er relevant for konsesjonssaken som nå behandles. Ifølge klager publiserte Vestlandsnytt sterke beskyldninger han ikke fikk anledning til å imøtegå. Videre mener klager avisen har tatt parti med den ene siden i en konflikt, og ikke fått frem relevante motforestillinger.

Vestlandsnytt viser til at artikkelen handler om en omstridt sak, som avisen har dekket i flere år. Videresalget av eiendommen er sentral i konsesesjonssaken, og derfor relevant for avisen å omtale, påpeker avisen. Vestlandsnytt anfører at artikkelen bygger på offentlige dokumenter fra saksbehandlingen. Der fremkom det at klager stiller seg uforstående til påstanden om at han var stråmann, et poeng som kom frem i avisens omtale av saken, anfører redaksjonen. For øvrig mener avisen det ikke er klager kritikken er rettet mot, men mot den klager solgte videre til.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) ser at kjøpet av småbruket og konsesjonsbehandlingen har offentlig interesse, og derfor var relevant å omtale for Vestlandsnytt.

Slik utvalget ser det, var påstanden om at klager opptrådte som stråmann, en beskyldning som utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. PFU merker seg at Vestlandsnytt refererte fra dokumentene, og skrev at klager stiller seg uforstående til fremstillingen. Selv om avisen kunne fått tydeligere frem at klager avviste stråmannbeskyldningen, mener utvalget at det Vestlandsnytt refererte, for leserne fremsto som en samtidig imøtegåelse. Under tvil kommer PFU derfor til at det ikke var presseetisk påkrevd å kontakte klager i dette tilfellet.

Utvalget registrerer at opplysningene i artikkelen er hentet fra den offentlige saksbehandlingen. Mediene må kunne omtale saker kun ut fra foreliggende saksdokumenter, men må likevel utøve kildekritikk, jf. punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP). En måte å kontrollere opplysninger på er å kontakte de berørte partene. PFU ser at det kunne styrket kildegrunnlaget i artikkelen om klager hadde blitt kontaktet og fått muligheten til å utdype sitt syn. PFU påpeker at det heller ikke styrker kildebredden at den klager solgte videre til ikke er kontaktet eller på annen måte har fått komme med sin versjon av saken.

Vestlandsnytt har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 22. juni 2022 Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Nina Hernes, Øyind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Gunnar Kagge»