Søkjarar til leiarstillingar i Sande

Sande har søkt etter tre nye leiarar i pleie- og omsorgstenesta.

Sandetun: Kom­mu­nen er i ferd med å rek­rut­te­re folk til lei­ar­stil­lin­gar in­nan pleie og om­sorg.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Til stillinga som avdelingsleiar i bu og habilitering, sone 2, har det kome inn tre søknadar.