Absolutt ikkje heilsvart

Rekneskapen ved utgangen av august syner at Sande kommune styrer mot balanse. Det er isolert sett godt nytt i ein kommune som har slite mykje dei seinare åra.

Hammer og Myklebust: Kom­mu­ne­di­rek­tø­ren og ord­fø­ra­ren i Sande un­der de­bat­ten om øko­no­mi, der det – i alle fall i høve til vans­ka­ne dei sei­na­re åra – ser ri­me­leg bra ut med tan­ke på kome ut med bei­na på bak­ken. Foto: End­re Vor­ren  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Utgiftene er for høge i høve til budsjettet, men også inntektene er høgare enn det vi har venta oss, opplyste kommunedirektør Anders Hammer til formannskapet tysdag.