Avdelingssjef vil flytte arbeidsplassar frå Myrvåg:

Tilrår samlokalisering i Volda

«Det avgjerande når leiargruppa har drøfta saka er den faglege kvaliteten i tilbodet».

Base: Opp­mø­te­sta­den og kon­tor­lo­ka­la for dei til­set­te ved den ambulente sek­sjo­nen har vore i Myr­våg, i andre eta­sje i det­te byg­get, sidan opp­star­ten for tre-fire år sidan.   Foto: End­re Vor­ren

Nyhende

Slik konkluderer avdelingssjef Eirik Molvær i si innstilling om å flytte helseføretaket sin ambulante seksjon i Myrvåg til Volda.