Dispensasjon på Storholmen

NTM-utvalet i Sande kommune vil gje dispensasjon frå plan- og bygningslova til eigarane av husa på Storholmen hamn.

Storholmen: Her er det sett i verk ei satsing på reiseliv og turisme.   Foto: Arkivfoto: Josefine Spiro

Nyhende

Det er ein mellombels dispensasjon som gjeld fram til 1. juni 2023. NTM-utvalet strekar under at serveringsstaden ein søkjer løyve for, skal ha universell utforming. Bygget på 54/56 kan ikkje nyttast til servering etter 1. juni 2023 om ikkje krava er oppfylte.