Gjerdsvika hamn:

Framleis ikkje punktum - kommunen vurderer lovlegheita

Teknisk sektor i Sande har for tida ein endringssøknad frå Kystverket til vurdering.

Gjerds­vi­ka hamn: Det er eit stort pro­sjekt som er gjen­nom­ført. Fram­leis går det føre seg noko «et­ter­rakst» før punk­tum kan set­jast.   Foto: Kystverket

Nyhende

Spørsmålet er mellom anna om endringane i høve til omsøkte tiltak i Gjerdsvika hamn utløyser ei mindre eller ordinær sak om reguleringsendring.