Statsforvaltaren har konkludert i klagesaka om Borga

Drift ut året: Det er mogleg å drive undervising her ut året, slår statsforvaltaren fast, og gir dermed kommunen det pusterommet sistnemnde ber om. Men staten sin forlenga arm ber Herøy kommune om å setje i verk kompenserande tiltak.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Med heimel i forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar har statsforvaltaren stadfesta Herøy kommune sitt vedtak om mellombels drift av Borga fram til årsskiftet.