Bekymra for Kyrkjesanden

Kommunedirektøren vil ha ei konsekvensutgreiing før planane om oppdrett sør for Lammeneset kan bli godkjende.

Kyr­kje­san­den: Kom­mu­ne­di­rek­tø­ren pei­kar på Kyr­kje­san­den som eit sår­bart om­rå­de. Sam­stun­des vert det også gitt ut­trykk for at kom­mu­nen pri­mært ynskjer etab­le­rin­gar som gir auke i ta­let på lo­ka­le ar­beids­plas­sar.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Det er ikkje godt nok greidd ut kva påverknad anlegget vil få for Kyrkjesanden, som er eitt av dei viktigaste og mest besøkte rekreasjonsområda med badestrand på Sandsøya, heiter det i kommunedirektør Anders Norvald Hammer sine vurderingar.