Vil ha minst mogleg konflikt med grunneigarane:

Slik kan nyevegen på Teige bli

Formannskapet må velje modell for den nye tilførselsvegen mellom Kvalsund og Teigeneset.

Minst kon­flikt­fylt: Det­te jus­ter­te skis­se­for­sla­get vil gi minst kon­flikt med grunn­ei­ga­ra­ne, og blir der­for til­rådd av kom­mu­ne­ad­mi­nist­ra­sjo­nen. Som vi ser må det mel­lom anna byg­gast ein stør­re mur ved sjø­en, då den­ne skal bere de­lar av til­før­sels­ve­gen. skis­se: nor­con­sult/Her­øy kom­mu­ne 

Nyhende

For at konsulenten skal kome vidare i arbeidet med den nye vegen på Teige er det no nødvendig at formannskapet i Herøy gir eit tydeleg signal om kva type vegløysing ein ønskjer.