Får dekka arkeologikostnader på Flusund

Riksantikvaren rår staten til å dekkje ein betydeleg del av kostnaden med ei arkeologisk gransking i Herøy.

Øvre Flusund: Av omsyn til grunneigarane sin økonomi er det rimeleg at Staten tek sin del av kostnadene i samband med prøvegravingane som skal gjenomførast i dette området, konkluderer Riksantikvaren..  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Det er svært uvanleg at staten dekkjer kostnader til arkeologisk gransking der føremålet med realisering av ein reguleringsplan er sal av tomter. I denne saka meiner vi likevel at det av omsyn til grunneigar sin økonomi er rimeleg at staten tek ein del av kostnadene.