Rådet for menneske med nedsett funksjonsevn ber om å få større medverknad

Ei­lin Rein­aas: Leiar for rådet for men­nes­ke med ned­sett funk­sjons­ev­ne.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Herøy får ikkje den merksemd som eit slikt råd skal ha. I eit brev til kommunen listar leiar Elin Reinass opp er rekkje punkt ho meiner må forbetrast når det gjeld rådet sin medverknad i til dømes saksbehandling. Rådet ber òg om å få sitt eige budsjett for på den måten å vere sikra eit handlingsrom.