Grunneigarane på Teige om ny Kvalsvik-veg: Må følgje eksisterande sjøveg

Grunneigarane er positive til vegplanen, men vil ha flytta veglinja på Teigeneset.

Teige 

Nyhende

Grunneigarane på Teige er positive til at Kvalsvika får ny tilkomstveg, men har problem med veglinja slik den er regulert frå Handselshuset og utover mot Teigeneset. Difor ber dei om at vegen i dette området må flyttast nærare sjøen enn slik den er innteikna i vegplanen frå 1975.