Regresskrav mot Sande kommune

Nyhende

Tryg Forsikring har sendt eit krav om regress mot Sande kommune. Saka knyter seg til ei tiltetting i eit avløpsanlegg. Eigedomen har fått vasskade, og det vert kravd erstatning for eigenandel og forsikringsselskapet sine utlegg. Skaden er ferdig utbetra, og skadekostnadene lyder på 19.752 kroner. Takstrapporten skuldast tilbakeslag frå kommunal avløpsleidning, heiter det i takstrapporten.